DANH MỤC TRANH ẢNH GIÁO DỤC  NĂM 2011
(THEO DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)   Cập Nhật Ngày 26 11 2011
  STT       MÃ                                    TÊN SẢN PHẨM    GIÁ BÁN    ĐVT  SỐ TỜ      KHỔ
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 1 1 124 000      
1 TTV29 Bộ tranh dạy Kể chuyện lớp 1  276 000 Bộ 23 054 x 079
2 TTV06 Bộ mẫu chữ dạy tập viết  100 000 Bộ 40 021 x 029
3 TTV07 Mẫu chữ viết trong trường tiểu học  96 000 Bộ 8 054 x 079
4 TĐĐ01 Bộ tranh  dạy Đạo đức lớp 1  153 000 Bộ 15 054 x 079
5 TTD01 Bộ tranh  dạy Thể dục lớp 1  165 000 Bộ 16 054 x 079
6 TMT01 Bộ tranh  dạy Mỹ thuật lớp 1  194 000 Bộ 19 054 x 079
7 TMT06 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)   66 000 Bộ 20 027 x 042
8 TMT08 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)   74 000 Bộ 20 027 x 042
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 2 1 213 000      
1 TTV30 Bộ tranh  dạy Kể chuyện lớp 2  252 000 Bộ 21 054 x 079
2 TTV06 Bộ mẫu chữ dạy tập viết  100 000 Bộ 40 021 x 029
3 TTV07 Mẫu chữ viết trong trường tiểu học  96 000 Bộ 8 054 x 079
4 TMT02 Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 2  84 000 Bộ 7 054 x 079
5 TMT03 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh thiếu nhi)  70 000 Bộ 20 027 x 042
6 TMT06 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)   66 000 Bộ 20 027 x 042
7 TMT08 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)   74 000 Bộ 20 027 x 042
8 TĐĐ02 Bộ tranh  dạy Đạo đức lớp 2  18 000 Bộ 5 029 x 042
9 TĐĐ05 Bộ tranh thực hành Đạo đức lớp 2  49 000 Bộ 21 021 x 029
10 TTD02 Bộ tranh  dạy Thể dục lớp 2  82 000 Bộ 8 054 x 079
11 TTX02 Bộ tranh dạy Tự nhiên và Xã hội lớp 2  42 000 Bộ 4 054 x 079
12 TTC01 Bộ tranh dạy Thủ công lớp 2  280 000 Bộ 14 109 x 079
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 3 1 123 000      
1 TTV31 Bộ tranh  dạy Kể chuyện lớp 3  204 000 Bộ 17 054 x 079
2 TTV06 Bộ mẫu chữ dạy tập viết  100 000 Bộ 40 021 x 029
3 TTV07 Mẫu chữ viết trong trường tiểu học  96 000 Bộ 8 054 x 079
4 TTV14 Mẫu chữ viết tên riêng  112 000   32 050 x 030
5 TMT04 Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 3  72 000 Bộ 7 054 x 079
6 TMT03 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh thiếu nhi)  70 000 Bộ 20 027 x 042
7 TMT06 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)   66 000 Bộ 20 027 x 042
8 TMT08 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)   74 000 Bộ 20 027 x 042
9 TĐĐ03 Bộ tranh  dạy Đạo đức - Lớp 3  51 000 Bộ 5 054 x 079
10 TTD04 Bộ tranh  dạy Thể dục - Lớp 3  112 000 Bộ 11 054 x 079
11 TTX03 Bộ tranh dạy Tự nhiên và Xã hội lớp 3  66 000 Bộ 6 054 x 079
12 TTC03 Bộ tranh dạy Thủ công lớp 3  90 000 Bộ 5 109 x 079
13 TAN02 Bộ tranh  dạy Âm nhạc - Lớp 3  10 000 Bộ 1 054 x 079
