Báo cáo sơ kết học kỳ I

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG T.H.C.S THI SƠN

 

Số: 09/BC - THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 


                              Thi Sơn, ngày 14 tháng 1 năm 2010

                                                                

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010

 

   - Thực hiện hướng dẫn 07/PGD Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục THCS,  giáo dục thường xuyên, năm học 2009-2010.

- Thực hiện Chỉ thị số 40/2008/BGD ĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.

     -Thực hiện các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, của phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2009-2010

     -Thực hiện kế hoạch năm học của trường THCS Thi Sơn đã được phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng phê duyệt.

     - Căn cứ các kết quả đã đạt được trong học kỳ I năm học 2009-2010. 

       Trường THCS Thi Sơn xin báo cáo sơ kết kỳ I năm học 2009 – 2010 như sau:

 

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I/ Quy mô phát triển – Phổ cập giáo dục:

1. Quy mô phát triển:

            Tổng số học sinh:   539     - Số lớp: 14 

 

STT

KHỐI

Số lớp

Sĩ số

Tăng

Giảm

Ghi chú
(đối trừ)

05/09/2009

15/01/2010

Bỏ

Chuyển

Ốm

Chết

1

6

3

105

104

 

1

 

 

 

-1

2

7

4

141

141

1

1

 

 

 

 

3

8

4

164

163

 

1

 

 

 

-1

4

9

3

131

131

 

 

 

 

 

 

TỔNG

14

541

539

1

3

 

 

 

-2

           

            +Tỉ lệ học sinh nữ, học sinh dân tộc, học sinh bỏ học năm học 2009-2010

 

KHỐI

SỐ LỚP

TỔNG

TỈ LỆ NỮ

TỈ LỆ DÂN TỘC

TỈ LỆ BỎ HỌC

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 6

3

105

49

47.1

 

 

1

1

Khối 7

4

141

49

34.8

 

 

1

0.7

Khối 8

4

164

91

55.8

 

 

1

0.6

Khối 9

3

131

61

46.6

 

 

 

 

Tổng

14

541

250

46.4

 

 

 

0.6

           

* Đánh giá:

Như vậy trong học kỳ vừa qua nhà trường đã làm tốt công tác duy trì sĩ số. Tỉ lệ học sinh bỏ học đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch ( 0,6% - kế hoạch dưới 0,7%)               

2. Phổ cập giáo dục:

- Thực hiện bước đầu đạt 100% một số chỉ tiêu phổ cập giáo dục theo kế hoạch đề ra trong năm học.

Kết quả cụ thể như sau:

            + Trẻ 6 tuổi vào lớp 1: giữ vững tỉ lệ: 117/117 = 100%

            + Trẻ 11 tuổi -14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt: 542/550=98,54%

            + Tỉ lệ % HS hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6(2hệ): 104/104=100%

            + Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm học vừa qua: 141/142=99.29%

            + Tỉ lệ TTN (15-18 tuổi) tốt nghiệp THCS (2hệ): 616/646 = 96,41%

            * Tuyển sinh vào lớp 10 THPT (2009- 2010):       60,8 %

* Đánh giá:

 Giữ vững các chỉ tiêu của đơn vị đạt chuẩn quốc gia. Riêng chỉ tiêu học sinh    15->18 tuổi tốt nghiệp THCS vượt chỉ tiêu phổ cập

II. Giáo dục toàn diện:

     1. Cống tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức.

     1.1 Đội ngũ cán bộ, nhân viên và giáo viên

a) Cuộc vận động “ hai không”.

Những hoạt động đã thực hiện trong học kỳ I

            Tháng 9/2009 tổ chức cho CB-GV-NV quán triệt chỉ thị của Tỉnh, Huyện và của phòng GD về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động. Tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

             -BGH phối hợp với công đoàn tổ chức sinh hoạt trong toàn thể GV và HS về thực trạng kỷ luật, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, thi, kiểm tra, tuyển sinh và hiệu quả công tác thi đua của đơn vị trong năm học 2007-2008 và việc tổ chức thực hiện trong năm học này.

            - Ký cam kết giữa HS – GVCN; giữa GV – BGH; Phụ huynh – Nhà trường, giữa trường với PGD.

            - Tháng 10,11,12 tổ chức các kì thi, kiểm tra nghiêm túc (cả GV và HS) kiểm tra việc thực hiện chấm bài, cho điểm, đánh giá rút kinh nghiệm chuẩn bị tốt cho các kì thi tiếp theo trong năm học.

* Giải pháp thực hiện:

Việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “hai không”. Đây là cuộc vận động với qui mô lớn và đồng bộ từ mỗi đơn vị trường học đến toàn ngành GD trong cả nước. Nhằm đảm bảo đánh giá đúng thực chất việc dạy và học, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thầy giáo, cô giáo và CBQLGD. Để thực hiện cuộc vận động đạt kết quả, toàn trường cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

            1-Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể CB-GV-NV-HS - cha mẹ HS, nhân dân và các tổ chức xã hội dóng trên địa bàn hiểu rõ về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc vận động. Nhằm nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thực hiện có kết quả và tạo điều kiện tốt để kết hợp mối quan hệ giữa gia đình – Nhà trường – Xã hội thực hiện thành công cuộc vận động.

