Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2009-2010

  đăng 12:03 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 12:04 13-03-2010 ]
  Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2009-2012, BCH CĐ xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2009-2010 như sau:

  I -  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1-.Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và nhà nước đến cán bộ giáo viên.

  2- Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền  và lợi chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng chức năng mà điều lệ CĐ Việt Nam đã qui định .

  3-Phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động:       “ Bốn không” ,     “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” , “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”, “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.”...

  4- Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như : “ Dạy tốt – Học tốt”, “ Làm ĐDDH và viết SKKN ”, “ Tự học – Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ”,     

   “ Phụ đạo học sinh yếu kém không thu tiền ” “ Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực ” mà ngành đã phát động…

  5- Phát huy tốt vai trò hoạt động của BTT nhân dân, UBKT.CĐ, Ban nữ công trong nhà trường.

  6-.Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh, chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

   

  II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH

   

  1-.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,            pháp luật đối với đoàn viên

     1.1/ Yêu cầu:

          - Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”..

         - Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và  luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình , tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.

    1.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

          - 100% ĐV.CĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.

         - 100% ĐV.CĐ chấp hành tốt chủ trương , chính sách, pháp luật nhà nước, qui định ở địa phương nơi sinh sống, nội qui cơ quan.

    1.3/ Biện pháp thực hiện:

         - Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để ĐV biết và thực hiện đúng.

         - Tham mưu cho chuyên môn thường xuyên đặt báo chí để đoàn viên học tập và tìm hiểu.

        - Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.

  2- Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

    2.1/ Yêu cầu cụ thể:

      - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

      - Giám sát tốt chế độ chi trả lương bổng, phụ cấp đối với đoàn viên.

      - Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.

      - Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ  khen - thưởng cho con cái của CBGV đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu là: HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp huyện – tỉnh về văn hoá- văn nghệ- TDTT.

      - Tiếp tục huy động duy trì và phát huy tác dụng  nguồn quĩ “ Hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn ” theo nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2006 – 2008. Quản lý và sử dụng hợp lý, đúng mục đích, để phát huy tốt vai trò hỗ trợ, giúp đỡ ĐVCĐ khi khó khăn hoạn nạn.

      - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các loại qui chế: QC nâng lương, QC về việc làm tăng  giờ được trả thù lao, QC chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.

     - Tăng cường  hoạt động của BTTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả: đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.

    2.2/ biện pháp thực hiện:

       - Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.

      - Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quĩ thích hợp để trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho đoàn viên hoạt động, cho công tác khuyến học đối với con em CBGV.

      - Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức 2 đợt thi đấu cầu lông vào dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - 20 / 11, Ngày thành lập đoàn – 26/ 03.

      - Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên.

      - BCHCĐ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng công tác cho BTTND, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời phục vụ cho hoạt động của BTTND phát huy hiệu quả .

  3- Thực hiện tốt các phong trào thi đua.

    3.1/ Yêu cầu:

        - ĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “ thi đua dạy tốt – học tốt ”, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

    3.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

           - 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

           - GV giỏi cấp trường:         10 Đ/C.

           - GV giỏi cấp huyện :          3 Đ/C.

           - Đồ dùng dạy học đạt giải cấp huỵện:           3 ĐDDH

           - Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huỵện:  3  SKKN

           - 100% GV đăng ký phụ đạo cho HS yếu kém không thu tiền.

     3.3/ Biện pháp thực hiện:

        - Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9 ) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua. Nhà trường, CĐ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời GV có thành tích thi đua cao.

      - Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.

  4- Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động

   4.1/ Yêu cầu:

     - Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động là: “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và “ Hai không trong giáo dục ”; “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.” ;  cuộc vận động: “ xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực  ” để tham gia có hiệu quả.

     - Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.

    4.2/ Chỉ tiêu thực hiện:

  - 100% ĐV không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử    mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.

     - 100% ĐV giữ vững được đạo đức trong sáng, chuẩn mực của nhà giáo trong công tác và sinh hoạt  ở nhà trường và ở địa phương nơi sinh sống.

     - Mỗi CBGV phải nắm vững về các nội dung và tiêu chí của một nhà trường thân thiện để tham gia tích cực vào cuộc vận động theo vai trò và vị trí của bản thân.

  - Mỗi ĐV có 1 việc làm tốt theo tấm gương của Bác.

    4.3/ Biện pháp thực hiện:

   - Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.

    - Tổ chức cho ĐV đăng ký một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Đăng ký này được công khai trên văn phòng để ĐV theo dõi và đánh giá. Cuối mỗi năm học công đoàn sơ kết và khen thưởng.

     - Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết,tổng kết và chế độ thi đua khen – thưởng đối với CBGV có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

  5- Về  công tác quản lý:

    5.1/ Yêu cầu:

      - Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2009-2010 trong tất cả các khâu, các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen- thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là  tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý tài chính – một trong những chủ đề cơ bản của năm học.

  5.2/ Biện pháp thực hiện:

     - Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; tổ chức tốt các đợt thao giảng GV giỏi hàng năm; tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.

    - Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: TĐ-KT, xét hết thời gian thử việc, nâng lương đối với CBGV.

      - Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.

      - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

  6- Công tác chỉ đạo:

   6.1/ Yêu cầu:

      - CĐ phải xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch HĐ hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.

      - CĐ phải chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: BTT nhân dân; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.

   6.2/ Chỉ tiêu:

      - Các bộ phận trên phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐ thống nhất phê, duyệt.

      - Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của ĐVCĐ phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCH.CĐ và nhà trường, tránh để sảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện.

   6.3/ Biện pháp thực hiện:

       - Chia  công đoàn làm hai tổ: Tổ CĐ Tự nhiên – Cử đ/c Nguyễn Xuân Sơn làm tổ trưởng; Tổ CĐ Xã hội – Cử đ/c Trương Thị Phượng làm tổ trưởng. Nhằm thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức điều hành hoạt động.

      - BCHCĐ chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận.

      - BCHCĐ phối hợp với nhà trường để bàn bạc thống nhất việc đảm bảo quyền lợi cho các đồng chí trong BTTND và việc tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và vật chất cho hoạt động của BTTND nhà trường, góp phần đảm bảo nâng cao về hiệu quả hoạt động.

  7/ Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh

    7.1/ Yêu cầu:

      - Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao độ.

      - Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả  các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.

    7.2/ Tiêu chí phấn đấu:

      - Tiếp tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong năm học 2009 – 2010.

    7.3/ Biện pháp thực hiện:

     - Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường.

     - Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như:  UBKT.CĐ, ban nữ công, ban đời sống, ban tuyên truyền, ban thanh tra nhân dân trong việc tham mưu, giúp việc cho BCHCĐ nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.

                                                                     Văn Nho, ngày 10 tháng 10  năm 2009

                                                                                        T/M. BCHCĐ

                                                                                            Chủ tịch

   

   

                                                                                         Lê Xuân Tráng

   

  Comments