ตัวอย่างการเขียนโค้ดโดยใช้ ProgressBar ใน Visual C++

posted Dec 31, 2009, 7:24 PM by worawut bunwang   [ updated Dec 31, 2009, 8:02 PM ]
 
ตัวอย่างการเขียนโค้ดโดยใช้ ProgressBar ใน Visual C++
1. นำวัตถุมาวางดังรูป
 
2. เขียนโค้ดที่ปุ่มคำสั่ง "Process" ดังนี้
 
 private: System::Void btnProcess_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
          int i;
progressBar1->Minimum=1;

progressBar1->Maximum=1000;

progressBar1->Visible=true;

 for(i=1;i<=1000;i++)

{

progressBar1->Value=i;

progressBar1->Refresh();

}

progressBar1->Visible=false;

}

  
3. รันทดสอบผล โดยคลิกที่ปุ่ม "Process" จะได้ผลดังรูป
 
 
 
Comments