ตระกูลสุทธานินทร์ - สุทธานี

ตระกูลสุทธานินทร์ - สุทธานี

 


การตั้งถิ่นฐาน

            ตระกูล สุดธานินทร์  มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ย่าน วัดพิชัยธาราม (วัดต้นกุล)  ตำบลบางยี่โร  อำเภอหลังสวน  ชื่อสกุลตั้งขึ้นตามชื่อ  และหน้าที่การรับราชการ  ของบรรพชน  คือ พระยาหลังสวน (สุทธ์)  ซึ่งมีตำแหน่งสูงสุดเป็น  ผู้รักษาเมืองหลังสวน  หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “เจ้าเมือง”  และเป็นบุตรของ หม่อมสองเมือง  เจ้าเมืองหลังสวนคนก่อน

 หนังสือ ประวัติวงษ์ตระกูล ของ พลเอก ครวญ  สุทธานินทร์  พิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระฉลองอายุครบ ๗ รอบ  วันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๒๖  บันทึกไว้ว่า  ห้วงเวลาที่ พระยาหลังสวน (สุทธ์)  ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เป็นผู้รักษาเมืองหลังสวน  สันนิฐานว่าตรงกับรัชสมัย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๔)

แม้ไม่มีหลักฐานชัดเจนมากนัก  แต่ประมวลคำบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น  รวมทั้งข้อสันนิษฐานจากหลักฐานบางประการ  และการปะติปะต่อเรื่องราวในพงสาวดาร (เล่มที่ ............)  ทำให้เชื่อกันว่า  หม่อมสองเมือง  เป็นหลานของ หม่อมน้อย  หรือเจ้าพระยานคร (น้อย)  ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก  พระเจ้าตากสินมหาราช  และเป็นผู้โดยเสด็จได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาท  เป็นใหญ่ในเมืองธนบุรีมาก่อน  เมื่อมาเป็นเจ้าเมืองหลังสวน  ชาวเมืองจึงเรียกขามว่า หม่อมสองเมือง

ศึกษาจากประวัติศาสตร์  ยุคกรุงธนบุรี    จะเห็นว่าสายตระกูล ณ นคร  เริ่มเข้ามามีอิทธิพล  และปกครองเมืองหลังสวน  นับแต่ พ.ศ.  ๒๓๑๐  ซึ่งเป็นห้วงที่ไพร่พลจาก เมืองชุมพร  และเมืองไชยา  ถูกเกณฑ์ไปช่วยการศึกสงครามกับพม่า  เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก  เจ้าพระยานคร (หนู)  จึงเข้ายึดหัวเมืองทั้งสอง  ไปขึ้นตรงกับเมืองนครศรีธรรมราช  อยู่ประมาณ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๑๐ – ๒๓๒๐)  เมืองหลังสวน  ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองทั้งสอง  จึงติดร่างแหไปด้วย

ยุคต้นรัตนโกสินทร์  แม้เมืองหลังสวน  จะโอนกลับไปขึ้นกับเมืองชุมพรบ้าง  หรือขึ้นตรงกับกรุงเทพ ฯ บ้าง  แต่อิทธิพลของตระกูล ณ นคร  โดยเฉพาะสายปกครอง  ยังคงสืบทอดต่อมาอีกนานนับศตวรรษ  กระทั่ง เจ้าพระยานคร (น้อย)  ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. ๒๓๘๒  (ยังอยู่ในรัชสมัย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)  ราชสำนักที่ กรุงเทพ ฯ  ที่เริ่มไม่พอใจฝ่ายปกครอง  (กรมการเมือง)  เมืองหลังสวนมากขึ้น  จึงหันไปให้การสนับสนุนตระกูล ณ ระนอง  แทน  โดยผ่านทาง พระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง  ณ ระนอง)  ซึ่งมั่งคั่งจากกิจการพาณิชยนาวี (การค้า และขนส่งทางทะเล  ชายฝั่งตะวันตก  ระนอง – ปีนัง)  และอุตสาหกรรมเหมืองแร่  ทำให้อิทธิพลของตระกูล ณ นคร  ถูกบั่นทอนลงเป็นลำดับ

