11Muathuytinh_UHP.mp3


Bạn đang nghe bài hát: Mua Thuy Tinh

 Album Sóng Ngầm  UHP

Mã html để cho vào blog :
<font size="1"><object id="WindowsMediaPlayer1" style="WIDTH: 283px; HEIGHT: 284px" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6"> <param name="URL" value="http://mtvchieutim.3conmeo.googlepages.com/Anh_toi.mp3"> <param name="rate" value="1"> <param name="balance" value="0"> <param name="currentPosition" value="68.54825"> <param name="defaultFrame" value=""> <param name="playCount" value="100"> <param name="autoStart" value="-1"> <param name="currentMarker" value="0"> <param name="invokeURLs" value="-1"> <param name="baseURL" value=""> <param name="volume" value="96"> <param name="mute" value="0"> <param name="uiMode" value="full"> <param name="stretchToFit" value="0"> <param name="windowlessVideo" value="0"> <param name="enabled" value="-1"> <param name="enableContextMenu" value="-1"> <param name="fullScreen" value="0"> <param name="SAMIStyle" value=""> <param name="SAMILang" value=""> <param name="SAMIFilename" value=""> <param name="captioningID" value=""> <param name="enableErrorDialogs" value="0"> <param name="_cx" value="7488"> <param name="_cy" value="7514"></object></font>anh toi
Clich chuot phai vao  chon [ save target as ] de download ca khuc

Gửi tặng bài hát qua nick yahoo:

: Ấn vô đây để gửi tặng bạn

Thông tin ca sỹ
Là một nam ca sĩ có ngoại hình đẹp, chất giọng nam trung ấm áp dễ nghe, từng là thành viên nhóm 1088 và được hâm mộ nhiều nhất, tuy không phải là người hát chính.
Khi 1088 tan rã, Ưng Hoàng Phúc chính thức ký hợp đồng độc quyền và chịu sự quản lý của công ty Thế giới Giải Trí. Đến nay, Ưng Hoàng Phúc đã phát hành được 4 album đơn và 1 album cùng nhóm HAT.
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
                  Ưng Hoàng Phúc
..................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://thanhclub.unghoangphuc.googlepages.com/Muathuytinh_UHP.mp3