Hoạt động công đoàn

  Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2009-2010

  đăng 12:03 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 12:04 13-03-2010 ]

  Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2009-2012, BCH CĐ xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2009-2010 như sau:

  I -  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  1-.Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và nhà nước đến cán bộ giáo viên.

  2- Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền  và lợi chính đáng của đoàn viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng chức năng mà điều lệ CĐ Việt Nam đã qui định .

  3-Phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động:       “ Bốn không” ,     “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” , “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”, “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.”...

  4- Phối hợp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, như : “ Dạy tốt – Học tốt”, “ Làm ĐDDH và viết SKKN ”, “ Tự học – Tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ”,     

   “ Phụ đạo học sinh yếu kém không thu tiền ” “ Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực ” mà ngành đã phát động…

  5- Phát huy tốt vai trò hoạt động của BTT nhân dân, UBKT.CĐ, Ban nữ công trong nhà trường.

  6-.Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh, chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

   

  II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH

   

  1-.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách,            pháp luật đối với đoàn viên

     1.1/ Yêu cầu:

          - Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, như  thông tin về các chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tiếp tục phát động phong trào “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”..

         - Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và  luôn nêu cao tinh thần dân chủ phê bình và tự phê bình , tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ở phạm vi nhà trường và các tệ nạn xã hội nói chung.

    1.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

          - 100% ĐV.CĐ có tư tưởng chính trị vững vàng.

         - 100% ĐV.CĐ chấp hành tốt chủ trương , chính sách, pháp luật nhà nước, qui định ở địa phương nơi sinh sống, nội qui cơ quan.

    1.3/ Biện pháp thực hiện:

         - Công đoàn thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng phổ biến rộng rải các văn bản, chính sách mới đến đoàn viên, để ĐV biết và thực hiện đúng.

         - Tham mưu cho chuyên môn thường xuyên đặt báo chí để đoàn viên học tập và tìm hiểu.

        - Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tinh thần tự giác và làm chủ của đoàn viên.

  2- Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên theo hướng thiết thực.

    2.1/ Yêu cầu cụ thể:

      - Thường xuyên quan tâm động viên, thăm hỏi đoàn viên trong các hoàn cảnh ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

      - Giám sát tốt chế độ chi trả lương bổng, phụ cấp đối với đoàn viên.

      - Tổ chức tốt phong trào thể dục – thể thao – văn nghệ trong đoàn viên.

      - Quan tâm chăm lo đến công tác học tập rèn luyện của các cháu là con của CBGV trong nhà trường. Thực hiện tích cực công tác khuyến học bằng việc xây dựng nguồn quĩ  khen - thưởng cho con cái của CBGV đạt thành tích cao trong học tập, như đạt các danh hiệu là: HS tiên tiến, HS giỏi cấp trường, HS đạt các giải cấp huyện – tỉnh về văn hoá- văn nghệ- TDTT.

      - Tiếp tục huy động duy trì và phát huy tác dụng  nguồn quĩ “ Hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn ” theo nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2006 – 2008. Quản lý và sử dụng hợp lý, đúng mục đích, để phát huy tốt vai trò hỗ trợ, giúp đỡ ĐVCĐ khi khó khăn hoạn nạn.

      - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng các loại qui chế: QC nâng lương, QC về việc làm tăng  giờ được trả thù lao, QC chi tiêu nội bộ để công khai và thực hiện.

     - Tăng cường  hoạt động của BTTND, góp phần giám sát tốt việc chi trả: đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với CBGV.

    2.2/ biện pháp thực hiện:

       - Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, Đoàn thanh niên nhà trường trong việc chăm lo đến đời sống đoàn viên.

      - Công đoàn tiếp tục dành một nguồn quĩ thích hợp để trang bị dụng cụ thể dục – thể thao cho đoàn viên hoạt động, cho công tác khuyến học đối với con em CBGV.

      - Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức 2 đợt thi đấu cầu lông vào dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - 20 / 11, Ngày thành lập đoàn – 26/ 03.

      - Tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy ý thức làm chủ, dân chủ trong đoàn viên.

      - BCHCĐ tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng công tác cho BTTND, cung cấp đầy đủ các thông tin về chế độ chính sách, kịp thời phục vụ cho hoạt động của BTTND phát huy hiệu quả .

  3- Thực hiện tốt các phong trào thi đua.

    3.1/ Yêu cầu:

        - ĐV phải tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua mang tính chủ đạo của ngành như: “ thi đua dạy tốt – học tốt ”, làm đồ dùng dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm.

    3.2/ Chỉ tiêu phấn đấu:

           - 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại khá trở lên.

           - GV giỏi cấp trường:         10 Đ/C.

           - GV giỏi cấp huyện :          3 Đ/C.

