ประวัตินายกไทย

Flag of ไทย   นายกรัฐมนตรีไทย (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน) Flag of ไทย
ลำ
ดับ
ที่
รูปนามครม.
คณะ
ที่
นรม.ดำรงตำแหน่งนรม.พ้นจากตำแหน่งวันแถลง
นโยบาย
วันที่โดยวันที่โดย
1พระยามโนปกรณ นิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
128 มิถุนายน 2475

มติสภาผู้แทนราษฎร

9 ธันวาคม 2475ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวร 
(10 ธันวาคม 2475)
ไม่มีการแถลง 
มีหลัก 6 ประการ
28 มิถุนายน 2475
210 ธันวาคม 2475มติสภาผู้แทนราษฎร31มีนาคม 2476พระราชกฤษฎีกา
ให้ปิดสภาผู้แทน
และตั้ง ครม. ชุดใหม่
20 ธันวาคม 2475
31 เมษายน 2476พระราชกฤษฎีกา20 มิถุนายน 2476รัฐประหารนำโดย
พ.อ.พระยาพหล
พลพยุเสนา
1 เมษายน 2476
2พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
424 มิถุนายน 2476มติสภาผู้แทนราษฎร14 ธันวาคม 2476ลาออกเพราะ
มีการเลือกตั้ง 
ส.ส.ประเภท 1
26 มิถุนายน 2476
516 ธันวาคม 2476มติสภาผู้แทนราษฎร21 กันยายน 2477ลาออก เพราะ
สภาไม่อนุมัติ
สนธิสัญญา
จำกัดยาง
ของรัฐบาล
25 ธันวาคม 2476
622 กันยายน 2477มติสภาผู้แทนราษฎร8 สิงหาคม 2480ลาออก เพราะ
กระทู้เรื่องขายที่ดิน
พระคลังข้างที่
24 กันยายน 2477
79 สิงหาคม 2480มติสภาผู้แทนราษฎร20 ธันวาคม 2480สภาครบวาระ
มีการเลือกตั้งทั่วไป
11 สิงหาคม 2480
821 ธันวาคม 2480มติสภาผู้แทนราษฎร16 ธันวาคม 2481รัฐบาลยุบสภา
11 กันยายน 2481
เลือกตั้งทั่วไป
23 ธันวาคม 2480
3จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
916 ธันวาคม 2481มติสภาผู้แทนราษฎร มีนาคม 2485ลาออก เพื่อให้
มีการเปลี่ยนแปลง
ครม.ใหม่
26 ธันวาคม 2481
107 มีนาคม 2485มติสภาผู้แทนราษฎร24 กรกฎาคม 2487ลาออก เพราะ
สภาไม่รับ พรก.
นครบาล
เพ็ชรบูรณ์
16 มีนาคม 2485
218 เมษายน 2491มติสภาผู้แทนราษฎร24 มิถุนายน 2492สิ้นสุดลงเมื่อมี
การเลือกตั้ง
ส.ส. เพิ่ม
21 เมษายน 2491
2225 มิถุนายน 2492มติสภาผู้แทนราษฎร28 พฤศจิกายน 2494รัฐประหาร
นำโดย
พล.อ.ผิน ชุณหะวัณ
6 กรกฎาคม 2492
2329 พฤศจิกายน 2494มติคณะรัฐประหาร6 ธันวาคม 2494มีการแต่งตั้ง
สมาชิกประเภท
ที่ 2 ขึ้นใหม่
ไม่มีการแถลง
246 ธันวาคม 2494มติสภาผู้แทนราษฎร23 มีนาคม 2495มีการเลือกตั้ง
สมาชิกประเภท
ที่ 1 (ส.ส.)
11 ธันวาคม 2494
2524 มีนาคม 2495มติสภาผู้แทนราษฎร25 กุมภาพันธ์ 2500ส.ส.ครบวาระ
มีการเลือกตั้ง
ทั่วไป
3 เมษายน 2495
2621 มีนาคม 2500มติสภาผู้แทนราษฎร16 กันยายน 2500รัฐประหาร
นำโดย จอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์
1 เมษายน 2500
4พันตรี ควง อภัยวงศ์111 สิงหาคม 2487มติสภาผู้แทนราษฎร17  สิงหาคม 2488ลาออก เพื่อ
ให้ผู้เหมาะมาแทน
หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2
3 สิงหาคม 2487
1431 มกราคม 2489มติสภาผู้แทนราษฎร18 มีนาคม 2489ลาออก เพราะ
แพ้มติสภาที่เสนอ
พ.ร.บ.ที่รัฐบาล
รับไม่ได้
7 กุมภาพันธ์ 2489
1910 พฤศจิกายน 2490มติคณะอภิรัฐมนตรี กุมภาพันธ์ 2491มีการเลือกตั้ง