2 - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BGH trong việc thực hiện qui chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại, xét lên lớp, tuyển sinh… đảm bảo khách quan, chính xác. Thực hiện đánh giá trung thực, khách quan thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, chuyên đề, dự giờ thăm lớp và kiểm tra đột xuất để nhìn nhận rõ những hạn chế, tồn tại để khắc phục và cùng phát triển.

3 - Cải tiến phù hợp với thực tế đơn vị, đảm bảo tính khoa học trong việc phát động, đánh giá các phong trào và kết quả thi đua của cá nhân, tập thể. Để các phong trào thi đua có tác dụng thiết thực đến các hoạt động dạy và học. Thi đua phải thực sự khách quan, trung thực, chính xác, hoàn toàn loại bỏ bệnh thành tích trong công tác thi đua.

4 - Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt qui chế dân chủ trong trường học - tăng cường nâng cao công tác hoạt động kiểm tra nội bộ, chú trọng vào công tác kiểm tra chuyên môn, chuyên đề, tuyển sinh và xét lên lớp, đánh giá tiết dạy, năng lực chuyên môn của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh. Đảm bảo Dạy thực chất và học thực chất. Kiên quyết xử lý kịp thời, đúng qui định đối với những hành vi tiêu cực, gian lận trong việc đánh giá, xếp loại cũng như bệnh thành tích trong mọi hoạt động giáo dục ở nhà trường.

5 - Lãnh đạo nhà trường kịp thời tiếp nhận thông tin và giải quyết đúng qui định đối với những khiếu nại, tố cáo về tiêu cực có liên quan đến giáo dục.. Những cá nhân hay tập thể có sai phạm đều kiên quyết xử lý, không phân biệt những cá nhân sai phạm là ai và ở cương vị nào. Lãnh đạo nhà trường có biện pháp tích cực để bảo vệ cũng như đề xuất khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân tố cáo chính xác, trung thực những hành vi tiêu cực trong nhà trường.

b) Thực hiện cuộc vận động

                         “ Học và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Các hoạt động chỉ đạo thực hiện

-Trên cơ sở nội dung tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và qua tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn trường, Chi ủy chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những chuẩn mực đạo đức cụ thể như sau:

            1-Học tập gương Bác về trung với nước, hiếu với dân:

2-.Học tập gương Bác về Tình yêu thương con người:

            3- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư:

            4 - Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật:

            5 - Phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế trong sáng:

            * Giải php:

          -Hưởng ứng tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

         -Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tham gia tệ nạn xã hội, sai phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế cơ quan.

            -Xây dựng chuẩn mực nhà giáo được qui định trong Điều lệ Nhà trường và một số quy định khác cụ thể như:

          +Chấp hành tốt sự phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ý thức tự học tự rèn để nâng cao trình độ nghiệp vụ, luôn có có tinh thần cầu tiến, trung thực trong thi đua.

            +Đoàn kết, gắn bó với tập thể trong công việc, giúp đở đồng nghiệp, không có hành vi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân vụ lợi.

            + Ngôn phong tác phong chuẩn mực hành vi ứng xử thích hợp trong giao tiếp, trang phục chỉnh tề phù hợp với hoạt động sư phạm có tác dụng giáo dục và nêu gương với học sinh.

            +Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh, đồng nghiệp và người khác.

            +Trung thực trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, không trù dập, o ép học sinh học thêm để vụ lợi, không gian lận trong kiểm tra thi cử, tuyển sinh đối với bản thân và nhiệm vụ được giao.

            +Không hút thuốc uống rượu, bia, sử dụng điện thoại di động trong giờ dạy hoặc đang tham gia các hoạt động giáo dục khác ở trường. Tuyệt đối không được đến trường trong tình trạng say rượu.

-Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai trong hội đồng sư phạm. Thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể CBGVNV và học sinh trong dạy và học, từ đó quyết tâm hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động. Cho cán bộ giáo viên viết cam kết hưởng ứng cuộc vận động.

            -Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ tăng cường quản lí chuyên môn: phân công BGH trực tiếp quản lí tổ chuyên môn. 

          -Vận động CB-GV-CNV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong ngôn phong tác phong luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Luôn thể hiện lương tâm nghề nghiệp nhà giáo, tận tình thương yêu chăm sóc học sinh tạo để niềm tin đối với PHHS và xã hội đối với ngành.

-Phối hợp chặt chẽ các tổ chức chính trị trong nhà trường tranh thủ sự đồng thuận và sự hỗ trợ của các lực lượng ngoài Nhà trường để tổ chức cuộc vận động kết quả cao, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với giáo dục hơn.