           - Đồ dùng dạy học đạt giải cấp huỵện:           3 ĐDDH

           - Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp huỵện:  3  SKKN

           - 100% GV đăng ký phụ đạo cho HS yếu kém không thu tiền.

     3.3/ Biện pháp thực hiện:

        - Nhà trường và công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm học (tháng 9 ) để ĐV đăng ký thi đua và thực hiện thi đua. Nhà trường, CĐ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời GV có thành tích thi đua cao.

      - Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đoàn viên trong việc thực hiện phong trào thi đua.

  4- Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn do ngành và Đảng phát động

   4.1/ Yêu cầu:

     - Tất cả ĐV phải nhận thức sâu sắc và triệt để về mục đích các cuộc vận động là: “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và “ Hai không trong giáo dục ”; “ Mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.” ;  cuộc vận động: “ xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực  ” để tham gia có hiệu quả.

     - Phải biến các cuộc vận động này thành những hoạt động tự giác, thường xuyên trong các lĩnh vực công tác cụ thể của bản thân mỗi đoàn viên.

    4.2/ Chỉ tiêu thực hiện:

  - 100% ĐV không có những biểu hiện tiêu cực trong thi cử    mắc bệnh thành tích trong công tác giáo dục.

     - 100% ĐV giữ vững được đạo đức trong sáng, chuẩn mực của nhà giáo trong công tác và sinh hoạt  ở nhà trường và ở địa phương nơi sinh sống.

     - Mỗi CBGV phải nắm vững về các nội dung và tiêu chí của một nhà trường thân thiện để tham gia tích cực vào cuộc vận động theo vai trò và vị trí của bản thân.

  - Mỗi ĐV có 1 việc làm tốt theo tấm gương của Bác.

    4.3/ Biện pháp thực hiện:

   - Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích các cuộc vận động để đoàn viên nắm bắt.

    - Tổ chức cho ĐV đăng ký một việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ của mỗi người để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Đăng ký này được công khai trên văn phòng để ĐV theo dõi và đánh giá. Cuối mỗi năm học công đoàn sơ kết và khen thưởng.

     - Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các đoàn thể khác trong nhà trường theo dõi và quản lý việc thực hiện cuộc vận động của mỗi đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc sơ kết,tổng kết và chế độ thi đua khen – thưởng đối với CBGV có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động.

  5- Về  công tác quản lý:

    5.1/ Yêu cầu:

      - Cùng chuyên môn tham gia tốt công tác quản lý nhà trường năm học 2009-2010 trong tất cả các khâu, các mặt: công tác chuyên môn, công tác tổ chức nhân sự, công tác thi đua khen- thưởng, công tác xây dựng cơ sở vật chất, công tác xã hội hoá giáo dục. Đặc biệt là  tham gia thực hiện đổi mới công tác quản lý tài chính – một trong những chủ đề cơ bản của năm học.

  5.2/ Biện pháp thực hiện:

     - Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thường xuyên, liên tục; tổ chức tốt các đợt thao giảng GV giỏi hàng năm; tham gia ý kiến vào công tác sắp xếp nhân sự, phân công đội ngũ trong đơn vị.

    - Tham gia đầy đủ, có hiệu quả vào các hội đồng: TĐ-KT, xét hết thời gian thử việc, nâng lương đối với CBGV.

      - Chỉ đạo thường xuyên, sâu sát với hoạt động của Ban TTND trong công tác giám sát các hoạt động, nhất là trong việc chi trả chế độ đối với đoàn viên của nhà trường theo điều lệ và qui định chung.

      - Phối hợp cùng nhà trường xây dựng qui chế hoạt động dân chủ trong cơ quan, qui chế thu chi tài chính trong đơn vị.

  6- Công tác chỉ đạo:

   6.1/ Yêu cầu:

      - CĐ phải xây dựng được kế hoạch hoạt động chung trong cả năm học, cũng như kế hoạch HĐ hàng tháng phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học.

      - CĐ phải chỉ đạo thường xuyên, sát sao hoạt động của các bộ phận như: BTT nhân dân; UBKT công đoàn; Ban nữ công và các tổ công đoàn.

   6.2/ Chỉ tiêu:

      - Các bộ phận trên phải xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động, biên bản hàng năm, hàng quí, hàng tháng theo chức năng, nhiệm vụ đã được qui định và được BCH CĐ thống nhất phê, duyệt.

      - Hoạt động phải hiệu quả, được đánh giá bằng việc các ý kiến, nguyện vọng của ĐVCĐ phải được nắm bắt thường xuyên, kịp thời; các vụ việc bất cập (nếu có) phải được phát hiện sớm và kịp thời đề xuất hướng giải quyết lên BCH.CĐ và nhà trường, tránh để sảy ra các hiện tượng, thắc mắc phát triển thành khiếu kiện.