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 4  870 000      
1 TTV16 Bộ tranh dạy Kể chuyện lớp 4  112 000 Bộ 11 054 x 079
2 TTV17 Bộ tranh dạy Tập làm văn lớp 4  97 000 Bộ 26 029 x 042
3 TAN03 Bộ tranh Âm nhạc - Lớp 4  82 000 Bộ 8 054 x 079
4 TMT07 Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 4  72 000 Bộ 7 054 x 079
5 TMT03 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh thiếu nhi)  70 000 Bộ 20 027 x 042
6 TMT06 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)   66 000 Bộ 20 027 x 042
7 TMT08 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)   74 000 Bộ 20 027 x 042
8 TĐĐ04 Bộ tranh Đạo đức - Lớp 4  60 000 Bộ 5 054 x 079
9 TTD06 Bộ tranh Thể dục - Lớp 4  102 000 Bộ 10 054 x 079
10 TTX04 Bộ tranh Khoa học lớp 4 (kèm theo bộ thẻ + keo blutack)  56 000 Bộ 4 054 x 079
11 TTX05 Bộ tranh Lịch sử lớp 4  31 000 Bộ 3 054 x 079
12 TTX06 Bộ tranh Địa lý lớp 4  48 000 Bộ 4 054 x 079
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 5  620 500      
1 TTV19 Bộ tranh dạy Kể chuyện lớp 5  102 000 Bộ 10 054 x 079
2 TMT09 Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 5  41 000 Bộ 4 054 x 079
3 TMT06 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)   66 000 Bộ 20 029 x 042
4 TMT03 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh thiếu nhi)  70 000 Bộ 20 029 x 042
5 TMT08 Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)   74 000 Bộ 20 029 x 042
6 TĐĐ06 Bộ tranh  dạy Đạo đức - Lớp 5  7 500 Bộ 1 042 x 059
7 TTD08 Bộ tranh  dạy Thể dục - Lớp 5  82 000 Bộ 8 054 x 079
8 TAN05 Bộ tranh  dạy Âm nhạc - Lớp 5  82 000 Bộ 8 054 x 079
9 TTX10 Bộ tranh thực hành Khoa học - Lớp 5  6 000 Bộ 9 013 x 019
10 TTX07 Bộ tranh dạy Khoa học - Lớp 5  18 000 Bộ 1 054 x 079
11 TTX08 Bộ tranh  dạy Lịch sử lớp 5  31 000 Bộ 3 054 x 079
12 TTX09 Bộ tranh dạy Địa lý lớp 5  41 000 Bộ 4 054 x 079
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 6 1 980 000      
1 TDL03 Bộ tranh  dạy Địa lý lớp 6  204 000 Bộ 17 054 x 079
2 TLS07 Tập ảnh  dạy Lịch sử lớp 6  192 000 Bộ 16 054 x 079
3 TVL05 Bộ tranh  dạy Vật lý lớp 6  31 000 Bộ 3 054 x 079
4 TSH10 Bộ tranh  dạy Sinh học lớp 6  214 000 Bộ 21 054 x 079
5 TCN07 Bộ tranh  dạy Công nghệ lớp 6  61 000 Bộ 6 054 x 079
6 TTD11 Bộ tranh  dạy Thể dục lớp 6  31 000 Bộ 3 054 x 079
7 TMT11
TMT12
TMT13
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài. Một số tranh dân gian Việt Nam)  300 000 Bộ 60 035 x 050
8 TTA06 Bộ tranh  dạy Ngoại ngữ lớp 6  240 000 Bộ 20 054 x 079
9 TVH07 Bộ tranh  dạy Ngữ văn lớp 6  245 000 Bộ 24 054 x 079
10 TGD04 Bộ tranh  dạy Giáo dục công dân lớp 6  102 000 Bộ 10 054 x 079
11 TTH07 Bộ tranh  dạy Tin học lớp 6  54 000 Bộ 3 109 x 079
12 TAN08 Bộ tranh  dạy Âm nhạc lớp 6  306 000 Bộ 18 072 x 102
