Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT

đăng 07:59 25-03-2010 bởi Đạm Đặng
Thông tư : 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10  năm 2009
Về việc:Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông.
Download tại mục dưới đây.
ċ
HDTHUCHIEN-TT30-BGD-DT.zip
(78k)
Đạm Đặng,
08:06 25-03-2010
Comments