   6.3/ Biện pháp thực hiện:

       - Chia  công đoàn làm hai tổ: Tổ CĐ Tự nhiên – Cử đ/c Nguyễn Xuân Sơn làm tổ trưởng; Tổ CĐ Xã hội – Cử đ/c Trương Thị Phượng làm tổ trưởng. Nhằm thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức điều hành hoạt động.

      - BCHCĐ chỉ đạo sát việc xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận.

      - BCHCĐ phối hợp với nhà trường để bàn bạc thống nhất việc đảm bảo quyền lợi cho các đồng chí trong BTTND và việc tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và vật chất cho hoạt động của BTTND nhà trường, góp phần đảm bảo nâng cao về hiệu quả hoạt động.

  7/ Đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh

    7.1/ Yêu cầu:

      - Xây dựng CĐ nhà trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí cao độ.

      - Công đoàn phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả  các chức năng đặc thù trong quá trình hoạt động.

    7.2/ Tiêu chí phấn đấu:

      - Tiếp tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong năm học 2009 – 2010.

    7.3/ Biện pháp thực hiện:

     - Xây dựng các tổ công đoàn làm nòng cốt cho hoạt động của công đoàn nhà trường.

     - Phát huy hết vai trò và chức năng của các bộ phận như:  UBKT.CĐ, ban nữ công, ban đời sống, ban tuyên truyền, ban thanh tra nhân dân trong việc tham mưu, giúp việc cho BCHCĐ nhà trường tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua.

                                                                     Văn Nho, ngày 10 tháng 10  năm 2009

                                                                                        T/M. BCHCĐ

                                                                                            Chủ tịch

   

   

                                                                                         Lê Xuân Tráng

   

  DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ CB-VC NĂM HỌC 2009 – 2010

  đăng 11:45 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:46 13-03-2010 ]


  Kính thưa các đồng chí !

                 Năm học 2008- 2009 đã đi qua với những vui buồn xen lẫn. Vui vì kết quả giáo dục nói chung của nhà trường đã đi vào thực chất và có những chuyển biến tích cực. Buồn vì trong 3 năm trước đây nhà trường liên tục đạt danh hiệu Trường Tiên tiến cấp huyện, nhưng đến năm học vừa qua danh hiệu này đã bị tuột khỏi tầm tay do công tác tài chính không hoàn thành tốt nhiệm vụ (bị xếp loại C).
  Nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước, nản chí, chúng ta sẽ phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu và đi lên hơn nữa. Với ý chí đó, hôm nay trong muôn vàn sự bộn bề và ngổn ngang của nhà trường-một công trường đang xây dựng, trong vô vàn những khó khăn, thử thách cũng như cơ hội trước mắt, được sự đồng ý của các cấp quản lý, Nhà trường và Công đoàn long trọng tổ chức hội nghị CBVC đầu năm. Tại hội nghị này mong rằng với thái độ tích cực, chủ động, dân chủ, phát huy mạnh mẽ tư duy, sáng tạo các đồng chí hãy tham gia nghiêm túc, nhiệt tình cùng tập thể sư phạm nhà trường đóng góp sức lực, trí tuệ vạch ra phương hướng – nhiệm vụ năm học và những giải pháp thực hiện thật xác thực, phù hợp, khả thi, để đưa năm học 2009 – 2010 đi đến thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Và đặc biệt phải dành lại được danh hiệu đã mất trong năm học vừa qua: danh hiệu Trường Tiên tiến cấp huyện.
          Với tinh thần đó thay mặt cho BLĐ nhà trường, BCHCĐ nhà trường xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội nghị CBVC năm học 2009 – 2010.  Xin chúc các đồng chí sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
                                                        Xin cảm ơn !   

  DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2009-2012

  đăng 11:44 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:45 13-03-2010 ]


