แผนธุรกิจ

 
แผนธุรกิจ ร้าน Dog Dog

ลักษณะการค้าหรือการบริการ

แนวความคิดและที่มาในการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด


เนื่องจากในปัจจุบันต้องยอมรับว่าสุนัขหรือแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีกันเกือบทุกบ้านด้วยสภาพของสังคมและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปไม่     ว่าจะเป็นเวลาการทำงานที่มีมากนักกับสังคมที่มีการแข่งกันกันอย่างมากและตลอดเวลาความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานสัตว์เลี้ยงอาจ             จะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับสังคมในปัจจุบัน

ดังนั้นด้วยความเป็นคนเลี้ยงจึงย่อมเป็นเจ้าของสุนัขหรือแมวไปโดยปริยายความรับผิดของเจ้าของที่มีต่อสุนัขหรือแมวจึงถือเป็นเรื่อง              ที่สำคัญทั้งเรื่องสุขภาพคุณภาพชีวิต (quality of life)  การฝึกพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าของและสัตว์อื่นๆด้วยความ               รับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของสุนัขหรือแมวอาจจะกินระยะเวลานานบางครั้งต้องการความอดทนเหมือนกันโดยเฉพาะในยามที่เจ็บป่วยหรือ          พิการรวมทั้งอาจจะหมายถึงความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเราหวังอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆที่เรา       พยายามคัดสรรมาเสนอนี้อาจจะช่วยเจ้าของสัตว์ในการตัดสินใจกระทำการใดๆกับสุนัขหรือเลี้ยงเจ้าสุนัขหรือดูแลเขาด้วยความถูกต้อง                เหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัวมือนเป็นสมาชิกหนึ่งของครอบครัว


วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

·       เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

·       เพื่อสินค้าเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

·       เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

·       ลดการเผชิญหน้ากับคู่แข่งขันในตลาด

·       เพื่อสร้างโอกาสทางการดำเนินธุรกิจ

·       เพื่อสร้างรายได้ในการจัดจำหน่ายสินค้ากลยุทธทางการตลาด

ในปัจจุบันมีสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน   ซึ่งเจ้าของสุนัขทุกคนมีหน้าที่ในการฝึกหัดสุนัขของเขาให้ประพฤติเป็นสมาชิกของ                 สังคมทีมีวินัยสุนัขที่ไม่เชื่อฟังและบังคับไม่ได้จะเป็นตัวก่อความรำคาญและเป็นอันตรายต่อตัวเราเองครอบครัวและคอื่นโดยส่วนใหญ่จะ                      ต้องนำสุนัขไปฝึกกับครูฝึกที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดย เฉพาะ  และสาเหตุหลักที่เจ้าของสุนัขไม่สามารถพาสุนัขของตัวเองไปฝึกฝนได้                  เพราะสถานที่ฝึกมีน้อยหรืออาจจะมีเฉพาะในตัวเมืองใหญ่ๆทำให้เจ้าของสุนัขไม่สามารถพา สุนัขของตัวเองไปฝึกหัดได้ธุรกิจขายเครื่อง                       ฝึกสุนัขจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก  ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการที่จะสร้างความสะดวกสบายเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า                       และเพียงแค่มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดสุนัขก็สามารถประกอบธุรกิจได้  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยว                  ชาญในเรื่องนี้  จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ต้องการได้

              การนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางการแข่งขัน ในรูปของตัวผลิต         ภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายทำให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้น  เช่น  แทนที่เจ้าของสุนัขจะพาสุนัขไปฝึก ใน                  ศูนย์ฝึกหัดสุนัขโดยผู้เชี่ยวชาญ  เพียงแค่เจ้าของสุนัขซื้อเครื่องฝึกหัดสุนัข ก็สามารถฝึกสุนัขได้ด้วยตนเองการประมาณการใช้เงินทุนหมุน                  เวียนถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดำเนินอยู่                                       เพื่อจะสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                           สถานการณ์ปัจจุบันในด้านการแข่งขัน จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือก  ซื้อสินค้า        บริการได้หลายแห่ง ดังนั้นธุรกิจนี้จึงต้องพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า และบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา  ตามสภาพแวดล้อมและ พฤติกรรม ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ได้ตลอดไป

การวิเคราะห์สถานการณ์

        ในอดีตศูนย์ฝึกหัดสุนัขถือว่ามีน้อยมาก  และยังมีค่าใช้จ่ายสูง  ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่และค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นอีกแต่เพราะความจำเป็นของเจ้าของสุนัขที่ต้องการให้สุนัขของตนเองเป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมที่ดีจึงยอมเสียเงินเพื่อให้สุนัขของตนเป็นสุนัขที่ดีเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าจึงจะต้องมีการทำผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อยข้างสูง  แต่ก็เป็นการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า              

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

       ร้านขายเครื่องฝึกหัดสุนัข  ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีประกอบด้วย ตามยุคสมัยที่เติบโตไปอย่างรวดเร็ว


จุดแข็ง    

    1. ผู้ประกอบการมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องของการเขียนโปรแกรม  เทคโนโลยี  และการฝึกหัดสุนัข                                                       

    2. มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละส่วน ได้อย่างชัดเจน                                                                                                                              

    3. ใช้ทุนดำเนินการเป็นของตนเองทั้งหมด                                                                                                                                                                             

    4. ใช้บุคลากรที่ได้รับการอบรมในมาตรฐานเดียวกันและมี service-mind ให้บริการแบบเพื่อนที่ให้คำปรึกษาได้
    5. มีมาตรฐานในการให้บริการเดียวกันจากทุกสาขา
    6. มีพันธมิตรที่หลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า


จุดอ่อน

  1. เป็นร้านค้าใหม่ ยังไม่มีใครรู้จักและเชื่อถือในฝีมือมากนัก                                                                                                                                               

  2. บริหารเอง โดยไม่มีบุคลากรหรือลูกจ้าง อาจทำให้งานล่าช้า                                                                                                                                            

  3. มีทุนจำนวนจำกัด ถ้ามีคำสั่งซื้อมาก ๆ อาจทำให้เสียโอกาส                                                                                                                                             

  4. มีต้นทุนสูงทั้งในเรื่องอุปกรณ์ในเรื่องบุคลากรและการจัดการที่จะรองรับบริการให้ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ กทม.
  5. มีความลำบากในการควบคุมมาตรฐานการให้บริการให้เท่าเทียมกันจากทุกสาขา

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

โอกาส

  1. ปัจจุบันมีผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขเป็นจำนวนมาก                                                                                                                                                                   

  2. คู่แข่งขันในธุรกิจการยังมีไม่มาก เพราะส่วนใหญ่จะฝึกหัดสุนัขโดยครูฝึก

  3. ความนิยมในการเลี้ยงสุนัขต่างประเทศ ค่านิยมการเลี้ยงสุนัขสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลความสวยงามของสุนัขมากขึ้น
  4. ร้านเสริมความงามสุนัขที่มีเปิดอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีรายใหญ่ที่สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ทั่วไป   
  5. ภาคเอกชนให้การส่งเสริมในการเลี้ยงสุนัขอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค

  1. มีผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ทดแทนกันได้                                                                                                                                                                                         

  2. ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี มีผลกระทบต่อยอดขายมาก                                                                                                                                                                    

  3. คู่แข่งเข้ามาในตลาดได้ง่าย
  4. สภาพเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่   ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังและคุ้มค่ามากขึ้น

วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ

วัตถุประสงค์ธุรกิจ

  1. เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการดึงดูดลูกค้า                                                                                                                                                                    

  2. เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน                                                                                                                                                                    

  3.แย่ง Market share ในระดับ Segmentation เดียวกัน

เป้าหมายธุรกิจ
  1. ยอดขายต่อปีในปีแรก และปีต่อไปเพิ่มขึ้น 20 % จากยอดขายแต่ละปี                                                                                                                            

  2. ภายใน 2 ปี ที่เปิดดำเนินการ จะขยายตลาดช่องทางการจัดจำหน่าย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใหบริการ                                                                 

  3. ภายใน 3 ปี จะมีการเพิ่มทุนและขยายกิจการออกไปตามแหล่งธุรกิจ                                                                                                                                   

  4. ภายใน 5 ปี สร้างเครือข่ายบริการทุกพื้นที่เขต ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการส่งรูปแบบที่ลูกค้าต้องการไปทาง E-mail ของแต่ละร้านค้าในเครือข่าย ให้ได้จำนวนมาก  โดยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

ตลาดเป้าหมาย

เป้าหมายหลัก   กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เลี้ยงสุนัขอย่างเอาใจใส่ โดยเฉพาะกับความสวยงามของสุนัขที่เลี้ยง

เป้าหมายรอง  กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนและต้องการผู้ช่วยในการดูแลสุนัข


กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

        ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นิยมเลี้ยงสุนัขมีจำนวนมากและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักศึกษาประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

  1. ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                            

  2. ความสะดวกสบายในการจัดส่งและบริการ ไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็ว                                                                                                                              

  3. ราคาที่เหมาะสมกับชนิดของสินค้าที่ได้สั่งจัดทำ

 

Comments