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 7 1 488 000      
1 TTH01 Bộ tranh dạy Toán lớp 7  21 000 Bộ 2 054 x 079
2 TSH11 Bộ tranh dạy Sinh học lớp 7  225 000 Bộ 22 054 x 079
3 TLS02 Tập ảnh Lịch sử lớp 7  36 000 Bộ 3 054 x 079
4 TCN01 Bộ tranh  dạy Công nghệ lớp 7  10 000 Bộ 1 054 x 079
5 TVH08 Bộ tranh  dạy Ngữ văn lớp 7  92 000 Bộ 9 054 x 079
6 TGD05 Tranh  dạy Giáo dục công dân lớp 7  72 000 Bộ 7 054 x 079
7 TTD11 Bộ tranh  dạy Thể dục lớp 7  31 000 Bộ 3 054 x 079
8 TAN09 Bộ tranh  dạy Âm nhạc lớp 7  289 000 Bộ 17 072 x 102
9 TÉL07 Bộ tranh  dạy Địa lý lớp 7  112 000 Bộ 11 054 x 079
10 TMT11
TMT12
TMT13
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 7 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài. Một số tranh dân gian Việt Nam)  300 000 Bộ 60 035 x 050
11 TTA07 Bộ tranh  dạy Ngoại ngữ lớp 7  300 000 Bộ 25 054 x 079
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 8 1 784 000      
1 TTH02 Bộ tranh dạy Toán lớp 8  10 000 Bộ 1 054 x 079
2 TVL01 Bộ tranh  dạy Vật lý lớp 8  10 000 Bộ 1 054 x 079
3 THH01 Bộ tranh  dạy Hoá học lớp 8  51 000 Bộ 5 054 x 079
4   Bảng tính tan trong nước của các axit - bazơ - muối  17 000 Bộ 1 072 x 102
5 TTH08 Bộ tranh  dạy Tin học lớp 8  36 000 Bộ 2 109 x 079
6 TSH02 Bộ tranh dạy Sinh học lớp 8  180 000 Bộ 15 054 x 079
7 TCN02 Bộ tranh  dạy Công nghệ lớp 8  200 000 Bộ 10 072 x 102
8 TLS03 Bộ tranh  dạy Lịch sử lớp 8  144 000 Bộ 12 054 x 079
9 TĐL04 Bộ tranh  dạy Địa lý lớp 8  274 000 Bộ 22 054 x 079
10 TVH09 Bộ tranh  dạy Ngữ văn lớp 8  21 000 Bộ 2 054 x 079
11 TMT11
TMT12
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 8 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài)  200 000 Bộ 40 035 x 050
12 TAN10 Bộ tranh  dạy Âm nhạc lớp 8  320 000 Bộ 16 072 x 102
13 TTD12 Bộ tranh  dạy Thể dục lớp 8  21 000 Bộ 2 054 x 079
14 TGD02 Bộ tranh  dạy Giáo dục công dân lớp 8  60 000 Bộ 5 054 x 079
15 TTA04 Bộ tranh dạy Ngoại ngữ lớp 8  240 000 Bộ 20 054 x 079
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 9 1 271 000      
1 TVL02 Bộ tranh  dạy Vật lý lớp 9  24 000 Bộ 2 054 x 079
2 THH02 Bộ tranh  dạy Hoá học lớp 9  36 000 Bộ 3 054 x 079
3 THH03 Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá học lớp 9  38 000 Bộ 1 102 x 140
4 TSH12 Bộ tranh dạy Sinh học lớp 9  123 000 Bộ 12 054 x 079
5 TCN03 Bộ tranh  dạy Công nghệ lớp 9 (tranh Trồng cây ăn quả, Sửa chữa xe đạp)  48 000 Bộ 4 054 x 079
6 TVH10 Bộ tranh  dạy Ngữ văn lớp 9  82 000 Bộ 8 054 x 079
7 TLS04 Bộ tranh  dạy Lịch sử lớp 9  120 000 Bộ 10 054 x 079
8 TĐL05 Bộ tranh  dạy Địa lý lớp 9 (Tranh, ảnh các dân tộc Việt Nam)  180 000 Bộ 15 054 x 079
9 TTD12 Bộ tranh  dạy Thể dục lớp 9  21 000 Bộ 2 054 x 079
10 TAN04 Bộ tranh  dạy Âm nhạc lớp 9  136 000 Bộ 8 072 x 102
