บทที่1‎ > ‎

กฏหมายระหว่างประเทศ


กฏหมายระหว่างประเทศเป็นกฏหมายที่ประกอบด้วยข้อบังคับซี่งรัฐต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม

ที่มาของกฏหมายระหว่างประเทศ

1. จารีตประเพณี
2. เอกสารระหว่างประเทศ คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญา
3. คำพิพากษาของศาลยุติธรรม
4. ผลงานของนักนิติศาสตร์ที่รวบรวมไว้มาตราการที่ใช้บังคับให้เป็นไปตามกฏหมายระหว่างประเทศ

1. การประท้วงทางการฑูต
2. การใช้มาตรการอื่นๆ เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย การนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ
3. การแซงชั่น (Sanction) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น บอยคอท (Boycott) การตัดสัมพันธ์ทางการฑูตและอื่นๆ
4. สงคราม เป็นมาตรการสุดท้าย ซึ่งจะใช้เมื่อหมดทางเลือกอื่นๆ

Comments