 

c) Cuộc vận động

                   “ Đổi mới công tác quản lí - nâng cao chất lượng giáo dục”.

Đầu tháng 9 năm học 2009-2010 nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo hưởng ứng cuộc vận động do đồng chí hiệu trưởng làm trưởng ban. Ban chỉ đạo đã lên kế hoạch thực hiện chi tiết cho cả năm và phân công nhiêm vụ cho từng thành viên.

* Những công việc đã thực hiện

-Trường đã thực hiện phân công trong ban giám hiệu theo nguyên tắc tự chủ chịu trách nhiệm trước hội đồng sư phạm trong công tác chỉ đạo. Lên kế hoạch ấn định những cuộc họp hội ý BGH thường kỳ trong tuần, tháng và các quy chế họp bất thường theo tình hình giáo dục trong nhà trường.

- Đổi mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí như phần mền quản lí cán bộ công nhân viên, Lập bảng tính theo dõi chất lượng giáo dục của các khối lớp, theo dõi chất lượng giảng dạy đối với học sinh.

- Lưu trữ kết quả các kỳ thi, khảo sát, nủa học kỳ, học kỳ trên máy tính cùng hệ thống bảng thống kê dữ liệu một cách toàn diện.

- Tổ chức và thực hiện nghiên túc có chất lượng các kỳ hội thảo cấp trường cấp huyện theo chủ đề " đổi mới công tác kiểm tra đánh giá - Thúc đẩy chất lượng giáo dục"

- Thành lập bộ đề thi cấp trường và một số đề thi hay của các trường bạn thông qua kết quả hội thảo.

- Chỉ đạo cán bộ giáo viên thúc đẩy phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cụ thể tăng cường các giờ dạy sử dụng máy chiếu.

 

1.2 đối với học sinh: Tăng cường kỷ cương nề nếp thực hiện nghiêm túc công tác ngoài giờ lên lớp tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ quy mô cấp trường nhằm giáo dục tuyên truyền về truyền thống, đạo đức, pháp luật và trang bị các hành cho các em không vướng mắc vào các tệ nạn xã hội.

* Kết quả giáo dục đạo đức:   Kết quả xếp loại Hạnh kiểm:

 

STT

KHỐI

TỔNG

SỐ NỮ

TỐT

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

104

49

90

86.6

10

9.6

4

3.8

 

 

2

7

141

49

106

75.2

26

18.4

9

6.4

 

 

3

8

163

91

118

72.4

42

25.8

3

1.8

 

 

4

9

131

61

75

57.2

41

31.3

15

11.5

 

 

TỔNG

539

250

389

72.1

119

22.1

31

5.8

 

 

 

            * Đánh giá:

            Căn cứ chỉ tiêu đã đề ra các chỉ tiêu hạnh kiểm Tốt và Khá nhà trường đảm bảo chỉ tiêu.

     2) Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục:

     2.1) Thực hiện chương trình:

            + Tổ chức nghiêm túc học tập các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nam, các hướng dẫn thực hiện của Phòng giáo dục huyện Kim Bảng về thực hiện nhiệm vụ năm học, quy chế xét tốt nghiệp, quy chế tuyển sinh THPT, hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh.

            + Nhà trường thực hiện dạy đủ các môn học, giáo viên thực hiện đúng phân phối chương trình kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đảm bảo các yêu cầu giảng dạy của bộ môn, không cắt xén hoặc dạy trước chương trình. Có biện pháp cụ thể để củng cố kỷ cương, nền nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: soạn, giảng, chấm, trả...

     2.2) Thực hiện kế hoạch giáo dục:

            - Trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, của Sở, Phòng giáo dục đã giao ngay từ đầu năm trường đã lập kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu thi đua với Phòng giáo dục và đào tạo. Từ đó nhà trường cụ thể hoá kế hoạch đến từng tháng, từng tuần và chia nhỏ đến từng bộ phận để thực hiện.

            * Đánh giá:

            - Học kỳ I trường đã thực hiện đúng kế hoạch đã được Phòng phê duyệt.

 

     3. Chất lượng đại trà các khối lớp.

            3.1)  Kết quả xếp loại  học lực

 

STT

KHỐI

TỔNG

SỐ NỮ

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

104

49

11

10.6

26

25

60

57.7

7

6.7

 

 

2

7

141

49

8

5.7

46

32.6

77

54.6

10

7.1

 

 

3

8

163

91

9

5.5

37

22.7

110

67.5

7

4.3

 

 

4

9

131

61

7

5.3

36

27.5

80

61.1

8

6.1

 

 

TỔNG

539

250

35

6.5

145

26.9

327

60.7

32

5.9

 

 

 

        3.2) Chất lượng các môn thi Phòng quả học kỳ  I  -  Năm học 2008 – 2009

 

Môn

         

          Khối

VĂN

TOÁN

ANH

Địa 6, Lí 7, Sử 8; hoá 9

BQT

BQH

BQT

BQH

BQT

BQH

BQT

BQH

      6

80.2%

83.6%

83.5%

87.4%

69.6%

74%

89.1%

64.7%

      7

81.7%

75.8%

55.9%

64.6%

50.7%

66.3%

78.8%

70.1%

      8

47.2%

52.8%

58.2%

51.6%

37.4%

59.2%

71.1%

53.7%

      9

97.6%

87.8%

66.4%

59.7%

93%

84.1%

65.8%

71.3%

 

      3.3) Kết quả các môn trường quản: đều đạt từ 80% trên trung bình trở lên.

