กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมทางการท่องเที่ยว

 

ล่องแม่น้ำกก ท่าตอน - เชียงราย

ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง ๒๔ กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง จากนั้นมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที และจากท่าตอนมีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา ๑๒ . ๓๐ น . ถึงเชียงราย ๑๖ . ๓๐ น . และจากเชียงรายเวลา ๑๐ . ๓๐ น . ถึงท่าตอน ๑๕ . ๓๐ น . ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ค่าโดยสารคนละ ๓๕๐ บาท ถ้าหากต้องการเช่าเรือเหมาลำไป-กลับท่าตอนราคา ๓ , ๐๐๐ บาท เชียงราย-ท่าตอน เที่ยวเดียวราคา ๑,๘๐๐ บาท นั่งได้ ๘ คน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร . ๐ ๕๓๔๕ ๙๔๒๗

นอกจากนี้ ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากบ้านท่าตอนไปเชียงรายใช้เวลาเดินทาง ๓ วัน ๒ คืน รายละเอียดติดต่อร้านชาว แพ ( ทิพย์แทรเวล ) ๒๑๑ หมู่ ๓ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โทร . ๐ ๕๓๔๕ ๙๓๑๒ หรือ ท่าตอนทัวร์ โทร. ๐ ๕๓๓๗ ๓๑๔๓ ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ ๔ - ๕ แห่ง หรือจะพักที่ฝาง ( ๒๒ กิโลเมตรจากท่าตอน )

-จุดท่องเที่ยวทางน้ำ จากท่าตอน-เชียงราย พระธาตุสบฝาง ( อำเภอฝาง) บ้านแม่สลัก ( เขตแดนเชียงใหม่- เชียงราย) บ้านใหม่ ( หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม ( หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ ( หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ ( หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ ( หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ( หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)

-เรือท่องเที่ยว ติดต่อท่าเรือซีอาร์ โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๐๐๙ หรือท่าตอนเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๓๗ ๓๒๒๔

- นั่งช้างท่องเที่ยว รอบหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ๓๐ นาที ๑๕๐ บาท/ คน โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๐๔๘

 

ด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย

จุดผ่านแดนจังหวัดเชียงรายมี ๓ จุด คือ

๑.ด่านอำเภอเชียงแสน ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป . ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ๖๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงเชียงรุ้ง สิบสองปันนาจีนตอนใต้ ด่านอำเภอเชียงแสน โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๑๘

๒. ด่านอำเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามคือด่านเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป . ลาว ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ๑๑๔ กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค เป็นจุดข้ามไปท่องเที่ยวเมืองห้วยทราย และเดินทางตามลำน้ำโขงโดยทางเรือไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์ สปป . ลาว แล้วกลับเข้าประเทศไทยที่จังหวัด หนองคาย ( เรือเร็วออกเดินทางช่วงเช้า ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. นั่งได้ ๕ คนๆ ละ ๑,๔๕๐ บาท ใช้เวลา ๖ ชั่วโมง เรือสินค้าออกเดินทางช่วงเช้า ๑๐.๓๐ น. คนละ ๘๕๐ บาท ใช้เวลา ๒ วัน ๑ คืน ) ด่านอำเภอเชียงของ โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๓๓๒

๓. ด่านอำเภอแม่สาย ฝั่งตรงข้ามคือด่านท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ๖๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ตั้งอยู่เชิงสะพานข้ามแดนไทย - พม่า เป็นตลาดชายแดนไทย - พม่า และเป็นจุดเดินทางท่องเที่ยวไปเชียงตุงได้โดยทางรถยนต์ ด่านอำเภอแม่สาย โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๐๐๘

 

สนามกอล์ฟ

สันติบุรี คันทรีคลับ อำเภอเวียงชัย ห่างจากตัวเมือง ๘ กิโลเมตร สนาม ๑๘ หลุม โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๒๘๒๑-๖

วอเตอร์ฟอร์ด วัลเลย์ ๓๓๓ ม.๕ ต.ป่าซาง กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมือง ๓๕ กิโลเมตร สนาม ๑๘ หลุม และมีที่พักบริการ โทร. ๐ ๕๓๙๕ ๓๔๔๕-๖

ซันวาเลย์กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท (เปิดบริการ ปี ๒๕๕๐) อ.พาน ถ.ไฮเวย์ A2 กิโลเมตรที่ ๗๙๙ สนาม ๑๘ หลุม โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๖๖๐๕

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย หมู่บ้านป่าก๊อ บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑ สายเด่นห้า-ดงมะดะ ห่างจากตัวเมือง ๖.๕ กิโลเมตร ชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดอกปทุมมา กระเจียว กุหลาบ เบญจมาศ แกลดิโอลัส ลิลลี่ ฯลฯ พืชผัก ได้แก่ กะหล่ำ ถั่วแขก ถั่วลันเตา สวนสมุนไพร บนเนื้อที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ภายในบริเวณเดียวกันยังมีหนองน้ำขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำนานาชนิด โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. มีบ้านพัก/ เต็นท์ ร้านอาหาร และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๔๐๒๓ โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๔๐๒๔

สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านดอยช้าง อำเภอแม่สรวย ตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กับโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย ๑๘-๑๙ องศาเซลเซียส อันเป็นพื้นที่ค้นคว้าและทดลองปลูกพืชบนที่สูง เช่น มะคาเดเมีย ชาจีน กาแฟอาราบิก้า ไม้ผล พลับ ท้อ เกาลัด พืชผัก ไม้ดอกเมืองหนาว ทิวลิป ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งได้แก่ สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ มีจุดชมวิวทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น-ตกสวยงาม ทางสถานีได้จัดบ้านพัก ร้านอาหาร ลานแคมปิงไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อ โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๕๙๓๒ กด ๑๐๑ โทรสาร ๐ ๕๓๖๐ ๕๙๓๕

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง เป็นศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกซัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาสสีแดง หลากสีหลายพันธุ์ โดยเฉพาะในฤดูหนาวดอกไม้จะออกดอกสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม รอบบริเวณยังมีทิวทัศน์สวยงามดูแล้วสดชื่น ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น บริการบ้านพักนักท่องเที่ยว ไม่มีร้านอาหาร ต้องสั่งจองล่วงหน้า สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๓๙๑ ๘๕๕๕

การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงราย ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ สู่อำเภอเทิง-เชียงคำ แล้วเลี้ยวซ้ายที่โรงเรียนภูซางวิทยาคม ผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง บ้านฮวก ชายแดนไทย-ลาว

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปลูกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกลิลลี่ ดอกแกลดิโอลัส ดอกเยอร์บีร่า ดอกทิวลิป ศูนย์ฯ มีบ้านพักและเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๓๔๙๖

 

สถานบันเทิง / อาบน้ำแร่ / สปา / นวดแผนไทย

สถานบันเทิง โรงแรมอินคำ ถนนราษฎร์บำรุง โรงแรมเวียงอินทร์ โรงแรมแสนภูเพลส โรงแรมวังคำ บริเวณถนนเจ็ดยอด เชียงรายไนท์บาซาร์ ล้านนาพลาซ่า ตลาดบ้านดู่

อาบน้ำแร่น้ำพุร้อนโป่งพระบาท กม.ที่ ๘๓๖-๘๓๗ ถ.พหลโยธิน เลี้ยวซ้ายเข้า ๓ กม. มีห้องอาบแช่

๑๐ ห้อง คนละ ๒๐ บาท โทร. ๐ ๕๓๗๐ ๓๒๖๒ บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ ทางเรือ ไปตามลำน้ำกก ขึ้นเรือที่ท่าเรือ

ซี.อาร์. เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง โทร.๐ ๕๓๗๕ ๐๐๐๙ ใช้เวลา ๕๐ นามี/๗๐๐ บาท ๘ คน ทางรถยนต์ ไปทางถนนหน้าค่ายสี่แยกเด่นห้า ๒๐ กม./๓๐ นาที มีห้องอาบน้ำแร่แบบแช่รวมผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท บริหารงานโดย อบต.ดอยฮาง โทร.๐ ๕๓๗๑ ๖๔๓๖ www.doihang.com ใกล้เคียงมีบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม มีห้องอาบน้ำจืด ๓๐ ห้อง มีสระอาบและที่กางเต็นท์ โทร.๐ ๕๓๖๐ ๙๒๓๘ น้ำพุร้อนห้วยหินฝน ๗ กม. ถนนแม่จัน-ท่าตอน ๑๐๘๙ มีห้องแช่ ๘ ห้อง คนละ ๓๐ บาท ห้องตักอาบ ๖ ห้อง คนละ ๒๐ บาท โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๕๗๗ โป่งน้ำร้อนทุ่งเทวี ๒ กม. ถ.เวียงป่าเป้า-พร้าว ๑๑๕๐ มีห้องแช่ ๒ ห้อง คนละ ๒๐บาท บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน กม.๖๔ ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ๑๑๘ เป็นจุดพักริมทาง ซื้อของฝาก มีห้องอาบน้ำแร่ของเอกชน

สปา/นวดแผนไทยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ โทร.๐ ๕๓๗๑ ๗๔๙๙/๑๐-๒๐.๐๐ น. สุมาลี ตรงข้ามวันศรีเกิด โทร.๐ ๕๓๗๑ ๙๕๔๔/๙-๒๑.๐๐ น. กานดาหัตถเวช หน้าโรงแรมวังคำ โทร.๐ ๕๓๗๕ ๒๒๒๐/๙-๒๔.๐๐ น. และบริเวณถนนหน้าโรงแรมวังคำ

Comments