TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN QUANG THÂNHome

 

Tiểu thuyết lịch sử Hội Thề    
 

(NXB Phụ Nữ 2009)>> Chương Một: Bữa ăn đêm


Tiểu Thuyết Con Ngựa Mãn Châu       

                                                                         


Con Ngựa Mãn Châu
 
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn 2001

 


Tiẻu Thuyết Ngoài Khơi Miền Đất Hứa
 

NXB Tác Phẩm mới in lần 1-1988

NXB Hội Nhà Văn in lần 2 Tháng 3/2000

Editions Philipe Picquier 1998(bản tiếng Pháp của Kim Bayard - Dossiers de Presses) 

Tiểu Thuyết Một Thời Hoa Mẫu Đơn

NXBTác Phẩm mới 1988

NXB Hội Nhà Văn 2006 


Tiểu Thuyết Lựa Chọn

NXB Phụ Nữ - Hà Nội 1977

Truyện dài Chú Bé Có Tài Mở Khóa

Giải thưởng Hội Nhà Văn 1983

NXB Kim đồng in lần thứ nhất 1983

NXB Kim Đồng in lần thứ bảy  2004