  Kính thưa các quí vị đại biểu !
  Thưa các đồng chí !
  Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thành viên trong hệ thống chính trị của đất nước. Trong tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp vận động, thuyết phục, tổ chức cho quần chúng, viên chức hăng hái thi đua lao động và học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, góp phần thực hịên thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
  Ngày nay, trong quá trình phát triển đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và quá trình đổi mới của giáo dục nói riêng, công đoàn cơ sở ở các nhà trường ngày càng có những đóng góp thiết thực, to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp chung này.
  Trải qua quãng thời gian 3 năm của một nhiệm kì (2006 - 2009), công đoàn trường THCS Văn Nho cũng đã không ngừng trưởng thành. Trong những ngày tưng bừng của tháng 9 này, hoà vào không  khí hồ hởi, phấn khởi của đoàn viên công đoàn và lao động trên cả nước đang tích cực hăng  say thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X, hoà vào niềm vui của hơn 1 triệu cán bộ giáo viên trên toàn quốc đang khí thế bước vào năm học mới, năm học 2009 – 2010, được sự đồng ý, nhất trí và chỉ đạo của chi bộ và công đoàn ngành, hôm nay ngày 26/ 9/ 09 công đoàn nhà trường chúng ta đủ điều kiện để triệu tập đầy đủ, đông đảo, tất cả đoàn viên về đây long trọng  tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ IV nhiệm kì: 2009 – 2012.
  Đây là một sự kiện chính trị lớn, có tầm quan trọng trong phạm vi nhà trường chúng ta kể từ khi tách khỏi trường Tiểu học đến nay. Nó vừa khẳng định sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của của phong trào viên chức-lao động, đánh dấu mốc thời gian lịch sử trong hơn 10 năm qua của công đoàn nhà trường, vừa là cuộc sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng lớn để tất cả mọi người có thời gian để nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những hạn chế, những yếu kém còn tồn tại trong nhiệm kì vừa qua. Đồng thời, cũng là điều kiện để mỗi một đoàn viên có cơ hội góp ý kiến để xây dựng và hoạch định phương hướng, kế hoạch cho công đoàn nhà trường trong 3 năm tới. Trên tinh thần đó, Đại hội mong rằng tất cả các đồng chí hãy tích cực, sôi nổi, nhiệt tình đem hết tâm huyết, trí tuệ đóng góp những ý kiến quí báu góp phần thúc đẩy sự phát triển, đi lên của công đoàn nhà trường chúng ta trong nhiệm kì tới:  2009-2012.
  Với ý nghĩa to lớn này, thay mặt đoàn chủ toạ, tôi xin tuyên bố: 
  khai mạc Đại hội công đoàn trường THCS Văn Nho lần thứ IV
  nhiệm kì: 2009-2012.
  Xin kính chúc các quí vị đại biểu, các đ/c sức khoẻ, trí tuệ, tâm huyết. Xin cảm ơn!

  QUI CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN

  đăng 11:42 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:43 13-03-2010 ]

             CÔNG ĐOÀN                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS VĂN NHO                                             Độc lập – tự do – Hạnh phúc
       
        Số: 01/QC-CĐCS                                                         Văn Nho, ngày 26 tháng 9 năm 2009
         
  QUI CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC
  GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN NHO
  Nhiệm kỳ: 2009 – 2012

  - Căn cứ luật Công đoàn và nghị định 133 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Công đoàn;
  - Căn cứ vào nghị định 418/HĐBT ngày 26/12/1990 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Căn cứ vào công văn liên tịch số 12/TTLT ngày 08/05/1992 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Việt Nam qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn ngành Giáo dục;
  - Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị và công đoàn nhà trường;
  Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường THCS Văn Nho qui định một số điều về trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn như sau:

  I/ NGUYÊN TẮC CHUNG
      1/ Mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn dựa trên cơ sở: công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, cùng với chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ đoàn viên.
      2/ Quan hệ công tác là sự hợp tác tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức.
      3/ Công đoàn hoạt động trong nhà trường theo 3 chức năng cơ bản của Công đoàn Việt Nam là: Bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên; Tham gia quản lý nhà trường; Giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên.

  II/ TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
  1/ Thực hiện dân chủ trong trường học:
  - Công đoàn cùng chính quyền có trách nhiệm phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.
  - Chính quyền và công đoàn có trách nhiệm phối hợp tổ chức hội nghị CBCC hàng năm ở đơn vị.
  - Chính quyền khi xây dựng kế hoạch, chương trình công tác từng học kỳ, cả năm và dài hạn của nhà trường phải được sự tham gia góp ý kiến của công đoàn.
  - Công đoàn có trách nhiệm tham gia với chính quyền thực hiện dân chủ công khai trong các việc: phân công lao động; chọn cử, bổ nhiệm cán bộ của nhà trường; đánh giá, xếp loại  cán bộ- giáo viên; sử dụng chi tiêu tài chính công của nhà nước cấp ở đơn vị.
  - Công đoàn được mời tham gia các đoàn kiểm tra chuyên môn và các hoạt động khác trong đơn vị.

  2/ Tổ chức phong trào thi đua:
  - Chính quyền nhà trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua ở nhà trường phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn. Sau khi bàn bạc với công đoàn,
  chính quyền quyết định về: mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua, chế độ khen thưởng.
  - Công đoàn có trách nhiệm động viên, thuyết phục cán bộ giáo viên, công nhân viên hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu, định mức đề ra. Vận động CBGV ứng dụng đúc rút sáng kiến kinh nghiệm vào các mặt công tác.
  - CĐ cùng nhà trường tổ chức họp mặt, sơ kết, tổng kết biểu dương, cổ vũ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điẻn hình của phong trào.

