Chuyên môn

Thành viên tổ              Kế hoạch hoạt động                    Hoạt động tổ             Thông tin
 
 
Công tác chuyên môn tháng 11
 
 
TỔ CHUYÊN MÔN 
 
 Tổ Bộ môn

 Họ và tên tổ trưởng chuyên môn

 Tổ Tự Nhiên

 Trần Thị Diếm

 Tổ Xã Hội

Lê Thị Hòa

 Tổ Tổng Hợp

 Hoàng Xuân Mậu

 Tổ Năng Khiếu

 Lê Bảo Hà

  Tổ Văn Phòng

 Trần Thị Lương