921ngày kể từ khi
Năm Nhâm Thìn

Số người truy cập

Thông báo 
          Danh sách kiểm tra môn HTTTKTP1 lớp ĐHKT8ATB Download here
          - Đề tiểu luận môn HTTTKTP1 lớp ĐHKT8ATB Download here
          - Danh sách kiểm tra thực hành môn HTTTKTp2 lớp ĐHKT7ATB, ĐHKT7BTB 
            theo ca                         Part 1 Part 2
          - Đề tiểu luận SSP    Download here
     - Lịch thực hành (Theo ca) môn Hệ thống thông tin kế toán P1, P2 của lớp ĐHKT7ATB, ĐHKT7BTB, ĐHKT8ATB, CĐKT14ATB   Download here
          - Bài tập Excel (bổ sung) chon lớp ĐHKT8ATB  Download here
          
Học phần Hệ thống thông tin kế toán phần 1 gồm 2 phần: 

- Phần 1: Hướng dẫn sinh viên sử dụng các hàm, các chức năng của Excel để hoàn thành các báo cáo trong kế toán. Sinh viên sẽ được thực tập những bài tập mang tính thực tế như: Báo cáo tiền lương, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ và các báo cáo tài chính khác. Hướng dẫn sử dụng và lập báo cáo thuế trên phần mềm HTKK.

- Phần 2: Hướng dẫn sinh viên sử dụng một số hàm, chức năng nâng cao trong Excel như: User Menu, VBA, Forms, Add-Ins. (Chỉ dành cho sinh viên đại học). Học phần Hệ thống thông tin kế toán phần 2 gồm 2 phần: 

- Phần 1: Trang bị kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server như: Thiết kế Cơ sở dữ liệu, tạo truy vấn dữ liệu.

Phần 2: Hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm kế toán SSP Accounting.Hệ thống thông tin kế toán phần 3 cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ; phương thức tổ chức, phân tích và xử lý (Dữ liệu, thiết bị, truyền thông); kiểm soát hệ thống thông tin, đánh giá phần mềm kế toán.