  3/ Trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của CBGV-CNV.
  - Chính quyền và công đoàn có trách nhiệm phổ biến kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nước, của ngành đến CBGV-CNV để quần chúng theo dõi, giám sát và thực hiện. Có trách nhiệm phối hợp cùng công đoàn xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế về các hoạt động, công việc làm tăng giờ, ngoài giờ được chi trả thù lao, qui chế về nâng lương và nâng lương trước kì hạn để thực hiện công khai trong đơn vị.
  - Khi bàn về những vấn đề liên quan tới quyền lợi và lợi ích của nữ CBGV-CNV thì chính quyền phải mời Ban đại diện nữ công cùng tham gia.
  - Chính quyền nhà trường cùng công đoàn có trách nhiệm cùng tổ chức tốt hoạt động chăm lo thăm hỏi, để kịp thời động viên CBGV-CNV khi gặp ốm đau, hoạn nạn, hoặc trong các trường hợp hiếu, hỉ…
  - Công đoàn có quyền giám sát, kiểm tra hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật và sử dụng lao động; các chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích chính đáng của CBGV- CNV. Chính quyền nhà trường có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu của việc kiểm tra và xem xét giải quyết những đề xuất của công đoàn.
  - Công đoàn căn cứ pháp lệnh công chức, qui định về thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ  của hệ thống thanh tra nhà nước các cấp để chỉ đạo hoạt động giám sát của Ban thanh tra Nhân dân ở đơn vị theo 5 công khai: Công khai kế hoạch; công khai chế độ chính sách; công khai, minh bạch tài chính; công khai phân công lao động; Công khai đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng đối với CBGV-CNV.
  - Chính quyền nhà trường phải có trách nhiệm công bố công khai, minh bạch nội dung thu – chi nguồn kinh phí nhà nước cấp cho hoạt động của nhà trường theo luật ngân sách để tất cả CBGV được biết và giám sát thực hiện.
  - Công đoàn có trách nhiệm động viên CBGV-CNV tích cực tham gia xây dựng quĩ công đoàn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

  4/ Đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện cần thiết cho hoạt động công đoàn
  - Chính quyền nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các phương tiện, tài liệu làm việc và từng năm học tuỳ khả năng kinh phí của nhà trường hỗ trợ cho Công đoàn, Ban thanh tra Nhân dân một nguồn kinh phí nhất định để hoạt động.
  - Các ủy viên BCH công đoàn không chuyên trách được công đoàn cấp trên triệu tập đi tập huấn, đi họp,  đi dự hội nghị, hội thảo…Được chính quyền nhà trường tại điều kiện về thời gian, và thanh toán công tác phí theo chế độ hiện hành.

  5/ Lề lối làm việc:
  - Các cuộc giao ban định kỳ, các hội đồng, các hội nghị sơ kết, tổng kết phổ biến công tác lớn của nhà trường,  đại diện công đoàn được mời tham gia dự để góp ý kiến .
  - Lãnh đạo nhà trường được mời tham gia hội nghị định kỳ của BCHCĐ để thông báo những chủ trương, chính sách công tác của trường và đóng góp ý kiến cho công đoàn.
  - Hội nghị liên tịch lãnh đạo chính quyền và BCHCĐ được tổ chức khi thực sự cần thiết, do công đoàn chủ động chuẩn bị và đề xuất.

  III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
    1/ Chính quyền nhà trường và công đoàn có trách nhiệm thực thi đúng những qui định đã nêu trong văn bản này.
    2/ Công đoàn có trách nhiệm đôn đốc, giám sát thực hiện những qui định trên.  Công đoàn có quyền kiến nghị xử lý những người cố ý làm sai.
    3/ Qui định này có hiệu lực kể từ ngày đại diện chính quyền và công đoàn ký và kéo dài suốt trong nhiệm kì 2009-2012. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cả chính quyền và công đoàn sẽ bàn bạc thống nhất để điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung về nội dung của qui chế theo đúng tinh thần của văn bản đã nêu ở trên.
                                                                                             
                                                                                                        T/M BCH CĐ
        HIỆU TRƯỞNG                                                                     CHỦ TỊCH
           Vũ Duy Văn                                                                       Lê Xuân Tráng

  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN

  đăng 11:41 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:42 13-03-2010 ]

             CÔNG ĐOÀN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS VĂN NHO                                        Độc lập – tự do – Hạnh phúc

         Số: 03/QC-CĐCS                                                       Văn Nho, ngày …. tháng ….. năm 2009
     
  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN NHO
  Nhiệm kỳ: 2009 – 2012


  - Căn cứ vào Luật công đoàn và nghị định 133 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật công đoàn;
  - Căn cứ vào chương V điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  - Căn cứ vào nghị quyết Đại hội công đoàn trường THCS Văn Nho ngày 26 tháng 10 năm 2009;
  -Căn cứ vào quyết định số  …../ QĐ-CĐGD huyện ngày…… tháng ….. năm 2009;

