>> Xem điểm thi

 

ĐIỂM THI HỌC KỲ CÁC LỚP

ĐIỂM THI CUỐI KỲ QUẢN TRỊ HỌC <<XEM TẠI ĐÂY>> 
Các em phản hồi điểm (nếu có) lúc từ 15g00 - 16g00, ngày 29/4/2016 tại BM. QTKD