ลุถึงปี พ.ศ. ๒๔๑๗  ตรงกับรัชสมัยของ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระหลังสวน (ภัตร)  เจ้าเมืองหลังสวนถึงแก่อนิจกรรม  หลวงเทพคีรีศรีสุริยสงคราม  ปลัดเมืองหลังสวน  ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นปลัดผู้รักษาเมืองหลังสวน  จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๑๘  หลวงเทพคีรี ฯ ถูกเรียกตัวเข้ากรุงเทพ ฯ  หลวงพรมภักดี  ยกกระบัตร  เป็นผู้รักษาเมืองแทน  เกิดขบวนการอั้งยี่  ก๊กใหญ่ชื่อ ยี่หินหัวควาย ก่อความไม่สงบขึ้น อาทิ  การปล้นสะดม ราษฎรเดือดร้อนไปทั่ว  สุราเถื่อน (กระแช่) ระบาดหนัก ฯลฯ  กระทบผลประโยชน์การจัดเก็บภาษีของรัฐ  ขณะที่ผู้รักษาเมือง  บังคับใช้กฎหมายไม่ได้  เพราะกรมการเมือง (อำเภอ  ตำบล)  ไม่ให้ความร่วมมือ

ชนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ  ที่เข้ามาผสมโรงกับความหวาดระแวง  อันมีมาเป็นทุนเดิม  เกี่ยวกับความไม่สุจริต  ของเจ้าเมือง  และกรมการเมือง  ที่ร่วมกันปลอมแปลงเงินตราก่อนหน้านั้น  ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๐  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ  จึงได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งให้  พระยาดำรงสุจริตมหิศรภัคดี / พระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง  ณ ระนอง)  จางวางเมืองระนอง  มาเป็น ผู้จัดการ (ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ) เมืองหลังสวนอีกเมืองหนึ่ง  และ โปรดเกล้า ฯ ให้  พระจรูญราชโภคากร (คอซิมเต็ก  ณ ระนอง  บุตรคนที่ ๕ ของคอซู้เจียง)  มาเป็น ผู้ว่าราชการ เมืองหลังสวน  เป็นการสิ้นสุดยุคอิทธิพลอำนาจของ  ตระกูล ณ นคร  ที่ปกครองเมืองหลังสวนมายาวนาน  กว่า ๑๐๐ ปี  นับแต่นั้นมา

 

กำเนิดตระกูลสายต่าง ๆ

            หม่อมสองเมือง มีบุตร ๔ คน  ได้สืบสกุลต่อกันมาอีก ๒ - ๓ รุ่น  ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ขนานมานสกุล  พ.ศ. ๒๔๕๖  ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘)   ดังนี้

๑.                 นายสุทธ์  หรือพระยาหลังสวน (สุทธ์)  เจ้าเมืองหลังสวน

๒.                นายครุฑ  หรือพระยาเพ็ชร์กำแหงสงคราม  ปลัดเมืองชุมพร

๓.                นายนาก  หรือหลวงเทพคีรีศรีสุนทร

๔.    นายม่วง (สืบค้นประวัติไม่ได้)

บุตรคนที่ ๑  นายสุทธ์  มีบุตรธิดา ๔ คน  สืบสานต่อมา  เป็นต้นตระกูลสายต่าง ๆ  ดังนี้

๑.                 นายนุช  หรือหลวงภักดี (นุช)  มีบุตรชื่อ นายดึง  จดแจ้งใช้ชื่อสกุล ดึงสุวรรณ  และ นายท้วม  จดแจ้งใช้ชื่อสกุล  สุทธานี

๒.                นายเนตร หรือหลวงแพ่ง (เนตร)  มีบุตรชื่อ นายแคล้ว  จดแจ้งใช้ชื่อสกุล  สุทธานินทร์

๓.                นายดอน (ไม่มีข้อมูล)

