เส้นขนาน 1

 

                                                            บทเรียนสำเร็จรูป

เรื่อง   เส้นขนาน

 

วิชา คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

นายทวีวัฒน์   ริดชัยนาม

รหัสนักศึกษา   51100140125

คณะ ครุศาสตร์    สาขาวิชา คณิตศาสตร์

 

บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา 1033305

ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา   2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำนำ                                                                                                                                                                                         

                     บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องเส้นขนาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่   5  ในบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ จะมีกิจกรรมจากเนื้อหาทั้งหมด  2   กิจกรรม และแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน   อย่างละ  10   ข้อ บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ ง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรื่อง  เส้นขนานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  มีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

                     รายงานเล่มนี้ผู้จัดทำไม่สามารถที่จะทำเสร็จได้ด้วยตัวเองทั้งหมด จึงได้ขอขอบคุณอาจารย์ผู้คอยให้คำปรึกษาคือ  ผศ.ดร.สมชาย   วรกิจเกษมสกุล ที่แนะนำแนวทางและดูแลความเรียบร้อยของรายงานเล่มนี้  และขอขอบคุณหนังสือ  ข้อความ  พร้อมสื่อต่างที่ผู้จัดทำได้นำมาใช้ศึกษาประกอบการทำรายงานเล่มนี้ซึ่งผู้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ไม่มากก็น้อ

 นายทวีวัฒน์     ริดชัยนาม

                                                                                                                                               ผู้จัดทำ


                                                                คำแนะนำในการใช้บทเรียน                                               

บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือใช้ในกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมบทเรียน  หรือทบทวนการเรียนเรื่อง เส้นขนาน โดยให้นักเรียนได้ศึกษาได้ด้วยตนเอง  และมีขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

                        1. บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้มีหน่วยการเรียนย่อย 2   หน่วยย่อย   คือ   การทบทวนเส้นขนาน และการ

                             สร้างเส้นขนานด้วยไม้ฉาก

                        2. ก่อนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  จำนวน 10  ข้อ  เวลา   15   นาที

                        3. นักเรียนต้องซื่อสัตย์กับตนเองว่าจะไม่เปิดดูเฉลยก่อนทำแบบทดสอบ

                        4. ถ้ามีคำชี้แจงหรือคำถามอย่างไร  นักเรียนต้องปฏิบัติตามคำชี้แจงนั้นด้วยความซื่อสัตย์กับตนเอง

                        5. ถ้านักเรียนตอบถูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจในกิจกรรมนั้น   แล้วให้นักเรียนศึกษาในเรื่องถัดไป

                        6. ถ้านักเรียนตอบผิดให้กลบไปศึกษาเรื่องเดิมอีกครั้ง   จนกว่าจะเข้าใจจึงค่อยไปเรื่องถัดไป

                        7. เมื่อศึกษาครบทุกเรื่องในหน่วยย่อยนี้แล้ว   ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ

                            เวลา 15   นาที

Comments