THÔNG TIN LỚP CỐ VẤN

>> Bảng điểm tổng hợp học kỳ 2, 2012 - 2013 và học kỳ 1, 2013 - 2014
 Lớp Học kỳ 2, 2012 - 2013 Học kỳ 1, 2013 - 2014
Marketing K36 XEM ĐIỂM XEM ĐIỂM
QTKD K37 XEM ĐIỂM XEM ĐIỂM


>> Ngày 13/02/2012, lúc 16h30 tại P 108/C1 Lớp KT1045A1 và KT1122A1 họp với CVHT
 
>> Ngày 14/9/2011 tại phòng 102/ML Lớp QTKD K37 gặp CVHT và họp bầu Ban cán sự lớp (14/9/2011)
 
>> Sáng 30/9/2011 tại Hội trường lớn - Đại học Cần Thơ tổ chức Phát bằng Tốt nghiệp Lớp QTKD Tổng hợp và QTKD Thương mại K33

TIN TỨC CẬP NHẬT 24/24