๔.                นายเริก (ไม่มีข้อมูล)

บุตรคนที่ ๒  นายครุฑ  มีบุตรธิดา ๗ คน  สืบสานเป็นตระกูลสายต่าง ๆ ดังนี้

๑.                 นายเดช  มีบุตรชื่อ นายเปี่ยม  นายสึก  นายครื้น  และนายกลั่น  ทราบข้อมูลเฉพาะนายสึก  มีบุตรชื่อ นายครัน  จดแจ้งใช้ชื่อสกุล กุลมาตย์

๒.                นายคล้ำ  หรือหลวงอาญา  มีบุตรชื่อ ( - )  จดแจ้งใช้ชื่อสกุล ว่องสวัสดิ์  และ รุจิพงษ์

๓.                นายศักดิ์  มีบุตรคือ หลวงสัจจาภิรมย์  เป็นบิดาของ นายเอื้อม จดแจ้งใช้ชื่อสกุล กุลมาตย์

๔.                นางคลิ้ง  สมรสเข้าในสกุล รัชเวทย์

๕.                นางแข  สมรสเข้าในสกุล ไหมทอง

๖.                 นางเขียน  สมรสเข้าในสกุล บุณยเกียรติ์

๗.                นางขอม  สมรสเข้าในสกุล นนทสวัสดิ์

บุตรคนที่ ๓  นายนาก  มีบุตรธิดา - คน  สืบสานเป็นตระกูลสายต่าง ๆ ดังนี้

๑.                 นางน้อย  สมรสเข้าในสกุล บำรุงราษฎร์

๒.                นายปลีก  มีบุตรชื่อ นายฮก  จดแจ้งใช้ชื่อสกุล กุลมาตย์  )

 

สุทธานินทร์  รุ่นที่ ๑

            นายนุช  หรือหลวงภักดี (บุตรนายสุทธ์  หรือพระยาหลังสวน)  สมรสกับ นาง -  มีบุตรธิดา ๒ คน  บุตรใช้นามสกุล  ดึงสุวรรณ  และสมรสกับ นาง -  มีบุตรธิดา ๖ คน  บุตรใช้นามสกุล  สุทธานี  รวมมีบุตรธิดา ๘ คน  ใช้ชื่อสกุลต่างกัน คือ

๑.     นายดึง  ดึงสุวรรณ

๒.    นายเคลื่อน  ดึงสุวรรณ

๓.    นายท้วม  สุทธานี

๔.    น.ส.หนูไย  สุทธานี

๕.    นางพ่วน  สุทธานี

๖.     นายช่วง  สุทธานี

๗.    นายสุด  สุทธานี

๘.    นางฉิม  สุทธานี

นายเนตร  หรือหลวงแพ่ง (บุตรนายสุทธ์  หรือพระยาหลังสวน)  สมรสกับ นางทองมี  มีบุตรธิดา ๖ คน  บุตรใช้นามสกุล  สุทธานินทร์

๑.     นางไย  สุทธานินทร์

๒.    นางแถม  สุทธานินทร์

๓.    นางพับ  สุทธานินทร์

๔.    นางพลอย  สุทธานินทร์

๕.    นายเลื่อน  สุทธานินทร์

๖.     นายแคล้ว  สุทธานินทร์

 

สุทธานินทร์  รุ่นที่ ๒

นายท้วม  สุดธานี (บุตรหลวงภักดี – นาง -)  สมรสกับ นางพัน  แดงกนิษฐ์  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     นายเชย  สุทธานี

นายช่วง  สุดธานี (บุตรหลวงภักดีนุช – นาง -)  สมรสกับ นางเพียร  สุดภักดี  มีบุตรธิดา ๖ คน

๑.     นางเนื่อง  สุทธานี

๒.    นางเนื้อม  สุทธานี

๓.    นายวัน  สุทธานี

๔.    นางไผ่  สุทธานี

๕.    นายแจ้ง  สุทธานี

๖.     นายสิน  สุทธานี

นางฉิม  สุทธานี (บุตรหลวงภักดี – นาง -)  สมรสกับ นายหีด  ทิพย์เลิศ  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     นายเขียน  ทิพย์เลิศ

๒.    นางอบ  ทิพย์เลิศ

นางไย  สุทธานินทร์ (บุตรหลวงแพ่ง – นางทองมี)  สมรสกับ พระยาจรูญราชโภคากร  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     หลวงนฤบดินทร์สวามิภักดิ์ ( -  ณ ระนอง)

๒.    ขุนราชรัษฎากร ( -   ณ ระนอง)

นางแถม  สุทธานินทร์ (บุตรหลวงแพ่ง – นางทองมี)  สมรสกับ นายทรัพย์  สุบรรณรัตน์  หรือขุนรักษานิกร  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     นางมุข  สุบรรณรัตน์

นายแคล้ว  สุทธานินทร์ (บุตรหลวงแพ่ง – นางทองมี)  สมรสกับ นางกิ้ม  สร้างแก้ว  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     พลเอก ครวญ  สุทธานินทร์

๒.    นายนวล  สุทธานินทร์

นางพริ้ม  สุทธานินทร์ (บุตรนายสร้าง – นางนุ้ย  พี่นางกิ้ม  สร้างแก้ว  แต่ใช้นามสกุล สุทธานินทร์)  สมรสกับ ขุนรองนา (หยอย)  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นายเคลื่อน  สุทธานินทร์

๒.    นางเคลือบ  สุทธานินทร์

๓.    นายแคล้ว  สุทธานินทร์

 

สุทธานินทร์  รุ่นที่ ๓

นายเชย  สุทธานี (บุตรนายท้วม – นางพัน)  สมรสกับ นางหนูเธียร  จันทร์เพชร  มีบุตรธิดา ๖ คน

๑.     นายบุญช่วย  สุทธานี

๒.    นายชอบ  สุทธานี

๓.    น.ส.เชี่ยน  สุทธานี

๔.    นางสมบูรณ์  สุทธานี

๕.    นายแสงคม  สุทธานี

๖.     นางจำเนียร  สุทธานี

นายวัน  สุทธานี (บุตรนายช่วง – นางเพียร)  สมรสกับ นางช้อย  บุญเพนียด  มีบุตรธิดา ๒ คน  และสมรสกับ นางคล่อง  มีบุตรธิดา ๒ คน  รวมมีบุตรธิดา ๔ คน

๑.     นายจำเนียร  สุทธานี

๒.    นายนด  สุทธานี

๓.    นายนวล  สุทธานี

๔.    นายวันชัย  สุทธานี

นางไผ่  สุทธานี (บุตรนายช่วง – นางเพียร)  สมรสกับ นายเชือบ  ศึกขันเงิน  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นางอำนวย  ศึกขันเงิน

๒.    นางนูญ  ศึกขันเงิน

๓.    นายเนิน  ศึกขันเงิน

นายแจ้ง  สุทธานี (บุตรนายช่วง – นางเพียร)  สมรสกับ นางพุม  มีบุตรธิดา ๘ คน

๑.     นางอัมพร  สุทธานี

๒.    นางพิมพ์  สุทธานี

๓.    นางนิภา  สุทธานี

๔.    นายณรงค์  สุทธานี

๕.    (นางนุ้ย)  สุทธานี

๖.     (นางแดง)  สุทธานี

๗.    (นายเขียว)  สุทธานี

๘.    นายชัยยศ  สุทธานี

นายสิน  สุทธานี (บุตรนายช่วง – นางเพียร)  สมรสกับ นางแฉล้ม  ดวงสุวรรณ  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นางเจริณศรี  สุทธานี

๒.    นายวีระ  สุทธานี

๓.    นางวนิดา  สุทธานี

พลเอก ครวญ  สุทธานินทร์ (บุตรนายแคล้ว – นางกิ้ม)  สมรสกับ คุณหญิงสังวาลย์  มีบุตรธิดา ๒ คน  รับบุตรบุญธรรม ๑ คน  รวมมีบุตร ๓ คน

๑.     นางเครือวัลย์  สุทธานินทร์

๒.    นางเครือวงษ์  สุทธานินทร์

๓.    นายกฤษฎา  สุทธานินทร์

นายนวล  สุทธานินทร์ (บุตรนายแคล้ว – นางกิ้ม)  สมรสกับ นาง -  มีบุตรธิดา ๗ คน

๑.      นางสุทิน  สุทธานินทร์

๒.    นางปราณี  สุทธานินทร์

๓.    นายไมตรี  สุทธานินทร์

๔.    นายจำเนียร  สุทธานินทร์

๕.    นางสมบุญ  สุทธานินทร์

๖.     นายอนันต์  สุทธานินทร์

๗.    นางอนงค์  สุทธานินทร์

นายเคลื่อน  สุทธานินทร์ (บุตรนางพริ้ม – นายหยอย หรือขุนรองนา)  สมรสกับ นางน้อย  มีบุตรธิดา ๑๐ คน เสียชีวิตวัยเด็ก ๔ คน  เจริญวัย ๖ คน

๑.     นางน้อม  สุทธานินทร์

๒.    พ.ต.เคล้า  สุทธานินทร์

๓.    นายกราย  สุทธานินทร์

๔.    ด.ต.เจริญ  สุทธานินทร์

๕.    นางเนียม  สุทธานินทร์

๖.     นางนำ  สุทธานินทร์

นางเคลือบ  สุทธานินทร์ (บุตรนางพริ้ม – นายหยอย หรือขุนรองนา)  สมรสกับ นายพร้อย  ทองสกุล  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นางนิตยา  ทองสกุล

๒.    นางพนิดา  ทองสกุล

๓.    นางฉันทนา  ทองสกุล

 

สุทธานินทร์  รุ่นที่ ๔

นายบุญช่วย  สุทธานี (บุตรนายเชย – นางหนูเธียร)  สมรสกับ นางอำนวย  มีบุตรธิดา ๘ คน

๑.     นายชนะ  สุทธานี

๒.    นางวาสนา  สุทธานี

๓.    นายชัยนาถ  สุทธานี

๔.    นายชัยนิช  สุทธานี

๕.    นางฉันทนา  สุทธานี

๖.     นางรัชนี  สุทธานี

๗.    นายชำนิ  สุทธานี

๘.    น.ส.นุจรี  สุทธานี

นายชอบ  สุทธานี (บุตรนายเชย – นางหนูเธียร)  สมรสกับ นางบุญธรรม  มีบุตรธิดา ๔ คน

๑.     นางอุทัย  สุทธานี

๒.    นางวัจนี  สุทธานี

๓.    นางมัทนียา  สุทธานี

๔.    นายชาญชัย  สุทธานี

นางสมบูรณ์  สุทธานี (บุตรนายเชย – นางหนูเธียร)  สมรสกับ นายวิวัฒน์  ณ พัทลุง  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นายโชคชัย  ณ พัทลุง

๒.    นางผ่องศรี  ณ พัทลุง

๓.    นายสมชาย  ณ พัทลุง

นางจำเนียร  สุทธานี (บุตรนายเชย – นางหนูเธียร)  สมรสกับ นายอุบล  พุ่มทิพย์  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     นางจันทนา  พุ่มทิพย์

๒.    นายภราดร  พุ่มทิพย์

นายจำเนียร  สุทธานี (บุตรนายวัน – นางช้อย)  สมรสกับ นางสำเนียง  ปัญญาโรจน์  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     นางอริยา  สุทธานี

๒.    นางเฉลิมศิริ  สุทธานี

นายนด  สุทธานี (บุตรนายวัน – นางช้อย)  สมรสกับ นางสุวรรณ  ปัญญาโรจน์  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     นายอนุพงษ์  สุทธานี

