Kế hoạch kiểm định chất lượng GD

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS THI SƠN

 

            Số 12/HT-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thi Sơn, ngày 15   tháng 10  năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường  THCS Thi Sơn

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THI SƠN

            Thực hiện Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 12/2009/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường  THCS Thi Sơn.

gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

            Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường  THCS Thi Sơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.          

            Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Hiển

Bí Thư chi bộ, HT

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Đoàn Thanh Hường

Phó hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

4

Nguyễn Duy Tuyến

Thư kí hội đồng

Uỷ viên HĐ

5

Nguyễn Văn Trung

Tổ phó tổ tự nhiên

Uỷ viên HĐ

6

Đỗ Minh Thắm

Tổ phó tổ Văn Thể Mĩ

Uỷ viên HĐ

7

Đinh Thị Viện

Tổ trưởng tổ xã hội

Uỷ viên HĐ

8

Trịnh Tú Anh

Tổ trưởng tổ tự nhiên

Uỷ viên HĐ

9

Phạm Thanh Thuỷ

Tổ phó tổ xã hội

Uỷ viên HĐ

10

Chu Thị Hiên

Tổng phụ trách

Uỷ viên HĐ

                                          ( Danh sách này có 10 đồng chí )

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó hiệu trưởng

Nhóm trưởng

2

Nguyễn Duy Tuyến

Thư kí hội đồng

 

3

Phạm Thị Quỳnh

Giáo viên

 

( Danh sách này có 3  đồng chí )

                                 

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS THI SƠN

 

Số: 12/THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thi Sơn, ngày  17   tháng 10  năm 2009

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THI SƠN

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá

Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Phạm vi tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng cơ sỏ giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, ...) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2. Hội đồng tự đánh giá

2.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 12 ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường THCS Thi Sơn. Hội đồng gồm có 10 thành viên.

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Hiển

Bí Thư chi bộ, HT

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

3

Đoàn Thanh Hường

Phó hiệu trưởng

Phó Chủ tịch HĐ

4

Nguyễn Duy Tuyến

Thư kí hội đồng

Uỷ viên HĐ

5

Nguyễn Văn Trung

Tổ phó tổ tự nhiên

Uỷ viên HĐ

6

Phạm Xuân Thuỷ

Tổ trưởng tổ Văn Thể Mĩ

Uỷ viên HĐ

7

Đinh Thị Viện

Tổ trưởng tổ xã hội

Uỷ viên HĐ

8

Trịnh Tú Anh

Tổ trưởng tổ tự nhiên

Uỷ viên HĐ

9

Phạm Thanh Thuỷ

Tổ phó tổ xã hội

Uỷ viên HĐ

10

Chu Thị Hiên

Tổng phụ trách

Uỷ viên HĐ

2.2. Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Tuấn Kiệt

Phó hiệu trưởng

Nhóm trưởng Nhóm thư ký

2

Nguyễn Duy Tuyến

Thư kí hội đồng

 

3

Phạm Thị Quỳnh

Giáo viên

 

2.3. Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện (nếu có)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trịnh Tú Anh

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chí 5, 13 )

Tiêu chuẩn 3 ( Tiêu chí 2,6 )

Tiêu chuẩn 4 ( Tiêu chí  6 )

Vũ Kiều Hưng

Thành viên

Đỗ Thị Thảo

Thành viên

Lê Bá Đổng

Thành viên

Bùi Văn Hinh

Thành viên

2

Đinh Thị Viện

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 2

( Tiêu chí 3,9,10,15)

Tiêu chuẩn 7( Tiêu chí 1,2 )

Vũ Đức Thọ

Thành viên

Chu Thị Thư

Thành viên

Mạnh Thị Hương

Thành viên

Đỗ Thị Thiện

Thành viên

Nguyễn Thị Thu

Thành viên

3

Nguyễn Văn Trung

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chí 1,2,4 )

Tiêu chuẩn 4 ( Tiêu chí 1)

Trần Nguyên Sơn

Thành viên

Nguyến Thành Công

Thành viên

Nguyến Thị Thuý Nga

Thành viên

4

Phạm Thanh Thuỷ

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chí 14)

Tiêu chuẩn 4 ( Tiêu chí 5,9,12)

Tiêu chuẩn 6 ( Tiờu chí 1)

Tiêu chuẩn 7( Tiêu chí 3 )

Phạm Thị Đoàn

Thành viên

Đỗ Thị Hiếu

Thành viên

Đỗ Thị Thanh

Thành viên

Đinh Thị Huệ

Thành viên

5

 Chu Thị Hiên

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 3 ( Tiêu chí 3,5 )

Tiêu chuẩn 4 ( Tiêu chí 4,7,11 )

Tiêu chuẩn 6 ( Tiêu chí 2)

Nguyễn Thu Hương

Thành viên

Phạm Thanh Hương

Thành viên

Mai Hồng Hiệp

Thành viên

6

Hồ Thị Thuý Nga

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chí 6)

Tiêu chuẩn 3 ( Tiêu chí 4 )

Tiêu chuẩn 4 ( Tiêu chí 3, )

