พิธีงานวันครู2560


เยี่ยมบ้านนักเรียน

วิทยากรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา วิทยาเขต จอมทอง
โครงการ อบรมสัมมนา หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ

ศึกษาดูงานเส้นทางสะเมิง - แม่ริม

สอนหลักสูตรระยะสั้น


ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ป้าแสงดา