  BCH CĐ và Ban kiểm tra công đoàn trường THCS Văn Nho xây dựng qui chế hoạt động như sau:

  CHƯƠNG I: QUI ĐỊNH CHUNG
  Điều 1: BKT công đoàn cơ sở có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của BKT theo qui định của chương V điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  Điều 2: BKT công đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

  CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BKT CĐ
  Điều 3:  BKT CĐ có trách nhiệm:
  - Giúp BCH CĐ thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn của đoàn viên trong công đoàn;
  - Kiểm tra khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các qui định của công đoàn các cấp;
  - Kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài chính tài sản của công đoàn nhà trường;
  - Giúp  BCH CĐ giải quyết các đơn từ khiếu tố, khiếu nại thuộc thẩm quyền của CĐ.
  Điều 4: UV BCH CĐ làm nhiệm vụ kiểm tra công đoàn có trách nhiệm lên kế hoạch công tác kiểm tra để báo cáo BCH CĐ phê duyệt và chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã định trong từng tháng, quí, năm.

  Điều 5: BKTCĐ có quyền hạn:
  - BKTCĐ có quyền thực hiện các cuộc kiểm tra theo qui định của Điều lệ CĐ;
  - Yêu cầu tổ chức, người được kiểm tra cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra, trả lời các vấn đề do BKT nêu ra;
  - Có quyền báo cáo với BCH cùng cấp về hoạt động kiểm tra  CĐ trong các cuộc họp thường kì của BCH;
  - Cán bộ của BKT được dự học tập bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ;
  - Đề xuất các ý kiến về biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BKT CĐ.
                                                                 ( Theo Điều 38 Điều lệ Công đoàn Việt Nam)

  CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UBKTCĐ
  Điều 6: BKT CĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
  Điều 7: BKTCĐ sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần cùng BCH CĐ; phải thường xuyên đảm bảo quan hệ thông tin hai chiều với BCH CĐ.
    
                 T/M BCH CĐ                                                      
                  CHỦ TỊCH                                         UỶ VIÊN PHỤ TRÁCH KIỂM TRA                Lê Xuân Tráng                                                   Nguyễn Xuân Sơn  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG

  đăng 11:40 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:41 13-03-2010 ]

               CÔNG ĐOÀN                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS VĂN NHO                                        Độc lập – tự do – Hạnh phúc

         Số: 04/QC-CĐCS                                                       Văn Nho, ngày …. tháng …… năm 2009
     
  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN NHO
  Nhiệm kỳ: 2009 – 2012
  CHƯƠNG I
  TRÁCH NHIỆM  VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN NỮ  CÔNG
  Điều 1: BNC có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác vận động nữ CBGV, NV trình BCH CĐ; Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác đã được BCH CĐ thông qua.
  Điều 2: BNC có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CBGV, NV trong nhà trường.
  Điều 3: Nắm tâm tư, nguyện vọng của nữ CBGV, NV để đề xuất kiến nghị kịp thời lên BCH CĐ và chuyên môn nhà  trường có biện pháp giảI quyết, nhằm chăn lo, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của nữ CBGV, NV.
  Điều 4: Trực tiếp hướng dẫn nữ CBGV,NV hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của BNC. Có trách nhiệm cùng BCH CĐ tổ chức hướng dẫn chỉ đạo đoàn viên nữ trong  nhà trường thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và Nhà trường.
  Điều 5: Tổ chức sơ kết ,tổng kết hoạt động công tác nữ công theo qui định.
  Điều 6: Được tham dự các buổi họp do BNC cấp trên tổ chức.
  Điều 7: Được thay mặt BCH CĐ làm việc với chuyên môn nhà trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nữ CBGV, NV  và trẻ em.

  CHƯƠNG II
  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA UỶ VIÊN BAN NỮ CÔNG
  Điều 8: Uỷ viên Ban Nữ công chịu trách nhiệm phụ trách chỉ đạo hoạt động của tổ nữ công ( như biên bản họp BCH CĐ trường ngày 29/9/2009); Phải tham gia đầy đủ các kì họp của BCH CĐ, tích cực tham gia ý kiến xây dựng nội dung chương trình công tác nữ của nhà trường;
  Điều 9: Uỷ viên Ban Nữ công được đề xuất các ý kiến về những vấn đề có liên quan đến nữ CBGV, NV lên BCH CĐ, Nhà trường theo qui định của Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam
  Điều 10: Uỷ viên Ban Nữ công được cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nữ công theo điều kiện của công đoàn nhà trường.