Tiêu chuẩn 5 ( Tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5)

Lại Thị Chinh

Thành viên

Đinh Thị Huyền

Thành viên

7

Đỗ Minh Thắm

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chí 12)

Tiêu chuẩn 4 ( Tiêu chí 8 )

Tiêu chuẩn 5 ( Tiêu chí 6)

Lê Thị Thảo Hà

Thành viên

Lê Thị Thành

Thành viên

Trịnh Quốc Văn

Thành viên

8

Ngưyễn Văn Hiển

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 1 ( Tiêu chí 1,2)

Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chí 7,8 )

Tiêu chuẩn 4 ( Tiêu chí 10 )

9

Đoàn Thanh Hường

Nhóm trưởng

Tiêu chuẩn 2 ( Tiêu chí 11 )

Tiêu chuẩn 3 ( Tiêu chí 1 )

Tiêu chuẩn 4 ( Tiêu chí 2)

Tiêu chuẩn 7( Tiêu chí 4 )

 

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:

  3.1 Nguồn nhân lực; là cán bộ, giáo viên, công nhân viên cấp THCS của Trường THCS Thi Sơn

- Cơ sở vật chất và tài chính cần huy động:

Xin  UBND Huyện, Phòng Tài chính kế hoạch cấp nguồn kinh phí bổ sung: 5.000 000 ( Năm triệu đồng)

 3.2 Từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian cần được cung cấp:

 

T/T

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Các hoạt động

Các nguồn lực cần được

huy động/ cung cấp

Thời điểm huy động

1

Chiến lược phát triển nhà trường THCS

Thu thập thông tin.

- Báo cáo bằng đề cương chi tiết

Bộ phận văn phòng Hiệu trưởng

Tuần 1

tháng 3/2010

2

Tổ chức và quản lí nhà trường

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

 

Bộ phận văn phòng cung cấp hồ sơ các tổ chức trong nhà trường, và thu thập thông tin về hoạt động của các tổ chức đó.

Tuần 1

tháng 3/2010

3

Cán bộ QL, GV, nhân viên và HS

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

 

Bộ phận văn phòng, P. HT  cung cấp hồ sơ CB-GV-CNV; hồ sơ HS, sổ đăng bộ đối chiếu với hiệu quả công tác của CB-GV-CNV thông qua phiếu đánh giá công chức

Tuần 1

tháng 3/2010

4

Chương trình GD và các hoạt động GD

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

 Toàn thể CB-GV trình việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập của nhà trường( bằng hồ sơ, sổ sách)

Tuần 1

tháng 3/2010

5

Tài chính, CSVC

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

Nhân viên kế toán, bảo vệ , thiết bị, thư viện,  HT trình hồ sơ và báo cáo số liệu có trong tiêu chuẩn 4

Tuần 1

tháng 3/2010

 

6

Quan hệ nhà trường, GĐ và XH

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

Ban đại diện cha mẹ HS, GVCN, hồ sơ chủ nhiệm; các văn bản tham mưu với cấp ủy đảng , chính quyền,

 

Tuần 1

tháng 3/2010

 

Kết quả rèn luyện và học tập của HS

-Lấy số liệu, thu thập thông tin.

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

- Làm đề cương, bổ sung số liệu( nếu cần thiết)

Văn thư , P. HT, TPT kiểm tra trên thực tế kết quả giáo dục 2 mặt của HS, kết quả hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục NGLL.

 

  Tuần 1 tháng 3/2010

 

4. Công cụ đánh giá:

 - Sử dụng  Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

 -Thông tin cần thu thập từ bên ngoài, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập, kinh phí cần có:

+ Thông tin:

    Căn cứ vào tình hình thực tiễn trong báo cáo kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị trường học các năm học.

    Căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh các năm học

    Căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội của địa phương.

Mối quan hệ nhà trường - gia đình và xã hội.

+ Nguồn cung cấp: phụ huynh, lãnh đạo địa phương, cấp ủy đảng.

+ Kinh phí cần có: 5.000 000( Năm triệu đồng)

5.  Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Có phụ lục kèm theo khổ giấy A4 ngang)

6. Thời gian biểu

Thời gian

Các hoạt động

Tháng 10/2009

 

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá (TĐG);

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.         

Tháng 11/2009

 

- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;

- Hoàn thành kế hoạch TĐG.

Tháng 12/2009

- Đánh giá sơ bộ các tiêu chí

- Xác định sơ bộ hệ thống thông tin minh chứng

Tháng 1/2010

- Thu thập thông tin và minh chứng;

- Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết);

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;

- Xây dựng đề cương tự đánh giá

Tháng 2/2010

- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG

- Dự thảo báo cáo TĐG;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;

- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;

- Hoàn thiện báo cáo TĐG.

Tháng 3/2010

- Họp Hội đồng TĐG để thông qua bản báo cáo TĐG đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo TĐG

Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

- Nộp bản báo cáo TĐG

 

                                                                                                KT HIÊU TRƯỞNG

                                                                                                PHT. Nguyễn Tuấn Kiệt

                                                                                                           ( đã ký)

Comments