Thuế‎ > ‎

Hóa đơn không bắt buộc phải có chữ ký người mua hàng

        Hóa đơn trong trường hợp nào thì không cần phải có chữ ký người mua hàng?

        Xý lý trong trường hợp bán hàng tư xa như: fax, intenet…như  thế nào?

*Căn cứ:

        Điều 14 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Được thay thế bằng:

        Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

 

*Nội dung pháp lý:

Điều 16. Lập hóa đơn

đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

   Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn.

 ––  Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

 Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

*Theo đó:

                    Các trường hợp mua bán qua điện thoại, mạng, fax, nước ngoài thì không bắt buộc phải có chữ ký

                    Đơn vị bán hàng có thể dùng mộc khắc sẵn cho các mục tương ứng để mỗi khi bán hàng có thể đóng mộc lên chỉ tiêu người mua hàng

                    Trường hợp bán hàng cho khách lẻ thì cuối ngày lập bảng kê báng hàng và xuất 01 hóa đơn bán hàng theo bảng kê, tiêu chí ký tên bao gồm: Nhân viên bán hàng và Giám đốc kí tên hoặc kế toán trưởng

Comments