Archives 
פרשת ואתחנן
ד"ה ענין ק"ש אחד ואהבת כו'
לקו"ת יא.ד

יו"ל לש"פ ואתחנן ה'תשע"ב


פרשת דברים
ד״ה ברבות פרשת עקב 
לקו״ת א.ג
ביאור נפלה בדברי המדרש על פי חסידות
יו״ל לש״פ דברים ה׳תשע"ב

Parshas Matos-Masei
פרשת מטות-מסעי
ד״ה אלה מסעי בני ישראל וגו׳ 
לקו״ת פח.א
יציאת מצרים בכח משה ואהרן שבכל או״א
יו״ל לש״פ מטות-מסעי ה׳תשע"ב


פרשת פנחס
ד״ה צו את בני ישראל וגו׳ את קרבני לחמי (הב׳) 
לקו״ת עז.ג
׳תפלה כנגד קרבנות תקנוה׳
יו״ל לש״פ פנחס ה׳תשע״ב

פרשת בלק
ד״ה מי מנה עפר יעקב וגו׳ 
לקו״ת סז.א
ביאור כתוב זה בעבודת האדם
יו״ל לש״פ בלק ה׳תשע״ב

פרשת חוקת
מאמר ד״ה וידבר הוי׳ וגו׳ זאת חוקת התורה
לקו״ת נו.א
ביאור מצות פרה אדומה ע״פ חסידות
יו״ל לש״פ חוקת ה׳תשע״ב

פרשת קרח
מאמר ד״ה ועבד הלוי הוא
לקו״ת נה.ב
ענין הלויים בעבודת האדם בתפלה
יו״ל לש״פ קרח ה׳תשע״ב

Parshas Shlach
Parshas EmorParshas Vayakhel/Pekudei