Μιγαδική Ανάλυση

Διαλέξεις: Τρίτη 3-5 & Πέμπτη, 1-3, αίθουσα Β212

Βιβλιογραφία: Σημειώσεις τού διδάσκοντα βασισμένες στο σύγγραμμα τού R. Ash, "Complex Analysis" τού L. Ahlfors, "Complex Function Theory" τού D. Sarason.

Ύλη: Περίπου αυτή που εμφανίζεται στα περιεχόμενα των σημειώσεών μου.

Βαθμολογικό σύστημα: Ένα τελικό διαγώνισμα στην τάξη.

Ασκήσεις
Comments