            * Đánh giá:

            - Chất lượng giáo dục đại trà thông qua học lực:

                        + Tỉ lệ học sinh có học lực Giỏi, Khá, Trung bình đạt và vượt chỉ tiêu.

                        + Tỉ lệ học sinh có học Yếu không đạt ( 5,9% / 5% theo kế hoạch).

            - Các môn thi Phòng quản: 

                        Học kỳ I trường có 8/16 bằng và vượt  bình quân huyên.

                        Không đạt chỉ tiêu 80% ( tương ứng 13/16 môn đạt, vượt bình quân huyện)

            - Các môn trường quản: Đạt chỉ tiêu đề ra.

     4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém.

     4.1) Công tác học sinh giỏi:

            *  Học sinh giỏi văn hoá:

            Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi  văn hoá khối 9 trường có 20 tham gia thi trên 6 đội tuyển ( Văn, Toán, Sinh, Địa, Sử, Giải toán trên máy casio)

            Kết quả: không có học sinh đạt giải xếp thứ 13/19 (không đạt chỉ tiêu kế hoạch)

            + Có tổng số 4 em được gọi vào đội tuyển thi vòng 2 cấp huyện.

           

          * Đánh giá:

              Vế chất lượng giáo dục cả hai mặt đều không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhà trường đã tổ chức họp hội đồng nghiêm túc kiểm điểm và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong học kỳ II.

     4.2) Công tác phụ đạo học sinh yếu kém.

            + Đầu năm trường đã tổ chức phân loại và dạy phụ đạo cho đối tượng học sinh yếu kém.

            + Tổ chức hoạt động tốt các  “nhóm cùng tiến”.

            Tổ chức hội thảo cấp tổ nhóm về phương pháp dạy học theo sự lĩnh hội của học sinh và công tác giáo dục học sinh cá biệt.

            Kết quả: Học sinh có học lực Yếu Kém vẫn còn cao theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

            Đánh giá:

             Công tác phụ đạo học sinh yếu kếm trong học kỳ I vừa qua trường làm chưa đạt hiệu quả chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

      5. Công tác bồi dưỡng giáo viên:

      5.1) Tự học tự bồi dưỡng:

            - Toàn bộ cán bộ giáo viên hưởng ứng tham gia có hiệu quả cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một gương về đạo đức, tinh thần tự học, sáng tạo”

            Kết quả:

            + Có nhiều giờ dạy đạt hiệu quả cao.

            + Có nhiều tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin đem lại hứng thú cho người học 50% giáo viên có kiến thức tốt thiểu về tin học ứng dụng.

      5.2) Tham gia các lớp bồi dưỡng:

            + 100% giáo viên tham gia tập huấn chu kỳ theo phân môn được đào tạo.

            + Sau mỗi đợi tập huấn đều tổ có hội thảo bàn về những thay đổi về nội dung và phương pháp trong giai đoạn hiện tại và các thành viên trong hội đồng đều chuẩn bị ý y kiến đóng góp và viết báo cáo thu hoạch.

            + Bảo đảm 100% giáo viên  đều được tập huấn chu kỳ cho môn mình được phân công đứng lớp.

            + 100% số môn học THCS đều có giáo viên tham gia tập huấn do sở giáo dục và đào tạo tổ chức kết quả cụ thể:

 

 

     5.3) Sinh hoạt chuyên môn cụm huyện:

+ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường; cụm trường; cấp huyện theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục. Đảm bảo đI dự đúng thành phần và làm việc nghiêm túc hiệu quả cao. 

            + 100% cán bộ giáo viên tham gia hội thảo hội thảo đổi mới phương pháp giáo dục và đổi mới công tác kiểm tra đánh giá cấp trường và có nhiều tham luận hay. Tổ chức được 3 giờ giảng ứng dụng công nghệ thông tin để minh hoạ.

+ Có 26/38 cán bộ giáo viên tham giam hội thảo cấp cụm trường. Có 12 đồng chí vắng mặt (trong đó 1 đ/c làm nhiệm vụ dạy học sinh giỏi theo điều động của phòng; 4 đ/c đI học đại học; 3 đ/c nghỉ ốm, 4 đ/c nghỉ chế độ thai sản)

    5.4) Hội giảng, thi thiết kế bài giảng điện tử  cấp trường, huyện.