ทั่วไป
27 พฤศจิกายน 2490
2021 กุมภาพันธ์ 2491มติสภาผู้แทนราษฎร8 เมษายน 2491ลาออก โดย
ถูกคณะรัฐประหาร
(8 พฤศจิกายน 2490)
บังคับให้ลาออก
1 มีนาคม 2491
5นายทวี บุณยเกตุ1231 สิงหาคม 2488มติสภาผู้แทนราษฎร17 กันยายน 2488ลาออก เพื่อ
ให้ผู้เหมาะสม
มาแทน
1 กันยายน 2488
6หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช1317 กันยายน 2488-15 ตุลาคม 2488-19 กันยายน 2488
3515 กุมภาพันธ์ 2518มติสภาผู้แทนราษฎร13 มีนาคม 2518ไม่ได้รับความ
ไว้วางใจจาก
ส.ส. ในการ
แถลงนโยบาย
6 มีนาคม 2518
3720 เมษายน 2519มติสภาผู้แทนราษฎร23 กันยายน 2519ลาออก เพราะ
วิกฤตการณ์
เกี่ยวกับ
จอมพล ถนอมฯ
กลับมาอุปสมบท
30 เมษายน 2519
3825 กันยายน 2519มติสภาผู้แทนราษฎร6 ตุลาคม 2519รัฐประหาร
นำโดย
พล.ร.อ. สงัดฯ
ไม่มีการแถลง
7นายปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
1524 มีนาคม 2489มติสภาผู้แทนราษฎร1 มิถุนายน 2489ลาออก เพราะ
ประกาศใช้
รธน.2489
25 มีนาคม 2489
1611 มิถุนายน 2489มติสภาผู้แทนราษฎร23 สิงหาคม 2489ลาออก เพราะ
ตรากตรำงานหนัก
13 มิถุนายน 2489
8พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
1723 สิงหาคม 2489มติสภาผู้แทนราษฎร30 พฤษภาคม 2490ลาออก หลังจาก
การอภิปรายทั่วไป
7 วัน 7 คืน
(รัฐบาลชนะ)
26 สิงหาคม 2489
1830 พฤษภาคม 2490มติสภาผู้แทนราษฎร8 พฤศจิกายน 2490รัฐประหาร
นำโดย
พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ
5 มิถุนายน 2490
9นายพจน์ สารสิน2721 กันยายน 2500มติสภาผู้แทนราษฎร26 ธันวาคม 2500มีการเลือกตั้งทั่วไป24 กันยายน 2500
10จอมพล ถนอม กิตติขจร281 มกราคม 2501มติสภาผู้แทนราษฎร20 ตุลาคม 2501รัฐประหาร
นำโดย จอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์
9 มกราคม 2501
309 ธันวาคม 2506มติสภาผู้แทนราษฎร7 มีนาคม 2512มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม รธน.2511
19 ธันวาคม 2506
317 มีนาคม 2512มติสภาผู้แทนราษฎร1 พฤศจิกายน 2514รัฐประหาร
นำโดย จอมพล ถนอม 
กิตติขจร
25 มีนาคม 2512
คณะ
ปฏิวัติ
18 พฤศจิกายน 2514-17 ธันวาคม 2515--
3218 ธันวาคม 2515มติสภาผู้แทนราษฎร14 ตุลาคม 2516ลาออก เพราะ
เกิดจลาจล
วันมหาวิปโยค
22 ธันวาคม 2515
11จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์299 กุมภาพันธ์ 2502มติสภาผู้แทนราษฎร8 ธันวาคม 2506อสัญกรรม12 กุมภาพันธ์ 2502
12นายสัญญา ธรรมศักดิ์3314 ตุลาคม 2516พระบรม
ราชโองการ
22 พฤษภาคม 2517ลาออก
อ้างเหตุร่าง รธน.
ไม่เสร็จ
25 ตุลาคม 2516
3427 พฤษภาคม 2517มติสภาผู้แทนราษฎร14 กุมภาพันธ์ 2518มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม รธน. 2517
7 มิถุนายน 2517
13พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช3614 มีนาคม 2518มติสภาผู้แทนราษฎร12 มกราคม 2519รัฐบาลยุบสภา
12 มกราคม 2519
เลือกตั้งทั่วไป
19 มีนาคม 2518
14นายธานินทร์ กรัยวิเชียร3922 ตุลาคม 2519