11 TTA08 Bộ tranh  dạy Tiếng Anh lớp 9  312 000 Bộ 26 054 x 079
12 TMT13 Bộ tranh Mỹ thuật lớp 9 (Tranh dân gian Việt Nam)  100 000 Bộ 20 035 x 050
13 TGD06 Bộ tranh  dạy Giáo dục công dân lớp 9  51 000 Bộ 5 054 x 079
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 10   889 000      
1 THH07 Bộ tranh dạy Hoá học lớp 10   34 000 Bộ 2 072 x 102
2 THH08 Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá học ( 4 mảnh)   60 000 Bộ 1 180 x 120
3 TCN05 Bộ tranh dạy Công nghệ lớp 10   126 000 Tờ 5 079 x 109
4 TSH08 Bộ tranh dạy Sinh học lớp 10   188 000 Bộ 8 072 x 102
5 TVH06 Bộ tranh dạy Ngữ văn lớp 10   70 000 Bộ 5 079 x 054
6 TLS06 Bộ tranh dạy Lịch sử lớp 10   70 000 Bộ 5 079 x 054
7 TĐL06 Bộ tranh dạy Địa lý lớp 10   72 000 Bộ 3 072 x 102
8 TTD09 Bộ tranh dạy Thể dục lớp 10   31 000 Bộ 2 079 x 054
9   Tranh  dạy GDCD lớp 10 (Sơ đồ biểu thị tăng trưởng dân số + TN môi trường, ô nhiễm môi trường   84 000 Bộ 6 079 x 054
10 TGD04 Bộ tranh Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 10   154 000 Bộ 11 079 x 054
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 11   663 000      
1 TCN06 Bộ tranh  dạy Công nghệ 11   102 000 Bộ 6 072 x 102
2 TSH09 Bộ tranh  dạy Sinh học 11   94 000 Bộ 4 072 x 102
3 TTD10 Bộ tranh  dạy Thể dục 11   14 000 Bộ 1 079 x 054
4   Tranh Sử 11   168 000   12 079 x 054
5   Tranh hóa lớp 11   47 000   2 072 x 102
6   Tranh GDCD lớp 11 (Sơ đồ biểu thị tăng trưởng dân số + TN môi trường, ô nhiễm môi trường   84 000   6 079 x 054
7   Bộ tranh Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 11   154 000 Bộ 11 079 x 054
    TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 12   776 000      
1 TLS05 Bộ tranh môn Lịch sử lớp 12   84 000 Bộ 6 054 x 079
2 TSH06 Bộ tranh dạy Sinh học lớp 12   248 000 Bộ 12 072 x 102
3 TVH05 Bộ tranh  dạy môn Ngữ văn lớp 12   48 000 Bộ 4 079 x 054
4 THH04 Bộ tranh  dạy Hoá học lớp 12   62 000 Bộ 3 072 x 102
5 TGD04 Bộ tranh Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 12   132 000 Bộ 11 079 x 054
6 TCN07 Bộ tranh dạy Công nghệ lớp 12   62 000 Bộ 3 079 x 109
7   Tranh thể dục lớp 12   28 000   2 079 x 054
8   Tranh toán lớp 12   112 000   8 079 x 054
    TRANH Ảnh GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (ĐÃ BAO GỒM NẸP TREO)  1 381 000      
1 TQP01 Bộ tranh Giáo dục Quốc phòng lớp 10   132 000 Bộ 6 072 x 102
2 TQP02 Bộ tranh Giáo dục Quốc phòng lớp 11   265 000 Bộ 12 072 x 102
3 TQP03 Bộ tranh Giáo dục quốc phòng lớp 12   150 000 Bộ 7 072 x 102
4 TQP05 Bộ tranh Giáo dục quốc phòng : Trường THCN   482 000 Bộ 22 072 x 102
5 TQP04 Bộ tranh Giáo dục quốc phòng : Trường Đại học, cao đẳng   352 000 Bộ 16 072 x 102
 *Giá các sản phẩm in trước năm 2011 không thay đổi
 *Giá trên đã bao gồm thuế VAT và có thể thay đổi tùy theo thời điểm