Trang chủ

                                                                                                   Im lặng là vàng, có vàng càng im lặng...
***********
                                                                           Còn thời cưỡi ngựa bắn cung,
                                                                Hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi...