Over ons‎ > ‎

Privacyverklaring

Theater IPSO FACTO vzw

Houtemsesteenweg 51

1800 Vilvoorde

theateripsofacto@gmail.com

 

 Privacyverklaring

                      

Theater Ipso Facto vzw hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze  privacyverklaring  willen  we  heldere  en  transparante  informatie  geven  over  welke  gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te  waarborgen  en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Theater Ipso Facto vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort  als AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 •  vragen om uw  uitdrukkelijke  toestemming  als  wij  deze  nodig  hebben  voor  de  verwerking  van  uw persoonsgegevens;
 • passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  hebben  genomen  zodat  de  beveiliging  van  uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen  persoonsgegevens  doorgeven  aan  andere  partijen,  tenzij  dit  nodig  is  voor  uitvoering  van  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte  zijn  van  uw  rechten  omtrent  uw  persoonsgegevens,  u  hierop  willen  wijzen  en  deze respecteren.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan vermeld.

Aard van de gegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer:

 • U  één van onze theatervoorstellingen bijwoont én ons uw naam en mailadres heeft bezorgd om de reservatie daartoe te kunnen ontvangen,
 • U bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, ..  ons gegevens bezorgd die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten naar u toe. Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op onze activiteiten via onze website of met een inschrijvingsformulier,
 • U meespeelt in één van onze producties of deelneemt aan één van onze activiteiten.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Van de leden van onze vereniging houden we behalve bovenstaande adresgegevens ook de geboortedatum bij, dit in functie van de werking waaronder verzekering.

Gebruik en bewaartermijnen
Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen
 • om reservaties of wijzigingen daarin voor één van onze voorstellingen op te sturen via e-mail,
 • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen,.. te kunnen meedelen
 • om u te kunnen informeren over activiteiten waarvoor u bent ingeschreven
 • voor ons ledenbeheer

Theater Ipso Facto bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor onze leden wil dat zeggen, voor de duur van het lidmaatschap of tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving hetzij door wettelijke of decretale bepaling opgelegd. 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. U via de link onderaan de Nieuwsbrief uw gegevens inkijken. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Gegevens verstrekt in het kader van reservaties of activiteiten worden bijgehouden via google One Drive of op onze persoonlijk PC. Na de voorstellingen of activiteiten worden alle gegevens verwijderd.

Verstrekking aan derden, beveiliging en rechten
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde  partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten van onze website, de automatische verzending via e-mail van reservatiebevestigingen en het versturen van onze Nieuwsbrief. Voor de leden van de vereniging wordt tevens Opendoek en onze verzekeraar als derde partij betrokken.
In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De privacyverklaring van Opendoek vindt u hier; deze van Mailchimp hier.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Om uw rechten uit te oefenen kan u ons altijd contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld, via onze website of via één van onze bestuursleden. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

De melding van onze privacyverklaring staat op onze website. Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging plaatsen op onze website.

Comments