            *  Hội giảng:

            - Hội giảng cấp trường:

            + 39/39 cán bộ giáo viên tham gia hội giảng cấp trường với đầy đủ các môn học đạt 97%  ( 1 đ/c đang nghỉ chế độ thai sản)

            + Kết quả cụ thể:

                                    Loại giỏi: 19/39 =  51 %

                                    Loại khá:  20/39 = 49 %

                                    Không có loại Trung bình và Yếu.

* Hội thi thiết kế bài giảng điện tử:

            Toàn trường có 4 đ/c tham gia hội huyện, cả 4 giáo viên đều đạt bài thiết kế loại giỏi toàn trường xếp thứ 1/19 trường.

                                                ( vượt chỉ tiêu kế hoạch 75% đạt loại giỏi)

            Đánh giá:   Trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên đặc biệt thành công ở hội thi thiết kế bài giảng điện tử, trường đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

     6. Công tác lao động hướng nghiệp dạy nghề:

            - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phòng giáo dục về công tác dạy nghề trong các trường chuẩn Quốc gia. Nhà trưởng tổ chức dạy cho học sinh 2 nghề đó là nghề Điện dân dụng và nghề Tin.

            - Thực hiện nghiêm túc các buổi hội thảo hướng nghiệp giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn trong việc học nghề và việc chọn nghề trong tương lai. Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp giảng dạy hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

            - Phân công 2 GV dạy nghề điện dân dụng đúng chuyên môn đào tạo.

            - Phân công 1 GV gia dạy nghề tin.

            Kết quả:

            +Tổng số:  130/131 = 99% học sinh tham gia học nghề

            ( có 1 học sinh không tham gia lí do mới chuyển về và lớp 8 trước đó không học)

            + Trong đó:

                        44/44 học sinh đủ điều kiện dự thi nghề Tin

                        86/86 học sinh đủ điều kiện thi nghề Điện dân dụng.

            + Kết quả thi nghề:

                        130/130 được cấp chỉ nghề

                                    Trong đó:

                                                + Loại giỏi: 50%

                                                + Loại khá: 49%

                                                + Loại TB:    1%

 

         Đánh giá:

            Nhà trường làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề.

     7. Công tác học sinh, Giáo dục thể chất, Y tế học đường.

     7.1) Kết quả rèn luyện theo các tiêu chuẩn:

            - Dạy đúng phân phối chương trình môn thể dục.

            - Tổ chức kiểm tra việc rèn luyện học theo đúng các tiêu chuẩn mới nhất do Bộ giáo dục đào tạo ban hành về cách đánh giá thể lực của học sinh THCS.    

            - Thực hiện đều dặn 3 buổi trên tuần thể dục giữa giờ

            Kết quả:

            100% học bảo đảm các tiêu chuẩn về thể lực học sinh THCS.

     7.2) Các hoạt động ngoại khoá:

            - Tổ chức dạy đầy đủ các tiết ngoại khoá theo phân phối chương trình địa phương.

            - Tổ chức cho học sinh chăm sóc tìm hiểu nguồn gốc lịch sử Đền Trúc và anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt.

     7.3)  Y tế học đường:

            - Trong học kỳ I trường đã tổ chức 1 lần khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ học sinh.

            - Tổ chức buổi nói chuyện về cách chăm sóc răng miệng đúng cách.

            - 100% học có sổ theo dõi sức khoẻ trong suốt quá trình học tại trường.

            - Có chính sách ưu tiên trong việc xếp chỗ ngồi cho các học sinh có tật về mắt, tai và những học sinh tim mạch trong các giờ thể dục.

            Đánh giá:

            Trường làm tốt công tác học sinh, giáo dục thể chất, y tế học đường và đều đạt chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch năm học.

           

III. Công tác kiểm tra của quản lí.

     1. Kiểm tra giáo viên.

                        - Trong học kỳ cán bộ quản lí đã tiến hành kiểm tra tổng số 8 chuyên đề:

                        + Kiểm tra hồ sơ GV - HS.                                          ( Tháng 9)

                        + Kiểm tra việc sử dụng bảo quản thiết bị dạy học         ( Tháng 9)

                        + Dạy học theo chuẩn kiến thức                                                ( Tháng 10)

                        + Sử dụng và cải tiến đồ dùng dạy học                          ( Tháng 11)

                        + Phương pháp dạy ôn tập                                            ( Tháng 12)

                        + Thực hiện phân phối chương trình                              ( Tháng 12)     

                        + Kiểm tra đánh giá học sinh                                         ( Đầu tháng 1)             

            - 100% cán bộ giáo viên đã được thanh tra kiểm tra ít 3 trong cá chuyên đề kể trên

            * Kết quả công tác thanh tra chuyên môn:

            - Trong học kỳ I trường đã thanh tra tổng số: 19 giáo viên

                                                (Trong đó toàn diện 5 giáo viên; chuyên đề  14 giáo viên)

            - Hầu hết các đ/c được thanh tra đều đạt kết quả Khá và Tốt không có đ/c bị đánh giá yếu kém về chuyên môn.