  CHƯƠNG III
  NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 11: BNC làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của BNC đều được tiến hành công khai, dân chủ, Kế hoạch hoạt động của BNC được thảo luận và quyết định theo đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Uỷ viên BNC phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước BCH CĐ.
  Điều 12: BNC họp  mỗi tháng 1lần (lồng vào nội dung sinh hoạt chung của CĐ) Uỷ viên BNC có trách nhiệm triển khai công tác tới thành viên trong tổ nữ công công đoàn. Biên bản sinh hoạt tổ nữ công được ghi chép đầy đủ hàng tháng theo qui định.
  Điều 13: BNC phải duy trì đầy đủ các buổi sinh hoạt định kì, chú trọng tổ chức sinh hoạt nhân ngày kỷ niệm riêng của nữ giới.
   
  CHƯƠNG IV
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 14: BNC CĐ trường THCS Văn Nho có trách nhiệm thực hiện theo qui chế này.
  Điều 15: Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kì của công đoàn.
           T/M. BCH CĐ                                                               T/M BAN NỮ CÔNG
            CHỦ TỊCH                                                                   TRƯỞNG BAN         Lê Xuân Tráng                                                              Trương Thị Phượng     

  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  đăng 11:39 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:47 13-03-2010 ]

               CÔNG ĐOÀN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG THCS VĂN NHO                       Độc lập – tự do – Hạnh phúc

        Số: 02/QC-CĐCS                                        Văn Nho, ngày 30 tháng 9 năm 2009
                                                                                                           
  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN NHO
  Nhiệm kỳ: 2009 – 2012  - Căn cứ vào Luật công đoàn và nghị định 133 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật công đoàn;
  - Căn cứ vào điều lệ Công đoàn Việt Nam và thông tư hướng dẫn thự hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  - Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ trường THCS Văn nho nhiệm kì 2009-2012;
  BCH CĐ trường THCS Văn nho xây dựng qui chế làm việc như sau:

  CHƯƠNG I
  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BCH CĐ
  Điều 1: BCH CĐ trường THCS Văn nho bầu ra giữa 2 nhiệm kì của đại hội có trách nhiệm triển khai, tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo đoàn viên công đoàn thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, công đoàn các cấp và Nhà trường. Tuyên truyền giáo dục cán bộ, giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ CBGV,NV và công đoàn vững mạnh, tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CBGV,NV.
  Điều 2: BCH CĐ có quyền quyết định các chương trình kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ của CĐ hàng tháng, từng học kì, và từng năm học; Đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và lao động trong  nhà trường; Thực hiện tốt công tác tham gia quản lý nhà trường, tham gia với chuyên môn về các chủ trương, kế hoạch phát triển và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của CBGV,NV trong đơn vị.
  Điều 3: BCH CĐ có trách nhiệm phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên; Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị CNVC hàng năm, ký kết qui định về mối quan hệ phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn theo tinh thần thông tư số 12/TTLT Bộ GD và Công đoàn Việt Nam.
  Điều 4: BCH CĐ có trách nhiệm chỉ đạo Ban thanh tra Nhân dân, UBKTCĐ, Ban Nữ công hoạt động theo thông  tư hướng dẫn công tác của Ban thanh tra và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


  CHƯƠNG II
  TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC UỶ VIÊN BCH
  Điều 5: UVBCH CĐ được phân công phụ trách nhiệm vụ (như biên bản kỳ họp thứ nhất của BCH CĐ trường THCS Năn Nho ngày 30/9/21009) và phải chủ động thực hiện hiệu quả các công việc trong phạm vi công tác được giao phó. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH, tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết chương trình công tác của CĐ; Gương mẫu thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.
  Điều 6: UVBCH CĐ được quyền đề xuất các  ý kiến về những vấn đề có liên quan và được trả lời theo qui định của Luật công đoàn và Điều lệ CĐ Việt Nam; được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho các mặt công tác.

  CHƯƠNG  III
  NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
  Điều 7: BCH CĐ Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của BCH đều được tiến hành công khai, dân chủ, Nghị quyết của BCH được thảo luận và quyết định theo đa  số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Uỷ viên BCH phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước BCH CĐ.
  Điều 8: BCH CĐ mmỗi tháng họp 1 lần vào trước hội nghị toàn thể  đoàn viên CĐ. Nội dung họp là để đánh giá công tác tháng trước, quyết định công tác tháng tới. Ngoài ra do tính chất công việc có thể họp đột xuất. UV BCH phải đến dự họp đầy đủ theo qui định.
  Điều 9: Tổ công đoàn mỗi tháng họp một lần. UV BCH phụ trách tổ có trách nhịêm chủ trì buổi sinh hoạt.
  Điều 10: Công đoàn cơ sở nhà trường mỗi tháng họp một lần (sau kì hợp BCH CĐ)

