ระบบบริหารกระบวนการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยาน

 วัตถุประสงค์

                เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยาน สำหรับควบคุมกระบวนการซ่อมบำรุง  และจัดการระบบงานที่สนับสนุนและสารสนเทศระบบ

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ระบบการจัดการกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยานที่สามารถจัดการและบริหารข้อมูลได้  รวมทั้งได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เข้ามาในระบบให้ซ่อมเสร็จทันเวลาและมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการซ่อม
 •  ได้ระบบจัดการกระบวนการที่สามารถจัดการข้อมูลจากศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบงานอิงตามหน้าที่ ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับระบบจัดการกระบวนการอื่นๆ ของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ต่อไปได้
การออกแบบ
 • หน้าที่การทำงานของระบบ

 • ส่วนประสานผู้ใช้งาน
  • หน้าแรกก่อนเข้าระบบ
  • หน้าต่อไปหลังจากสามารถเข้าระบบได้

 

 

 • สถาปัตยกรรม
  • Three Tier Architechture
 

 


The Bunwangs
Comments