            Kết quả:

                        Loại Tốt:    9/19 = 47%

                        Loại Khá: 10/19 = 53 %.

           

      2. Kiểm tra nền nếp của học sinh.

            Trong học kỳ trường đã tổ chức 2 lượt tổng kiểm tra nền nếp của học sinh

            + Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở dụng cụ học tập của học sinh tháng 9/2008

            + Kiểm tra vở ghi, vở bài tập của học sinh tháng 12/2009

            + Tổng kiểm tra các nền nếp của Đội đầu tháng 01/2010.

            Đánh giá:

            Trong học kỳ trường đã làm tốt công tác kiểm tra của quản lí theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

IV. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và trường học thân thiện.

     1) Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

            - Đội ngũ cán bộ nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững và nâng cao  các tiêu chuẩn đã đạt từng bước tiếp cận hướng tới các tiêu chuẩn cho giai đoạn 2.

            - Tổ chức bảo quản, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

            - Duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục học sinh.

            - Từng bước tham mưu với UBND xã xây dựng phòng tập đa năng cho học sinh vào cuối năm 2010 để phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2.

            - Phấn đấu học kỳ 2 nâng cao chất lượng giáo dục đại trà để giữ vững chỉ tiêu trí dục của trường đạt chuẩn quôc gia.

            - Tăng cường thêm hệ thống cây xanh bóng mát tu bổ khuôn viên và một số hạng mục để được công nhận “ trường học thân thiện, học sinh tích cực”  vào cuối năm học 2009-2010.

            Đánh giá:

            - Duy trì bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có tu sửa và tôn tạo được một số hạng mục mới đáp ứng được cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia.

            - Tỉ lệ học sinh học lực yếu không đạt tiêu chuẩn trường Chuẩn

                                                                                                            ( dưới 5% theo tiêu chuẩn)

      2. Công tác xây dựng trường học thân thiện:

- Phấn đấu thực hiện đủ 5 nội dung và đề nghị công nhận trường học thân thiện học sinh tích cực vào cuối năm học học 2009 – 2010.

- Trong năm học 2009-2010 phấn đấu thực hiện dứt 4/5 nội dung cụ thể:

            + Xây dựng trường lớp xanh sạch  đẹp.

            + Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

            + Tổ chức các hoạt động tập thể, vui tươi, lành mạnh

+ Tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.

            * Giải pháp:

            1- Ngay đầu năm học, nhà trường có kế hoạch điều tra những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để phân công những giáo viên có kinh nghiệm  chủ nhiệm và có những việc làm hỗ trợ, động viên các em vươn lên. Đặc biệt quan tâm đến học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ đang sinh sống tại trại trẻ mồ côi đóng trên địa bàn, học sinh khuyết tật.

            2- Tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ của nhà trường, mục đích của phong trào xây dựng Trường học thân thiện, học sinh thân thiện đến toàn thể học sinh và nhân dân địa phương.

            3- Tổ chức ky cam  kết hưởng ứng phong trào xây dựng Trường học thân thiện, học sinh thân thiện và thực hiện cuộc vận động Hai không, các phong trào thi đua của ngành ngay sau ngày khai giảng năm học.

            4- Bước đầu lấy y kiến của học sinh và phụ huynh học sinh về chất lượng giảng dạy, y thức và tinh thần phục vụ của thầy cô giáo để tham gia vào tiêu chí thi đua, đánh giá giáo viên hoặc phân công giảng dạy.

            5- Phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra và rút kinh nghiệm để quá trình thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.

            * Kết quả cụ thể:

            Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp.

            + Có đủ phòng học truyền thống theo đúng các tiêu chuẩn về diện tích ánh sáng, bàn ghế theo tiêu chuẩn bàn ghế học sinh THCS.

            + Có đủ các phòng học bộ môn và các phòng chức năng theo tiêu chuẩn mới về diện tích; ánh sáng; bàn ghế và thiết bị.

            + Có đủ thiết bị dạy  học theo danh mục bố trí sắp xếp khoa học tiện sử  dụng và bảo quản.

            + Có đủ hệ thống nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn riêng cho giáo viên và học sinh.

            - Các hạng mục được tu bổ tôn tạo xây dựng trong học kỳ I.

            + Đổ bê tông sân cho khu nhà B bảo đảm vệ sinh và giảm thiểu bụi vào các lớp học.

            + Tu sửa hành lang khu nhà B và một vài điểm khu nhà A

            + Chăm sóc trồng cây trong hai vườn sinh vật.

            + Tổ chức phân loại và sử lí giác thải: Trường đã chỉ đạo đến các lớp khi làm vệ sinh phân giác trường học làm 3 loại  Giấy – Nilon - Đất đá. Sau mỗi tuần tổ chức đốt tiêu huỷ giấy và cho xe vận chuyển nilon, đất đá đem chôn tại khu sử lí giác của địa phương.

            + Chi đoàn nhà trường 2 lần tổ chức thu gom giác và làm vệ sinh đoạn đường từ quốc lộ 21a vào trường và đường liên thôn từ trường qua Trạm y tế xuống chợ Đình Thi Sơn.