มติคณะปฏิรูปฯ

19 ตุลาคม 2520รัฐประหาร
นำโดย
พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่
29 ตุลาคม 2519
15พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์4011 พฤศจิกายน 2520มติคณะปฏิวัติ21 ธันวาคม 2521มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม รธน.2521
1 ธันวาคม 2520
4112 พฤษภาคม 2522มติสภาผู้แทนราษฎร3 มีนาคม 2523ลาออก เพราะ
วิกฤตการณ์
น้ำมัน และ
ผู้ลี้ภัย
7 มิถุนายน 2522
16พลเอก เปรม ติณสูลานนท์423 มีนาคม 2523มติสภาผู้แทนราษฎร30 เมษายน 2526รัฐบาลยุบสภา
19 มกราคม 2526
เลือกตั้งทั่วไป
28 มีนาคม 2523
4330 เมษายน 2526มติสภาผู้แทนราษฎร5 สิงหาคม 2529รัฐบาลยุบสภา
พฤษภาคม 2529
เลือกตั้งทั่วไป
20 พฤษภาคม 2526
445 สิงหาคม 2529มติสภาผู้แทนราษฎร4 สิงหาคม 2531รัฐบาลยุบสภา
29 เมษายน 2531
เลือกตั้งทั่วไป
27 สิงหาคม 2529
17พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ454 สิงหาคม 2531มติสภาผู้แทนราษฎร9 ธันวาคม 2533ลาออก
แล้วจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่
25 สิงหาคม 2531
469 ธันวาคม 2533มติสภาผู้แทนราษฎร23 กุมภาพันธ์ 2534รสช.ยึดอำนาจ
นำโดย
พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์
9 มกราคม 2534
18นายอานันท์ ปันยารชุน472 มีนาคม 2534ประธาน รสช.
เห็นชอบ
7 เมษายน 2535มีการเลือกตั้งทั่วไป
ตาม รธน.2534
4 เมษายน 2534
4910 มิถุนายน 2535มติสภาผู้แทนราษฎร23 กันยายน 2535รัฐบาลยุบสภา
30 มิถุนายน 2535
เลือกตั้งทั่วไป
22 มิถุนายน 2535
19พลเอก สุจินดา คราประยูร487 เมษายน 2535มติสภาผู้แทนราษฎร10 มิถุนายน 2535ลาออก เพราะ
เกิดจลาจล
พฤษภาทมิฬ
6 พฤษภาคม 2535
20นายชวน หลีกภัย5023 กันยายน 2535มติสภาผู้แทนราษฎร13 กรกฎาคม 2538รัฐบาลยุบสภา
19 พฤษภาคม .2538
เลือกตั้งทั่วไป
21 ตุลาคม 2535
539 พฤศจิกายน 2540มติสภาผู้แทนราษฎร9 พฤศจิกายน 2543รัฐบาลยุบสภา
 พฤศจิกายน 2543
เลือกตั้งทั่วไป
20 พฤศจิกายน 2540
21นายบรรหาร ศิลปอาชา5113 กรกฎาคม 2538มติสภาผู้แทนราษฎร25 พฤศจิกายน 2539รัฐบาลยุบสภา
27 กันยายน 2539
เลือกตั้งทั่วไป
26 กรกฎาคม 2538
22พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ5225 พฤศจิกายน 2539มติสภาผู้แทนราษฎร9 พฤศจิกายน 2540ลาออก เพราะ
วิกฤตการณ์
เศรษฐกิจ
11 ธันวาคม 2539
23พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร5417 กุมภาพันธ์ 2544มติสภาผู้แทนราษฎร11 มีนาคม 2548อายุสภาฯสิ้นสุด
ครบวาระ 4 ปี
5 มกราคม 2548
26 กุมภาพันธ์ 2544
5511 มีนาคม 2548

มติสภาผู้แทนราษฎร

- ยุบสภา 24 ก.พ.2549
- ยึดอำนาจโดย คปค.     
นำโดยพลเอกสนธิ 
บุญยรัตกลิน
 19 กันยายน 2549
23 มีนาคม 2548
19 กันยายน 2549
 
คณะ
ปฎิรูป
การปกครอง
19 กันยายน 2549

-

1 ตุลาคม 2549

-

-
24ลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์561 ตุลาคม 2549มติคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งชาติ
6 กุมภาพันธ์ 2551รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
เมื่อมีการแต่งตั้ง นรม. 
คนใหม
พฤศจิกายน 2549
25นายสมัคร  สุนทรเวช5729 มกราคม 2551มติสภาผู้แทนราษฎร

8 กันยายน 2551

คำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
18  กุมภาพันธ์ 2551
26นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์5818 กันยายน 2551มติสภาผู้แทนราษฎร2 ธันวาคม 2551

คำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญตาม
ความในมาตรา ๑๘๒ 
ประกอบกับมาตรา๑๗๔ 
มาตรา ๑๐๗ และ
มาตรา ๑๐๐ แห่ง
ของรัฐธรรมนูญราช
อาณาจักรไทย

7 ตุลาคม 2551
27นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ5917 ธันวาคม 2551

มติสภาผู้แทนราษฎร

5  สิงหาคม 2554

รัฐบาลยุบสภา
10 พฤษภาคม 2554
เลือกตั้งทั่วไป

30 ธันวาคม 2551
28นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร605  สิงหาคม 2554 มติสภาผู้แทนราษฎร-       -23 สิงหาคม 2554

                                                                                                                                           

Comments