kvHuongCau.mp3


Bạn đang nghe bài hát: Huong Cau

Ambul Khu Vuon yen Tinh+CS Hong' Nhung

Mã html để cho vào blog :
<object id="mediaPlayer" style="WIDTH: 45.97%; HEIGHT: 277px" type="application/x-oleobject" height="277" width="45.97%" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" name="Mediaplayer" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701"> <param name="URL" value="http://mtvchieutim.12saomai.googlepages.com/12.quochung-veday.wma"> <param name="rate" value="1"> <param name="balance" value="0"> <param name="currentPosition" value="14.5461562"> <param name="defaultFrame" value=""> <param name="playCount" value="1"> <param name="autoStart" value="-1"> <param name="currentMarker" value="0"> <param name="invokeURLs" value="-1"> <param name="baseURL" value=""> <param name="volume" value="100"> <param name="mute" value="0"> <param name="uiMode" value="full"> <param name="stretchToFit" value="0"> <param name="windowlessVideo" value="0"> <param name="enabled" value="-1"> <param name="enableContextMenu" value="-1"> <param name="fullScreen" value="0"> <param name="SAMIStyle" value=""> <param name="SAMILang" value=""> <param name="SAMIFilename" value=""> <param name="captioningID" value=""> <param name="enableErrorDialogs" value="0"> <param name="_cx" value="8281"> <param name="_cy" value="7329"><embed type="application/x-mplayer2" quality="high" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" file="asx.php?type=1&amp;id=11006" src="asx.php?type=1&amp;id=11006" width="100%" height="68" AutoStart="1" EnableContextMenu="1" Mute="0" ShowStatusBar="1"></object>veday
Click chuot phai vao  chon Save Target as de download ca khuc
Gửi tặng bài hát qua nick yahoo:

: Ấn vô đây để gửi tặng bạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thanhclub.vno.vn.hongnhungvol10.googlepages.com/HuongCau.mp3