            + Lắp hệ thống nước sạch và tổ chức đun nước uống cho học sinh và giáo viên.

            + Mua thêm hệ thống cây cảnh và thay hoa trong các chậu hoa của nhà trường.

            - Các hạng mục dự kiến hoàn thiện trong kỳ II.

            + Xây bản tin tại vị trí gần cổng ra vào.

            + Đổ bê tông sân khu nhà để xe.

            + Tổ chức trồng thêm cây xanh nhân dịp xuân 2009.

            + Mua một số ghế đá để trong khuôn viên nhà trường.

            + Mua sắp thêm một số thiết bị dạy học hiện đại

            + Tổ chức nối mạng Internet cho phòng tin học.

            Nội dung 2: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

            - Trong học kỳ I trường đã tổ chức được một số hoạt động cụ thể sau:

            + Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh cách giữ vệ sinh răng miệng, hướng dẫn quy trình vệ sinh răng miệng đúng cách. Tổ chức khám sức khoẻ cho toàn thể học sinh 1 lần.

            + Tổ chức cho học sinh học cách phòng chống tai nạn điện, đuối nước sơ cứu người bị tai nạn, đuối nước.

            + Tổ chức buổi học về luật giao thông trên mô hình ngã tư cùng hệ thống đèn tín hiệu và người điều khiển giao thông; hướng dẫn cách chuyển hướng an toàn một trong các nguyên nhân gây tai nạn giao thông phổ biến nhất hiện nay giúp học sinh phòng tránh tai nạn giao thông.

            + Tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma tuý, chất gây nổ và tổ  chức ký cam kết không tham gia vào tệ nạn ma tuý; buôn bán và sử dụng chất gây nổ.

            - Dự kiến hoạt động học kỳ II

            + Tổ chức cuộc thi ứng xử trong giao tiếp học đường, gia đình, xã hội.

            + Tổ chức tham quan giao lưu với các bạn ở trại trẻ mồ côi.

            + Tổ chức tham hỏi giúp đỡ công việc làm vườn của một gia đình chính sách.

            + Tổ chức tham quan nề lối tác phong lao động của công nhân một nhà máy trên địa bàn xã.

            Nội dung 3: Tổ chức hoạt động vui chơi lành mạnh.

            - Những hoạt động trong học kỳ I

            + Tổ chức thành công hội thi giai điệu tuổi hồng thông qua hội thi có nhiều tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và óc sáng tạo trong tình huống ứng xử.

            + Bảo đảm mỗi tuần đều có tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể sau buổi chào cờ đầu tuần dưới nhiều hình thức như thi tìm hiểu về lịch sử địa phương; tổ chức ra câu đố và giải các câu đố dân gian, giải toán đố dân gian...

            Dự kiến hoạt động học kỳ II

            + Tổ chức một thi một số trò chơi dân gian như: Đấu vật; kéo co; bịt mắt đập niêu; bịt mắt bắt dê; mèo đuổi chuột...

            + Tổ chức thi cờ tướng; thi chạy tiếp sức; thi bóng đá mi ni trong các khối lớp; thi đội cổ động ấn tượng.

Nội dung 4:  Tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.

- Những hoạt động học kỳ I.

+ Tổ chức thi tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử đền trúc và chiến công của anh hùng Lý Thường Kiệt.

+ Tổ chức thi tìm hiểu về chiến công của liệt sĩ anh hùng Nguyễn Thị Vân Liệu; tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của nhà lão thành cách mạng Nguyễn Duy Huân một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của tỉnh Hà Nam.

+ Tổ chức chăm sóc cây và làm vệ sinh đền Trúc và nghiã trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

- Những hoạt động dự kiến trong kỳ II.

+ Kết hợp với hội cựu chiến tổ chức buổi nói chuyện ngoại khoá về lịch sử; chiến công  địa phương Thi Sơn đơn vị xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại khu thắng cảnh Ngũ động sơn.

+ Mời nghệ nhân Đinh Thị Dăm ( nghệ nhân có công lưu giữ và phát triển nàn điệu hát dặm Quyển Sơn) tham gia buổi toạ đàm nói chuyện về lịch sử của nàn điệu hát dặm Quyển Sơn.

+ Tổ chức cho đội văn nghệ nhà trường học một số nàn điệu hát dặm Quyển Sơn.

+ Tiếp tục làm công tác chăm sóc khu di tích đền Trúc và nghĩa trang liệt sĩ.

+ Tổ chức trồng cây lưu niệm tại đền Trúc và nghĩa trang liệt sĩ vào dịp xuân 2009.

 

V. Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học

            Các hạng mục xây dựng và mua sắp trong học kỳ I:

            + Xây cầu thang thứ 2 cho khu phòng học truyền thống

            + Lắp hệ thống bàn đúng tiêu chuẩn cho phòng bộ môn sinh vật.

            + Lắp hệ thống nước sạch cho học sinh và giáo viên.

