เกณฑ์การประเมินผล

คะแนนร้อยละ

ระดับคะแนน

80-100

75-79

70-74

65-69

50-64

40-49

30-39

0-29

A

B+

B

C+

C

D+

D

E