๒.    นายธนัต  สุทธานี

๓.    (นายเดี่ยว)  สุทธานี

นายนวล  สุทธานี (บุตรนายวัน – นางคล่อง)  สมรสกับ นางถาวร  คงบุญรักษ์  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นายกิจจา  สุทธานี

๒.    นายนุกูล  สุทธานี

๓.    นางขวัญใจ  สุทธานี

นายวันชัย  สุทธานี (บุตรนายวัน – นางคล่อง)  สมรสกับ นางอบ  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นายสมชาย  สุทธานี

๒.    นายสุชาติ  สุทธานี

๓.    นางอารีย์  สุทธานี

นางอัมพร  สุทธานี (บุตรนายแจ้ง – นางพุม)  สมรสกับ นาย –  ทัศนภูมิ  มีบุตรธิดา ๔ คน

๑.     (นายอ๊อด)  ทัศนภูมิ

๒.    (น.ส.มิ้น)  ทัศนภูมิ

๓.    (นางแมว)  ทัศนภูมิ

๔.    (นายหมู)  ทัศนภูมิ

นางเจริณศรี  สุทธานี (บุตรนายสิน – นางแฉล้ม)  สมรสกับ พ.ต.ท.ชูชีพ  กาญจนภักดี  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     ร.ต.ต.รณชัย  กาญจนภักดี

๒.    (นางปู)  กาญจนภักดี

นายวีระ  สุทธานี (บุตรนายสิน – นางแฉล้ม)  สมรสกับ นางพิบูลย์ศรี  ชัยณรงค์  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นายเสกสรร  สุทธานี

๒.    นางจันทิมา  สุทธานี

๓.    นางดารารัตน์  สุทธานี

นางวนิดา  สุทธานี (บุตรนายสิน – นางแฉล้ม)  สมรสกับ นายสนอง  เกื้อสมบัติ  มีบุตรธิดา ๔ คน

๑.     (น.ส.แอน)  เกื้อสมบัติ

๒.    (นายเอส)  เกื้อสมบัติ

๓.    (น.ส.เอ็ท)  เกื้อสมบัติ

๔.    (น.ส. -)  เกื้อสมบัติ

นางเครือวัลย์  สุทธานินทร์ (บุตร พล.อ.ครวญ – คุณหญิงสังวาลย์)  สมรสกับ พล.อ.ไพฑูรย์  ขจรพันธ์  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     นางพิราภรณ์  ขจรพันธ์

นางเครือวงษ์  สุทธานินทร์ (บุตร พล.อ.ครวญ – คุณหญิงสังวาลย์)  สมรสกับ พ.ต.อ.(พิเศษ) ประกอบ  ทุนทุสวัสดิ์  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     นายธานินทร์  ทุนทุสวัสดิ์

๒.    นายปริญญา  ทุนทุสวัสดิ์

๓.    นางพัชราวดี  ทุนทุสวัสดิ์

นางน้อม  สุทธานินทร์ (บุตรนายเคลื่อน – นางน้อย)  สมรสกับ นายห้วง  ชุมวิสูตร  มีบุตรธิดา ๓ คน

๑.     ด.ต. สมชัย  ชุมวิสูตร

๒.    นายสมเกียรติ์  ชุมวิสูตร

๓.    นายอนันต์  ชุมวิสูตร

 

สุทธานินทร์  รุ่นที่ ๕

นายชนะ  สุทธานี (บุตรนายบุญช่วย – นางอำนวย)  สมรสกับ นางธีระวัลย์  อ้นทองสุก  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     นางสุกัลยา  สุทธานี

๒.    นายวีระชัย  สุทธานี

นายชัยนาถ  สุทธานี (บุตรนายบุญช่วย – นางอำนวย)  สมรสกับ นาง (เหมีย)  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     น.ส.โชติกา  สุทธานี

นายชัยนิช  สุทธานี (บุตรนายบุญช่วย – นางอำนวย)  สมรสกับ นางสุวดี  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     นายธันวา  สุทธานี

