GIỚI THIỆU‎ > ‎

.CHA MẸ HSTrưởng ban đại diện:

   Ô TRẦN ĐÌNH LIỄU
Phó ban:
- Ô Phan đình Sinh 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết


Ủy viên :
Ô.
Lê ngọc Thu, Ô. Đặng ngọc Quang Vinh
và 14 ban đại diện lớp


                ĐẠI HỘI CMHS NĂM HỌC 2009-2010


CT UBND Phường Trần Thông chỉ đạo Đại Hội                       B.Đ.D mới ra mắt Đại hội

    
Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2009 tại hội trường trường THCS Nguyễn Huệ, B.Đ.D CMHS đã tổ chức đại hội  nhiệm kỳ 2009-2010 .Đ/c Trần Thông CT UBND phường Hòa Hương cùng các đại biểu ban ngành đoàn thể đã về dự.Đại hội nghe 2 báo cáo về hoạt động của B.Đ.D và nhà trường đánh giá tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động trong năm học mới. CT UBND phường biểu dương nổ lực của cha mẹ hS từ lớp đến trường trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ đạo những yêu cầu cần thiết của B Đ.D góp phần cùng nhà trường thực hiện thắng lợi năm học Đổi mới Quản lí-Nâng cao CL giáo dục. Đại hội đã bầu ra B.Đ.D nhiệm kỳ mới gồn 5 vị: Trần Đình Liễu, Phan văn Sinh, Nguyễn Thị Tuyết, Lê ngọc Thu, Đặng ngọc Quang Vinh.
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

B.Đ.D  MẸ HỌC SINH                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc


PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG CỦA B.Đ.D CMHS  TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

PHƯỜNG HÒA HƯƠNG - NĂM HỌC 2008 - 2009

 

   I/ Đặc điểm tình hình :

         Năm học 2008 - 2009 có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều đổi mới mang tính chiến lựơc của Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục đề ra những nội dung quan trọng thực hiện cuộc vận động xây dựng Nhà trường thân thiện - Học sinh tích cực, cuộc vận động hai không và những qui định về đạo đức nghề nghiệp. Trên cơ sở đó toàn nghành đi vào chiều sâu thực hiện nhiệm vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đúc kết kinh nghiệm đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy - học tập, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhà trường.

       1/ Thuận lợi :

          B Đ D CMHS được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND,s ự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể, các khối phố và các ban đại diện lớp, sự hỗ trợ đắc lực của các bậc phụ huynh, đội ngũ CBGVNV của trường nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong việc dạy và học.

        2/ Khó khăn: 

          Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình trong học tập cũng như trong rèn luyện đạo đức.

          Một số học sinh chưa rèn luyện đạo đức và ý thức học tập chưa cao.

          Thời tiết về mùa mưa bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực, gây trở ngại đến việc học tập của học sinh và dạy học của nhà trường.

TOÀN VĂN TỔNG KẾT

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA B.Đ.D CMHS


1/Quyết định thành lập của Bộ GDĐT:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 11/2008/QĐ-BGDĐT                        

                                                                                      Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

                                              QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 278/QĐ ngày 21 tháng 02 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội cha mẹ học sinh. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                              KT. BỘ TRƯỞNG

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;                                                                   THỨ TRƯỞNG

- UBVHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán Nhà nước ;                                                      

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;                                                                     

- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                                

- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.                                                                        Nguyễn Vinh Hiển


Điều lệ xem tại TỆP ĐÍNH KÈM phía dưới


ĉ
Dũng Trần,
04:08, 27 thg 9, 2009
Comments