ปราสาทเมืองสิงห์

ชื่อ    ปราสาทเมืองสิงห์

สถานที่ตั้ง    ตำบลสิงห์   อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

                เป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ขอมมีอำนาจ  ประมาณ พ.ศ. ๑๔๐๐ - ๑๗๐๐ ครั้นเมื่อขอมหมดอำนาจและ ไทยได้เข้ามาครอบครองดินแดนแถบนี้แทน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา   คงเห็นว่าเมืองสิงห์เป็นเมืองเล็กไม่มีความ สำคัญจึงมิได้แต่งตั้งผู้ใดมาเป็นเจ้าเมือง          คงปล่อยให้ร้างไปหลังจากขอมหมดอำนาจลง เมื่อถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงได้ทรงตั้งเมืองสิงห์ขึ้นใหม่อีกครั้ง   และแต่งตั้งเจ้าเมืองมาครอง ในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านขึ้นอยู่กับจังหวัดกาญจนบุรี    เมืองสิงห์คงมีสภาพเป็นเมืองมาจนถึงสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    จึงได้เปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่โดยจัดให้เป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์ จึงถูกยุบลงกลายเป็นตำบล ขึ้นอยู่กับอำเภอไทรโยคมาจนปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป

                ปราสาทเมืองสิงห์        เป็นโบราณสถานเพียงแห่งเดียวที่มีศาสนสถานสร้างอยู่ในบริเวณกึ่งกลางเมือง เป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างในยุคลพบุรีตอนปลาย มีลักษณะเป็นเมืองที่มีกำแพงทำด้วยศิลาแลง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบ      กำแพงด้านในถมดินลาดเป็นคันกำแพง  กำแพงเมืองมีขนาดกว้าง ๘๘๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร สูง ๕ เมตร นอกกำแพงเมืองรอบนอกทางด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือมีกำแพงดิน ขาดเป็นตอน  มีซากให้เห็น    ชั้น  และทางด้านทิศตะวันตกมีซากกำแพงดินเหลืออยู่อีก    ชั้น

หลักