การวัดและการประเมินผลการศึกษา

                 โครงการ/ทำรายงานและเสนอผลงาน      ๑๐%         การสอบไล่                                        ๔๐%

                แบบฝึกหัด/ หาข่าวต่างประเทศ               ๑๐%   กำหนดสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ ๑๖

                ฝึกงาน/ศึกษานอกสถานที่                        ......%        การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

                สอบย่อยระหว่างภาคเรียน                       .......%           และเข้าชั้นเรียน                                 ......%

                การสอบกลางภาค                                    ๓๐%         อภิปรายกลุ่ม                                        %

                   กำหนดวันสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ ๘                        เล่าข่าวหน้าชั้นเรียน                            %

                                                                                                         รวมทั้งสิ้น                                        ๑๐๐%

Comments