Knowledge‎ > ‎

การวัดในวิศวกรรมซอฟต์แวร์

posted Jan 29, 2010, 7:25 PM by worawut bunwang   [ updated Jan 29, 2010, 8:08 PM ]
 
 (English
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำวิธีทางวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การจัดการโครงการ การวางแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ การประมาณกำลังคนและค่าใช้จ่าย การกำหนดข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ การวิเคราห์และออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 
 
 
   การวัดมีความสำคัญต่อทุกขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากสามารถช่วยบอกให้ผู้พัฒนาทราบว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนานั้นเป็นไปตามเป้าหมายและข้อกำหนดที่วางไว้หรือไม่ การวัดช่วยในการกะประมาณค่าใช้จ่าย ต้นทุน กำลังคน และระยะเวลาของการพัฒนาซอฟต์แวร์
   การวัดไม่ได้เพียงจำกัดเพียงการวัดซอฟต์แวร์ แต่รวมถึงการวัดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวัดโครงการและทรัพยากรที่ใช้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การวัดซอฟต์แวร์มีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจซอฟต์แวร์ ติดตามสถานะของซอฟต์แวร์ ควบคุมซอฟต์แวร์ และปรับปรุงซอฟต์แวร์นั่นเอง
 
เอกสารอ้างอิง : Software Metrics ,เอกสารคำสอน วิชา 2110720
Comments