            + Mua bổ sung hoá chất cho phòng hoá.

 

VI. Đánh giá chung:

            Ưu điểm:

            - Làm tốt công tác hội thi sử dụng đồ dùng dạy học nhiều năm liên tục luôn là đơn vị trong tốp đầu trong công tác hội giảng có nhiều giờ dạy được đánh giá cao.

            - Thực hiện tốt công tác chỉ đạo và tổ chức dạy học trên các phòng học bộ môn đưa việc khai thác phòng học bộ môn vào nền nếp và nâng cao chất lượng các giờ học.

            - Làm tốt công tác bảo quản mua sắp trang thiết bị dạy học, duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống phòng thư viện.

            - Làm tốt công tác giáo dục thể chất và y tế học đường. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT luôn được đánh giá cao.

            - Công tác đội đã thực sự đi vào nền nếp và phát huy tích được thế mạnh của mình  trong  vai trò thúc đẩy công tác giáo dục.

            - Giữ vững đoàn kết nội bộ, công tác Đảng  và các đoàn thể duy trì tốt, hoạt động thường xuyên hiệu quả.

            - Công tác bảo vệ giữ gìm tôn tạo cơ sở vật chất bảo đảm tốt.  

            Nhược điểm:

            - Những năm gần đây mặc dù chất lượng nhà trường đã có sự chuyển biến rõ rệt song còn chưa thật đồng đều vẫn còn một bộ phận học sinh có lực học quá yếu, chất lượng HSG văn hoá, chất lượng đại trà còn thấp.

            - Năng lực học tập của học sinh  nhận thức các môn tự nhiên yếu hơn các môn học xã hội, còn có hiện tượng học sinh bỏ học tham gia chơi game, Internet...

- Đạo đức học sinh dù có tiến bộ hơn, ít sự vụ nổi cộm song vẫn còn hiện tượng nói tục chủi bậy…

            - Một bộ phạn nhỏ giáo viên còn chưa thức sự nghiêm túc trong việc thực hiện ngày công giờ công, chưa thật sự yêu nghề tâm huyết với nghề.

            - Cán bộ quản lí còn nhiều lúc chưa cương quyết,         

* Tự xếp loại:     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

B. PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm.

            1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của Đảng “học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung của Bộ trưởng bộ GD&ĐT; cuộc vận động " Đổi mới công tác quản lí - nâng cao chất lượng giáo dục" và  phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện”

2. Tiếp tục  thực hiện tốt yêu cầu  đổi mới trương trình, nội dung phương pháp dạy học dạy học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cải tiến tổ chức các kỳ thi, đánh giá đúng  kết quả học tập,rèn luyện của học sinh

            3. Duy trì giữ vững trường lớp, học sinh hiện có và phổ cập giáo dục THCS, tạo điều kiện tốt phổ cập THPT, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân.

            4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo  và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn tốt, chuẩn hoá về trình độ đào tạo.

            5. Tham mưu với địa phương tiếp tục  tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học  theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá, hiện đại hoá.

            6. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và xây dựng xã hội học tập đưa Giáo dục - Đào tạo  thật sự là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân.

            7. Triển khai luật giáo dục sửa đổi tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường nề nếp kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, nâng  cao hiệu quả quản lý giáo dục. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hành tiết kiệm.

 

II. Phương hướng thực hiện:

 

            -  Tiến hành đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng  công tác thi đua phải phục vụ thiết thực việc dạy tốt hơn, học tốt hơn, quản lý tốt hơn.

            - Cán bộ giáo viên và học sinh cần nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, nội quy của nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành  trong học sinh và cán bộ giáo viên. Tiép tục bồi dưỡng đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh.

            - Ổn định và duy trì có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông SGK lớp 6,7,8,9. tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

             -Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nghiêm  túc  thực  hiện  các  quy định trong giảng dạy và quản lý nhà trường; ngăn chặn

 các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

            - Củng cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục THCS đẩy mạnh quá trình xã hội hoá giáo dục; thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; tích cực xây dựng trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

- Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về giáo dục.             
- Coi trọng xây dựng điển hình tiên tiến đúc rút kinh nghiệm, áp dụng thực tế

trong GD.

- Lập kế  hoạch  bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém để tìm lời giải cho bài toán chất lượng. Phấn đấu từng bước vững chắc cải thiện chất lượng giáo dục trong học kỳ II và những năm tiếp theo.

* Phấn đấu năm học 2009-2010

            Danh hiệu: " Trường tiên tiến xuất sắc "

            + Chi bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn vững mạnh.

            + Đội đề nghị Trung ương Đoàn  tặng bằng khen.

            + Hai tổ đạt danh hiệu " Tổ lao động xuất sắc ".

            + 6 chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi các cấp.

 

                                                                                                                                                                                                                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG:

                                                                                                Nguyễn Tuấn Kiệt

                                                                                                       ( đã ký)

 

 

 

 

Comments