นางฉันทนา  สุทธานี (บุตรนายบุญช่วย – นางอำนวย)  สมรสกับ นายดำริ  พิพัฒชนะ  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     นายธนพัฒน์  พิพัฒชนะ

นายชำนิ  สุทธานี (บุตรนายบุญช่วย – นางอำนวย)  สมรสกับ นางปรียา  มีบุตรธิดา ๑ คน

            ๑. ด.ญ.จรรยามาส  สุทธานี

นางอุทัย  สุทธานี (บุตรนายชอบ – นางบุญธรรม)  สมรสกับ นายสมชาย  ตั้งพานิชวงศ์  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     นายนพคุณ  ตั้งพานิชวงศ์

๒.    น.ส.นพวรรณ  ตั้งพานิชวงศ์

นางวัจนี  สุทธานี (บุตรนายชอบ – นางบุญธรรม)  สมรสกับ นายสมโพธิ์  อ่อนจร  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     นายเจนณรงค์  จันสังค์

๒.    ด.ญ.ชุติญากาญจน์  อ่อนจร

นายชาญชัย  สุทธานี (บุตรนายชอบ – นางบุญธรรม)  สมรสกับ นางจันทร์จิรา  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.      ด.ญ.ชริญา  สุทธานี

นางอริยา  สุทธานี (บุตรนายจำเนียร – นางสำเนียง)  สมรสกับ นายอนันต์  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     นายนัฐฤกษ์  สุทธานี

นางเฉลิมศิริ  สุทธานี (บุตรนายจำเนียร – นางสำเนียง)  สมรสกับ นายสำเริง  ประมูลทรัพย์  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     นายณัฐดนัย  ประมูลทรัพย์

๒.    ด.ช.ถูริณัฐ  ประมูลทรัพย์

นายอนุพงษ์  สุทธานี (บุตรนายนด – นางสุวรรณ)  สมรสกับ นาง – และนาง -  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     น.ส.กัลปา  สุทธานี

๒.    (ด.ช.เค้ก)  สุทธานี

นายกิจจา  สุทธานี (บุตรนายนวล – นางถาวร)  สมรสกับ นางสุภาวดี  ธานีวรรณ  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     ด.ช.ธณากร  สุทธานี

นายนุกูล  สุทธานี (บุตรนายนวล – นางถาวร)  สมรสกับ นางวัลยา  นาคดนตรี  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     ด.ช.ณัฐพล  สุทธานี

นางขวัญใจ  สุทธานี (บุตรนายนวล – นางถาวร)  สมรสกับ นายปัญญา  ผลศิริปฐม  มีบุตรธิดา ๑ คน

๑.     ด.ญ.ชนินาถ  ผลศิริปฐม

นายสมชาย  สุทธานี (บุตรนายวันชัย – นางอบ)  สมรสกับ นาง -  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     (น.ส.ฟิว)  สุทธานี

๒.    (ด.ญ.ส้ม)  สุทธานี

นางจันทิมา  สุทธานี (บุตรนายวีระ – นางพิบูลย์ศรี)  สมรสกับ นาย –  สุขมากศิลป์  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     (ด.ญ.แพร)  สุขมากศิลป์

๒.    (ด.ญ.แพมแพร็ม)  สุขมากศิลป์

นางดารารัตน์  สุทธานี (บุตรนายวีระ – นางพิบูลย์ศรี)  สมรสกับ ดร.สุรจิน  ทับทันชัย  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     ด.ช.ภคพล  ทับทันชัย

๒.    ด.ช.ธวัช  ทับทันชัย

สุทธานินทร์  รุ่นที่ ๖

นางสุกัลยา  สุทธานี (บุตรนายชนะ – นางธีระวัลย์)  สมรสกับ นายนิวัฒน์  จิ้วบุญสร้าง  มีบุตรธิดา ๒ คน

๑.     ด.ญ.นวพรรษ  จิ้วบุญสร้าง

๒.    ด.ช.นนทพัทธ์  จิ้วบุญสร้าง

 

 

Comments