DANH MỤC TRANH ẢNH GIÁO DỤC NĂM 2011. Cập Nhật Ngày 26 11 2011
(THEO DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)
TTTÊN SẢN PHẨMGIÁ BÁNĐVTSỐ TỜKHỔ
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 11,124,000
1TTV29Bộ tranh dạy Kể chuyện lớp 1276,000Bộ23054x079
2TTV06Bộ mẫu chữ dạy tập viết100,000Bộ40021x029
3TTV07Mẫu chữ viết trong trường tiểu học96,000Bộ8054x079
4TĐĐ01Bộ tranh dạy Đạo đức lớp 1153,000Bộ15054x079
5TTD01Bộ tranh dạy Thể dục lớp 1165,000Bộ16054x079
6TMT01Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 1194,000Bộ19054x079
7TMT06Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)66,000Bộ20027x042
8TMT08Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)74,000Bộ20027x042
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 21,213,000
1TTV30Bộ tranh dạy Kể chuyện lớp 2252,000Bộ21054x079
2TTV06Bộ mẫu chữ dạy tập viết100,000Bộ40021x029
3TTV07Mẫu chữ viết trong trường tiểu học96,000Bộ8054x079
4TMT02Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 284,000Bộ7054x079
5TMT03Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh thiếu nhi)70,000Bộ20027x042
6TMT06Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)66,000Bộ20027x042
7TMT08Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)74,000Bộ20027x042
8TĐĐ02Bộ tranh dạy Đạo đức lớp 218,000Bộ5029x042
9TĐĐ05Bộ tranh thực hành Đạo đức lớp 249,000Bộ21021x029
10TTD02Bộ tranh dạy Thể dục lớp 282,000Bộ8054x079
11TTX02Bộ tranh dạy Tự nhiên và Xã hội lớp 242,000Bộ4054x079
12TTC01Bộ tranh dạy Thủ công lớp 2280,000Bộ14109x079
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 31,123,000
1TTV31Bộ tranh dạy Kể chuyện lớp 3204,000Bộ17054x079
2TTV06Bộ mẫu chữ dạy tập viết100,000Bộ40021x029
3TTV07Mẫu chữ viết trong trường tiểu học96,000Bộ8054x079
4TTV14Mẫu chữ viết tên riêng112,00032050x030
5TMT04Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 372,000Bộ7054x079
6TMT03Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh thiếu nhi)70,000Bộ20027x042
7TMT06Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)66,000Bộ20027x042
8TMT08Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)74,000Bộ20027x042
9TĐĐ03Bộ tranh dạy Đạo đức - Lớp 351,000Bộ5054x079
10TTD04Bộ tranh dạy Thể dục - Lớp 3112,000Bộ11054x079
11TTX03Bộ tranh dạy Tự nhiên và Xã hội lớp 366,000Bộ6054x079
12TTC03Bộ tranh dạy Thủ công lớp 390,000Bộ5109x079
13TAN02Bộ tranh dạy Âm nhạc - Lớp 310,000Bộ1054x079
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 4870,000
1TTV16Bộ tranh dạy Kể chuyện lớp 4112,000Bộ11054x079
2TTV17Bộ tranh dạy Tập làm văn lớp 497,000Bộ26029x042
3TAN03Bộ tranh Âm nhạc - Lớp 482,000Bộ8054x079
4TMT07Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 472,000Bộ7054x079
5TMT03Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh thiếu nhi)70,000Bộ20027x042
6TMT06Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)66,000Bộ20027x042
7TMT08Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)74,000Bộ20027x042
8TĐĐ04Bộ tranh Đạo đức - Lớp 460,000Bộ5054x079
9TTD06Bộ tranh Thể dục - Lớp 4102,000Bộ10054x079
10TTX04Bộ tranh Khoa học lớp 4 (kèm theo bộ thẻ + keo blutack)56,000Bộ4054x079
11TTX05Bộ tranh Lịch sử lớp 431,000Bộ3054x079
12TTX06Bộ tranh Địa lý lớp 448,000Bộ4054x079
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 5620,500
1TTV19Bộ tranh dạy Kể chuyện lớp 5102,000Bộ10054x079
2TMT09Bộ tranh dạy Mỹ thuật lớp 541,000Bộ4054x079
3TMT06Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh Hoạ sĩ Việt Nam)66,000Bộ20029x042
4TMT03Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh thiếu nhi)70,000Bộ20029x042
5TMT08Bộ tranh thường thức Mỹ thuật (tranh dân gian Việt Nam)74,000Bộ20029x042
6TĐĐ06Bộ tranh dạy Đạo đức - Lớp 57,500Bộ1042x059
7TTD08Bộ tranh dạy Thể dục - Lớp 582,000Bộ8054x079
8TAN05Bộ tranh dạy Âm nhạc - Lớp 582,000Bộ8054x079
9TTX10Bộ tranh thực hành Khoa học - Lớp 56,000Bộ9013x019
10TTX07Bộ tranh dạy Khoa học - Lớp 518,000Bộ1054x079
11TTX08Bộ tranh dạy Lịch sử lớp 531,000Bộ3054x079
12TTX09Bộ tranh dạy Địa lý lớp 541,000Bộ4054x079
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 61,980,000
1TDL03Bộ tranh dạy Địa lý lớp 6204,000Bộ17054x079
2TLS07Tập ảnh dạy Lịch sử lớp 6192,000Bộ16054x079
3TVL05Bộ tranh dạy Vật lý lớp 631,000Bộ3054x079
4TSH10Bộ tranh dạy Sinh học lớp 6214,000Bộ21054x079
5TCN07Bộ tranh dạy Công nghệ lớp 661,000Bộ6054x079
6TTD11Bộ tranh dạy Thể dục lớp 631,000Bộ3054x079
7TMT11
TMT12
TMT13
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài. Một số tranh dân gian Việt Nam)300,000Bộ60035x050
8TTA06Bộ tranh dạy Ngoại ngữ lớp 6240,000Bộ20054x079
9TVH07Bộ tranh dạy Ngữ văn lớp 6245,000Bộ24054x079
10TGD04Bộ tranh dạy Giáo dục công dân lớp 6102,000Bộ10054x079
11TTH07Bộ tranh dạy Tin học lớp 654,000Bộ3109x079
12TAN08Bộ tranh dạy Âm nhạc lớp 6306,000Bộ18072x102
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 71,488,000
1TTH01Bộ tranh dạy Toán lớp 721,000Bộ2054x079
2TSH11Bộ tranh dạy Sinh học lớp 7225,000Bộ22054x079
3TLS02Tập ảnh Lịch sử lớp 736,000Bộ3054x079
4TCN01Bộ tranh dạy Công nghệ lớp 710,000Bộ1054x079
5TVH08Bộ tranh dạy Ngữ văn lớp 792,000Bộ9054x079
6TGD05Tranh dạy Giáo dục công dân lớp 772,000Bộ7054x079
7TTD11Bộ tranh dạy Thể dục lớp 731,000Bộ3054x079
8TAN09Bộ tranh dạy Âm nhạc lớp 7289,000Bộ17072x102
9TÉL07Bộ tranh dạy Địa lý lớp 7112,000Bộ11054x079
10TMT11
TMT12
TMT13
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 7 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài. Một số tranh dân gian Việt Nam)300,000Bộ60035x050
11TTA07Bộ tranh dạy Ngoại ngữ lớp 7300,000Bộ25054x079
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 81,784,000
1TTH02Bộ tranh dạy Toán lớp 810,000Bộ1054x079
2TVL01Bộ tranh dạy Vật lý lớp 810,000Bộ1054x079
3THH01Bộ tranh dạy Hoá học lớp 851,000Bộ5054x079
4Bảng tính tan trong nước của các axit - bazơ - muối17,000Bộ1072x102
5TTH08Bộ tranh dạy Tin học lớp 836,000Bộ2109x079
6TSH02Bộ tranh dạy Sinh học lớp 8180,000Bộ15054x079
7TCN02Bộ tranh dạy Công nghệ lớp 8200,000Bộ10072x102
8TLS03Bộ tranh dạy Lịch sử lớp 8144,000Bộ12054x079
9TĐL04Bộ tranh dạy Địa lý lớp 8274,000Bộ22054x079
10TVH09Bộ tranh dạy Ngữ văn lớp 821,000Bộ2054x079
11TMT11
TMT12
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 8 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài)200,000Bộ40035x050
