Home

The Phantoms werkt aan AVG

Op 25 Mei 2018 treedt er een nieuwe wet in werking AVG genaamd. Deze wet beschermd personen op het gebruik/misbruik van persoonlijke gegevens. Ieder bedrijf en zo ook een vereniging als The Phantoms dienen te voldoen aan deze wetgeving. Het bestuur heeft de laatste weken hard gewerkt aan het opstellen van diverse procedures en alsmede ook een privacy statement oftewel privacy policy opgesteld.
Omdat het bestuur inzicht heeft in persoonlijke gegevens hebben wij ook een geheimverklaring op moeten stellen voor bestuursleden en zij zijn allemaal op de hoogte gesteld van de nieuwe wet en welke verplichtingen het met zich mee brengt. Om u op de hoogte te brengen van onze privacy statement hebben we gekozen voor een volgende verspreiding onder leden en toekomstige leden:
 • Nieuwe leden krijgen bij het inschrijfformulier de procedures voor het afmelden, een overzicht van de contributiegelden en de privacy policy.
 • Bestaande leden ontvangen binnenkort bij het versturen van de uitnodiging van de ALV (zie bericht hieronder) de privacy policy van The Phantoms
 • Voor leden waarvan bij ons geen emailadres bekend is kunnen zij via onze website kennis nemen van de privacy policy. Eventueel op verzoek per post te versturen aan het lid.

Privacy Policy Volleybal Vereniging The Phantoms Doesburg

Volleybal vereniging The Phantoms Doesburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybal vereniging The Phantoms Doesburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg AVG.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als Volleybal vereniging The Phantoms Doesburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden.

Persoonsgegevens van leden wordt door Volleybal vereniging The Phantoms Doesburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (ledenadministratie, incasso’s en betalingen);
 • Communicatie met de leden;
 • Communicatie met de NeVoBo (NeVoBo ledenadministratie, inschrijving competitie);
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Volleybal vereniging The Phantoms Doesburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboorte datum;
 • Geslacht (t.b.v. teamindeling);
 • Bankrekeningnummer (t.b.v. automatische contributie inning)
 • Pasfoto (t.b.v. Nevobo-ledenpas);

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Uw persoonsgegevens worden door Volleybal vereniging The Phantoms Doesburg opgeslagen ten behoeve van de ledenadministratie, voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap;
 • Na beëindiging van het lidmaatschap:
 • Bankgegevens alleen in de financiële administratie voor (wettelijke termijn) maximaal 7 jaar
 • Overige persoonsgegevens in het archief.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Volleybal vereniging The Phantoms Doesburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Omdat The Phantoms gebruik maakt van cloud omgevingssoftware gebeurt dit bij derden. Zie voor details: https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000146037-wat-doet-sportlink-aan-beveiliging-
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben voor geheimhouding een verklaring ondertekent.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
Indien een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens het lidmaatschap onmogelijk maakt, zal het lidmaatschap beëindigd worden met inachtneming van de termijnen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Klachten m.b.t. de privacy regels in de sporthal Beumerskamp en de sportkantine vallen niet onder The Phantoms, deze zijn in het beheer van Stichting Zwembad Den Helder te Doesburg. 

Contactgegevens

Website: https://www.the-phantoms.nl

E: secretaris@the-phantoms.nl
KvK-nr: 40120845

De functionaris gegevensbescherming van Volleybal vereniging The Phantoms Doesburg is H. Tieben. Hij is te bereiken via e-mail:
penningmeester@the-phantoms.nl 
       

Om alvast te noteren:

Op woensdagavond 23 Mei aanstaande wordt de ALV oftewel de Algemene Leden Vergadering 2018 gehouden. we nodigen alle leden uit om deze avond bij te wonen. Alle belangrijke informatie welke het bestuur wil delen met de leden wordt besproken op deze avond. Een ieder die iets in wil brengen graag minimaal 3 dagen van te voren een schriftelijke aanvraag indienen zodat we ons kunnen voorbereiden op een antwoord.
De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

1.    Opening

2.      Notulen jaarvergadering 2017

3.      Jaarverslag seizoen 2017/2018

4.      Jeugdzaken

5.      Verslag kascommissie over het boekjaar 2017 (Willy   en Jan van Bosheide)

6.      Benoeming kascommissie 

7.      Verantwoording financieel beleid 2017

8.      Begroting 2018/2019

9.      Bestuursverkiezing: Aftredend Leo Roelofs Voorzitter.  Het bestuur draagt Edwin  Dijkshoorn voor als voorzitter.

10.    Korte pauze

11.    Competitie 2018/2019 (voorlopige opgaven)

12.    Vaststellen contributie 2018/2019

13.    Technische zaken, wedstrijdzaken en scheidsrechterszaken. 

14.    Recreantenzaken

15.    AVG privacy wetgeving 

16.    Jubileum 50 Jaar The Phantoms

17.    Rondvraag

18.    Sluiting

In memoriam Ben Gronouwe

Doesburg 10-11-2017


Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid Ben Gronouwe, op de veel te jonge leeftijd van 68 jaar.... 


Ben was sinds 1971 lid van onze vereniging en sinds 2007 Erelid. Met hem nemen wij afscheid van ons langst actief spelende lid. Ben speelde tot voor enige jaren nog competitief volleybal, waarbij hij met zijn sportiviteit, fanatisme, betrokkenheid en ervaring een voorbeeld was voor allen.
Daarnaast was hij gedurende zijn lidmaatschap betrokken bij de vereniging als trainer, oliebollenbakker en vrijwilliger daar waar er een beroep op hem werd gedaan.

De laatste jaren was hij als recreatief lid altijd een inspirerende teamgenoot.

Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en zullen hem blijven herinneren als een trouw en gezellig lid en een fijn mens.
We wensen zijn vrouw Diny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het Bestuur Volleybal vereniging The Phantoms

Leo Roelofs
Voorzitter

(rechts: Ben Gronouwe | Heren 2 | 2016 )
Sonneveld Rijwielen nieuwe sponsor Dames 1

Dames 1 heeft een nieuwe sponsor gevonden namelijk Sonneveld Rijwielen uit Doesburg.
Van het sponsorgeld hebben ze een nieuw tenue gekocht, waar ze erg blij mee zijn.
Waarvoor onze dank aan de sponsor.


De dames spelen 4e klasse en staan op dit moment op een 5e plaats. 

Om het team nog completer te maken zijn ze nog op zoek naar volleybalsters met wedstrijdervaring.

MKB Telecom steekt The Phantoms Heren 2 in nieuw tenue

Helden van de Stad;-)
Het tweede heren team van volleybalvereniging The Phantoms heeft een nieuw tenue mogen ontvangen uit handen van Egbert Lommers eigenaar van MKB Telecom uit Doesburg.

Egbert Lommers is zelf ook speler in het genoemde team. Het team is vorig jaar kampioen geworden in de derde klasse en gepromoveerd.

De eerste wedstrijden in de tweede klasse zijn al begonnen en de heren staan na vier wedstrijden keurig in de middenmoot. De Doesburgse ondernemer schonk vorig jaar al een trainingsjack. Op de foto ontbreekt Frans van den Berg. De foto is gemaakt in Sporthal Beumerskamp, de locatie waar de thuiswedstrijden worden gespeeld.