QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG

  đăng 11:40 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:41 13-03-2010 ]
               CÔNG ĐOÀN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS VĂN NHO                                        Độc lập – tự do – Hạnh phúc

         Số: 04/QC-CĐCS                                                       Văn Nho, ngày …. tháng …… năm 2009
     
  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN NHO
  Nhiệm kỳ: 2009 – 2012
  CHƯƠNG I
  TRÁCH NHIỆM  VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN NỮ  CÔNG
  Điều 1: BNC có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác vận động nữ CBGV, NV trình BCH CĐ; Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác đã được BCH CĐ thông qua.
  Điều 2: BNC có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CBGV, NV trong nhà trường.
  Điều 3: Nắm tâm tư, nguyện vọng của nữ CBGV, NV để đề xuất kiến nghị kịp thời lên BCH CĐ và chuyên môn nhà  trường có biện pháp giảI quyết, nhằm chăn lo, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của nữ CBGV, NV.
  Điều 4: Trực tiếp hướng dẫn nữ CBGV,NV hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của BNC. Có trách nhiệm cùng BCH CĐ tổ chức hướng dẫn chỉ đạo đoàn viên nữ trong  nhà trường thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và Nhà trường.
  Điều 5: Tổ chức sơ kết ,tổng kết hoạt động công tác nữ công theo qui định.
  Điều 6: Được tham dự các buổi họp do BNC cấp trên tổ chức.
  Điều 7: Được thay mặt BCH CĐ làm việc với chuyên môn nhà trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nữ CBGV, NV  và trẻ em.

  CHƯƠNG II
  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN BAN NỮ CÔNG
  Điều 8: Uỷ viên Ban Nữ công chịu trách nhiệm phụ trách chỉ đạo hoạt động của tổ nữ công ( như biên bản họp BCH CĐ trường ngày 29/9/2009); Phải tham gia đầy đủ các kì họp của BCH CĐ, tích cực tham gia ý kiến xây dựng nội dung chương trình công tác nữ của nhà trường;
  Điều 9: Uỷ viên Ban Nữ công được đề xuất các ý kiến về những vấn đề có liên quan đến nữ CBGV, NV lên BCH CĐ, Nhà trường theo qui định của Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam
  Điều 10: Uỷ viên Ban Nữ công được cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nữ công theo điều kiện của công đoàn nhà trường.

  CHƯƠNG III
  NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 11: BNC làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của BNC đều được tiến hành công khai, dân chủ, Kế hoạch hoạt động của BNC được thảo luận và quyết định theo đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Uỷ viên BNC phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước BCH CĐ.
  Điều 12: BNC họp  mỗi tháng 1lần (lồng vào nội dung sinh hoạt chung của CĐ) Uỷ viên BNC có trách nhiệm triển khai công tác tới thành viên trong tổ nữ công công đoàn. Biên bản sinh hoạt tổ nữ công được ghi chép đầy đủ hàng tháng theo qui định.
  Điều 13: BNC phải duy trì đầy đủ các buổi sinh hoạt định kì, chú trọng tổ chức sinh hoạt nhân ngày kỷ niệm riêng của nữ giới.
   
  CHƯƠNG IV
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 14: BNC CĐ trường THCS Văn Nho có trách nhiệm thực hiện theo qui chế này.
  Điều 15: Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kì của công đoàn.
           T/M. BCH CĐ                                                               T/M BAN NỮ CÔNG
            CHỦ TỊCH                                                                   TRƯỞNG BAN         Lê Xuân Tráng                                                              Trương Thị Phượng     

  Comments