12TAN10Bộ tranh dạy Âm nhạc lớp 8320,000Bộ16072x102
13TTD12Bộ tranh dạy Thể dục lớp 821,000Bộ2054x079
14TGD02Bộ tranh dạy Giáo dục công dân lớp 860,000Bộ5054x079
15TTA04Bộ tranh dạy Ngoại ngữ lớp 8240,000Bộ20054x079
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 91,271,000
1TVL02Bộ tranh dạy Vật lý lớp 924,000Bộ2054x079
2THH02Bộ tranh dạy Hoá học lớp 936,000Bộ3054x079
3THH03Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá học lớp 938,000Bộ1102x140
4TSH12Bộ tranh dạy Sinh học lớp 9123,000Bộ12054x079
5TCN03Bộ tranh dạy Công nghệ lớp 9 (tranh Trồng cây ăn quả, Sửa chữa xe đạp)48,000Bộ4054x079
6TVH10Bộ tranh dạy Ngữ văn lớp 982,000Bộ8054x079
7TLS04Bộ tranh dạy Lịch sử lớp 9120,000Bộ10054x079
8TĐL05Bộ tranh dạy Địa lý lớp 9 (Tranh, ảnh các dân tộc Việt Nam)180,000Bộ15054x079
9TTD12Bộ tranh dạy Thể dục lớp 921,000Bộ2054x079
10TAN04Bộ tranh dạy Âm nhạc lớp 9136,000Bộ8072x102
11TTA08Bộ tranh dạy Tiếng Anh lớp 9312,000Bộ26054x079
12TMT13Bộ tranh Mỹ thuật lớp 9 (Tranh dân gian Việt Nam)100,000Bộ20035x050
13TGD06Bộ tranh dạy Giáo dục công dân lớp 951,000Bộ5054x079
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 10889,000
1THH07Bộ tranh dạy Hoá học lớp 1034,000Bộ2072x102
2THH08Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hoá học ( 4 mảnh)60,000Bộ1180x120
3TCN05Bộ tranh dạy Công nghệ lớp 10126,000Tờ5079x109
4TSH08Bộ tranh dạy Sinh học lớp 10188,000Bộ8072x102
5TVH06Bộ tranh dạy Ngữ văn lớp 1070,000Bộ5079x054
6TLS06Bộ tranh dạy Lịch sử lớp 1070,000Bộ5079x054
7TĐL06Bộ tranh dạy Địa lý lớp 1072,000Bộ3072x102
8TTD09Bộ tranh dạy Thể dục lớp 1031,000Bộ2079x054
9Tranh dạy GDCD lớp 10 (Sơ đồ biểu thị tăng trưởng dân số + TN môi trường, ô nhiễm môi trường84,000Bộ6079x054
10TGD04Bộ tranh Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 10154,000Bộ11079x054
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 11663,000
1TCN06Bộ tranh dạy Công nghệ 11102,000Bộ6072x102
2TSH09Bộ tranh dạy Sinh học 1194,000Bộ4072x102
3TTD10Bộ tranh dạy Thể dục 1114,000Bộ1079x054
4Tranh Sử 11168,00012079x054
5Tranh hóa lớp 1147,0002072x102
6Tranh GDCD lớp 11 (Sơ đồ biểu thị tăng trưởng dân số + TN môi trường, ô nhiễm môi trường84,0006079x054
7Bộ tranh Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 11154,000Bộ11079x054
TRANH ẢNH GIÁO DỤC LỚP 12776,000
1TLS05Bộ tranh môn Lịch sử lớp 1284,000Bộ6054x079
2TSH06Bộ tranh dạy Sinh học lớp 12248,000Bộ12072x102
3TVH05Bộ tranh dạy môn Ngữ văn lớp 1248,000Bộ4079x054
4THH04Bộ tranh dạy Hoá học lớp 1262,000Bộ3072x102
5TGD04Bộ tranh Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 12132,000Bộ11079x054
6TCN07Bộ tranh dạy Công nghệ lớp 1262,000Bộ3079x109
7Tranh thể dục lớp 1228,0002079x054
8Tranh toán lớp 12112,0008079x054
TRANH Ảnh GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (ĐÃ BAO GỒM NẸP TREO)1,381,000
1TQP01Bộ tranh Giáo dục Quốc phòng lớp 10132,000Bộ6072x102
2TQP02Bộ tranh Giáo dục Quốc phòng lớp 11265,000Bộ12072x102
3TQP03Bộ tranh Giáo dục quốc phòng lớp 12150,000Bộ7072x102
4TQP05Bộ tranh Giáo dục quốc phòng: Trường THCN482,000Bộ22072x102
5TQP04Bộ tranh Giáo dục quốc phòng: Trường Đại học, cao đẳng352,000Bộ16072x102