QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  đăng 11:39 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:47 13-03-2010 ]
               CÔNG ĐOÀN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS VĂN NHO                       Độc lập – tự do – Hạnh phúc

        Số: 02/QC-CĐCS                                        Văn Nho, ngày 30 tháng 9 năm 2009
                                                                                                           
  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN NHO
  Nhiệm kỳ: 2009 – 2012  - Căn cứ vào Luật công đoàn và nghị định 133 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật công đoàn;
  - Căn cứ vào điều lệ Công đoàn Việt Nam và thông tư hướng dẫn thự hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  - Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ trường THCS Văn nho nhiệm kì 2009-2012;
  BCH CĐ trường THCS Văn nho xây dựng qui chế làm việc như sau:

  CHƯƠNG I
  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BCH CĐ
  Điều 1: BCH CĐ trường THCS Văn nho bầu ra giữa 2 nhiệm kì của đại hội có trách nhiệm triển khai, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo đoàn viên công đoàn thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, công đoàn các cấp và Nhà trường. Tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ CBGV,NV và công đoàn vững mạnh, tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CBGV,NV.
  Điều 2: BCH CĐ có quyền quyết định các chương trình kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ của CĐ hàng tháng, từng học kì, và từng năm học; Đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và lao động trong  nhà trường; Thực hiện tốt công tác tham gia quản lý nhà trường, tham gia với chuyên môn về các chủ trương, kế hoạch phát triển và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của CBGV,NV trong đơn vị.
  Điều 3: BCH CĐ có trách nhiệm phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên; Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị CNVC hàng năm, ký kết qui định về mối quan hệ phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn theo tinh thần thông tư số 12/TTLT Bộ GD và Công đoàn Việt Nam.
  Điều 4: BCH CĐ có trách nhiệm chỉ đạo Ban thanh tra Nhân dân, UBKTCĐ, Ban Nữ công hoạt động theo thông  tư hướng dẫn công tác của Ban thanh tra và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


  CHƯƠNG II
  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC UỶ VIÊN BCH
  Điều 5: UVBCH CĐ được phân công phụ trách nhiệm vụ (như biên bản kỳ họp thứ nhất của BCH CĐ trường THCS Năn Nho ngày 30/9/21009) và phải chủ động thực hiện hiệu quả các công việc trong phạm vi công tác được giao phó. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH, tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết chương trình công tác của CĐ; Gương mẫu thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.
  Điều 6: UVBCH CĐ được quyền đề xuất các  ý kiến về những vấn đề có liên quan và được trả lời theo qui định của Luật công đoàn và Điều lệ CĐ Việt Nam; được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho các mặt công tác.

  CHƯƠNG  III
  NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
  Điều 7: BCH CĐ Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của BCH đều được tiến hành công khai, dân chủ, Nghị quyết của BCH được thảo luận và quyết định theo đa  số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Uỷ viên BCH phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước BCH CĐ.
  Điều 8: BCH CĐ mmỗi tháng họp 1 lần vào trước hội nghị toàn thể  đoàn viên CĐ. Nội dung họp là để đánh giá công tác tháng trước, quyết định công tác tháng tới. Ngoài ra do tính chất công việc có thể họp đột xuất. UV BCH phải đến dự họp đầy đủ theo qui định.
  Điều 9: Tổ công đoàn mỗi tháng họp một lần. UV BCH phụ trách tổ có trách nhịêm chủ trì buổi sinh hoạt.
  Điều 10: Công đoàn cơ sở nhà trường mỗi tháng họp một lần (sau kì hợp BCH CĐ)

  CHƯƠNG IV
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 11: BCH CĐ và các UVBCH có trách nhiệm thực hiện các qui định của qui chế này, cuối mỗi học kì, mỗi năm học BCH CĐ họp để kiểm điểm việc thực hiện qui chế.
      Những nội dung, những điều khoản chưa phù hợp cần điều chỉnh sẽ được BCH CĐ quyết định sửa đổi, bổ sung hàng năm học để thực hiện.
      Qui chế này có hiệu lực kể  từ ngày ký.
                                                             T/M BCH CĐ TRƯỜNG THCS VĂN NHO
                                                                                       CHỦ TỊCH                                                                                      Lê Xuân Tráng

  Comments