ตัวอย่างโครงงาน

ตัวอย่างการเขียนโครงร่างโครงงาน

ชื่อโครงงาน  การศึกษาความรู้ของบุคคลสำคัญที่ควรรู้จัก
สาระการเรียนรู้   คอมพิวเตอร์
ชื่อผู้ทำโครงงาน…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ชื่อครูที่ปรึกษา  ครูธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์
ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
        ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกราช ไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร คนไทยมีความรู้ความสามารถมากมาย ในอดีตประเทศก่อเกิดมาได้ด้วยเพราะมีบุคคลที่สำคัญและมีความสามารถมากมาย  แต่ฉันมีความรู้เกี่ยวกับบุคคลต่างๆน้อยมาก หนังสือที่มีในห้องสมุดก็มีให้อ่านไม่มาก เมื่อฉันได้เรียนการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทำให้ได้แนวคิดที่จะค้นหาประวัติ ความสำคัญของบุคคลต่างๆ ที่เป็นคนไทย แล้วอยากจะศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้ในเรื่องนี้มากๆ แล้วอยากจะทำเป็นแหล่งความรู้ให้กับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกับฉันได้ศึกษาค้นคว้า จึงได้คิดจัดทำโครงงานนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของไทย
 2. เพื่อสร้างแหล่งความรู้ให้กับคนทั่วไปได้ศึกษา

    3.ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. วางแผนการทำงานโดยกำหนดระยะเวลาในการทำงาน
 2. ศึกษาวิธีการทำโครงงาน
 3. เขียนโครงร่างโครงงาน
 4. ศึกษาข้อมูลแล้วเก็บรวบรวมไว้ในคอมพิวเตอร์ และที่เก็บข้อมูลอื่น
 5. อ่านเนื้อหาที่ได้รวบรวมมา วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ของบุคคลสำคัญเป็นกลุ่มๆ
 6. บันทึกข้อมูลเป็นรูปเล่ม ทั้งเนื้อหาความรู้และหมวดหมู่ของบุคคลสำคัญ
 7. ศึกษาวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยเว็บไซต์ จากครูและคู่มือการสร้างเว็บไซต์
 8. สร้างเว็บไซต์ของตนเอง
 9. เสนอขอคำแนะนำจากครู
 10. เสนอส่งงานแบบรูปเล่ม
 11. ส่งข้อมูลไฟล์งานและเว็บไซต์ให้ครู
 12. ประเมินผลงานโดยส่งแบบประเมินเว็บไซต์ออนไลน์ให้เพื่อน ครู และบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์
 13. สรุปผลการประเมินส่งครู

5. แผนปฏิบัติงาน

 1. การเขียนโครงงาน วันที่..........................ถึง.................
 2. การรวบรวมข้อมูล  วันที่.................................ถึง...............
 3. การจัดทำรูปเล่ม.วันที่......................ถึง..........................
 4. การทำเว็บไซต์   วันที่......................ถึง........................

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.    ได้รับความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญของไทย
 2. ได้องค์ความรู้เป็นรูปเล่มและเว็บไซต์
 3. ได้แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

 เอกสรอ้างอิง
หนังสือ.......................................................................................................
เว็บไซต์.......................................................................................................

 

 

 

 

Ĉ
ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์,
12 ก.ย. 2554 23:46
Comments