  CHƯƠNG IV
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 11: BCH CĐ và các UVBCH có trách nhiệm thực hiện các qui định của qui chế này, cuối mỗi học kì, mỗi năm học BCH CĐ họp để kiểm điểm việc thực hiện qui chế.
      Những nội dung, những điều khoản chưa phù hợp cần điều chỉnh sẽ được BCH CĐ quyết định sửa đổi, bổ sung hàng năm học để thực hiện.
      Qui chế này có hiệu lực kể  từ ngày ký.
                                                             T/M BCH CĐ TRƯỜNG THCS VĂN NHO
                                                                                       CHỦ TỊCH                                                                                      Lê Xuân Tráng

  QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

  đăng 11:36 13-03-2010 bởi Hồ Sỹ Tuân   [ đã cập nhật 11:38 13-03-2010 ]

               CÔNG ĐOÀN                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS VĂN NHO                                     Độc lập – tự do – Hạnh phúc


   Số: 05/QC-CĐCS                                     Văn Nho, ngày …. tháng …… năm 2009

              QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG

  CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG THCS VĂN NHO

  Nhiệm kỳ: 2009 – 2012


  - Căn cứ vào Nghị định 241/HĐBT ngày 05/08/1991 của Hội đồng bộ trưởng qui định về tổ chức và hoạt động của BTTND;

  - Căn cứ vào Thông tư số 01/ TTLB ngày 01/11/1991 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Thanh  tra Nhà nước hướng dãn thực hiện Nghị định 241 HĐBT;

  - Căn cứ vào Thông tư số 62/TTLT ngày 22/05/1992 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Thanh  tra Bộ Giáo dục- Đào tạo hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của BTTND trong các trường học;

   

  Ban TTND trường THCS Văn Nho xây dựng qui chế hoạt động như sau:

   

  CHƯƠNG I: QUI ĐỊNH CHUNG

  Điều 1: BTTND do hội nghị CB-VC năm học 2009 – 2010 bầu ra và được BCH CĐ nhà trường công nhận có nhiệm kì hoạt động từ năm 2009 – 2012, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

  Điều 2: BTTND hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

  CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BTTND

  Điều 3:  BTTND có trách nhiệm:

  - Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, nghị quyết hội nghị CB-VC ở đơn vị; Giám sát việc  việc thực hiên qui chế dân chủ; Giám sát việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị; Giám sát việc sử dụng quỹ phúc lợi, ngân sách nhà nước; Giám sát việc  khiếu tố khiếu nại cấp ở đơn vị.

  - Tiến hành kiểm tra khi hội nghị CB-VC, BCH CĐ quyết định, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu; hoặc khi phát hiện thấy những dấu hiệu vi phạm có liên quan đến thực hiện chính sách và tiền lương, tiền thưởng,… nếu có quá 1/2 số Uỷ viên BTTND đề nghị kiểm tra, thì BTTND đề nghị với BCH CĐ nhà trường xem xét quyết định tổ chức kiểm tra. Kiểm tra xong phải báo cáo kết quả với BCH CĐ nhà trường.

   

  Điều 4: BTTND có quyền hạn:

  - Kiến nghị với Hiệu trưởng về các vi phạm chính sách, pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức ở  nhà trường. Đối với những vi phạm có liên quan đến Hiệu trưởng TTND được quyền báo cáo với thanh tra Nhà nước, công đoàn và cơ quan quản lý cấp trên;

  - Được yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ cần giám sát, kiểm tra cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết;

  - Được lập biên bản trong các vụ giám sát, kiểm tra;

  - Được cử đại diện dự các cuộc họp của nhà trường mà nội dung có liên quan đến hoạt động của BTTND;

  - Được đề nghị Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động thanh  tra nhân dân

   

  CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ CỦA CÁC UỶ VIÊN TRONG BTTND

  Điều 5: BTTND làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số nhiệm vụ của từng thành viên là:

    - Trưởng ban: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

    - Uỷ viên 1: Giám sát việc thự hiện nội qui, qui chế, chế độ, chính sách.

    - Uỷ viên 2: Giám sát việc thực hiện thu chi quĩ phúc lợi, ngân sách nhà nước, tài sản, mua sắm trang thiết bị…

   

  CHƯƠNG IV: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BTTND

  Điều 6: BTTND Xây dựng chương trình hoạt động theo từng quí, 6 tháng, cả năm, báo cáo xin ý kiến công đoàn nhà trường và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

  Điều 7: BTTND họp định kỳ mỗi  quí 1 lần để đánh giá hoạt động của quí trước và thống nhất kế hoạch hoạt động cho quí sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra khi cần thiết Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường.

   Điều 8: Các biên bản và kiến nghị của BTTND phải được BCH CĐ đóng dấu mới có giá trị pháp lý và hiệu lực.

                 T/M BCH CĐ                                                               T/M BTTND       

                  CHỦ TỊCH                                                               TRƯỞNG BAN

   

   

   

                Lê Xuân Tráng                                                               Bùi Minh Hạnh

   

   

  1-8 of 8