Συναρτησιακή Ανάλυση

Διαλέξεις:              Τρίτη & Πέμπτη 1--3, Β212
Ώρες γράφείου:    Μετά το μάθημα

Σημειώσεις διδάσκοντα: εδώ
Βιβλιογραφία: 
  • W. Rudin "Real and Complex Analysis" (κεφάλαιο 5) 
  • W. Rudin "Functional Analysis"
  •  J. Conway "Functional Analysis"
  •  Σ. Νεγρεπόντης et al. "Γενική Τοπολογία και Συναρτησιακή Ανάλυση"   
Ασκήσεις
Αποτελέσματα εξέτασης

5628        Α+
4209        Β+
0333        Β-
5049        Γ-
2365        Δ
Comments