Đề tiểu luận môn HTTTKTP3 - ĐHKT7ATB, ĐHKT7BTB 
Chú ý:     - Nhóm tiểu luận nào thì làm đề đấy (Ví dụ: Nhóm tiểu luận 1 - Làm đề số 1).

                - Gợi ý làm tiểu luận chia làm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về công ty mà đề tài nghiên cứu.

1.1 Quá trình hình thành và phát triển.

1.2 Cơ cấu tổ chức.

1.3 Chính sách kế toán áp dụng.

Chương 2: Thực trạng về .....mà đề tài nghiên cứu.

2.1 Chứng từ sử dụng trong.....

2.2 Tài khoản sử dụng trong.....

2.3 Tóm tắt quy trình....bằng sơ đồ hoặc lưu đồ chứng từ (Ko được bằng lời)

        Chú ý:     - Trong quy trình bán hàng làm cả phần CKTM, CKTT, HBBTL, GGHB

                        - Trong quy trình mua hàng làm cả phần HBBTL, mua hàng trong nước, nhập khẩu hàng, trong quá trình nhập kho khi mua hàng phát hiện hàng thừa so với ĐĐH (1. Giữ hộ hàng thừa; 2. Nhập kho hàng thừa)

Chương 3: Rủi ro và thủ tục kiểm soát (CSDL) cho qui trình ....

- Từ việc phân tích quy trình....hay chỉ ra các rủi ro và đề ra thủ tục kiểm soát để hạn chế các rủi ro đó.   

- Riêng các đề tài làm CSDL thì phần này phải lên được các bảng dữ liệu.      


Đề 1: Xây dựng hệ thống kiểm soát quy trình mua hàng.

Đề 2: Xây dựng hệ thống kiểm soát quy trình bán hàng.

Đề 3: Xây dựng hệ thống kiểm soát quy trình mua hàng. (Siêu thị)

Đề 4: Xây dựng hệ thống kiểm soát quy trình bán hàng. (Siêu thị)

Đề 5: Xây dựng hệ thống kiểm soát hàng tồn kho.

Đề 6: Xây dựng phương án cải tiến HTTT

Đề 7: Xây dựng CSDL cho quy trình mua hàng.

Đề 8: Xây dựng CSDL cho quy trình bán hàng

Đề 9: Xây dựng hệ thống kiểm soát nhân sự và tiền lương.

Đề 10: Xây dựng CSDL quản lý nhân sự và tiền lương.

Đề 11: Xây dựng hệ thống kiểm soát qui trình sản xuất và tính giá thành

Đề 12 Xây dựng CSDL qui trình sản xuất và tính giá thành.

Đề 13: Xây dựng CSDL quản lý soát hàng tồn kho. 

Học phần Hệ thống thông tin kế toán phần 1 gồm 2 phần: 

- Phần 1: Hướng dẫn sinh viên sử dụng các hàm, các chức năng của Excel để hoàn thành các báo cáo trong kế toán. Sinh viên sẽ được thực tập những bài tập mang tính thực tế như: Báo cáo tiền lương, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo thu chi, báo cáo công nợ và các báo cáo tài chính khác. Hướng dẫn sử dụng và lập báo cáo thuế trên phần mềm HTKK.

- Phần 2: Hướng dẫn sinh viên sử dụng một số hàm, chức năng nâng cao trong Excel như: User Menu, VBA, Forms, Add-Ins. (Chỉ dành cho sinh viên đại học). Học phần Hệ thống thông tin kế toán phần 2 gồm 2 phần: 

- Phần 1: Trang bị kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server như: Thiết kế Cơ sở dữ liệu, tạo truy vấn dữ liệu.

Phần 2: Hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm kế toán SSP Accounting.Hệ thống thông tin kế toán phần 3 cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ; phương thức tổ chức, phân tích và xử lý (Dữ liệu, thiết bị, truyền thông); kiểm soát hệ thống thông tin, đánh giá phần mềm kế toán.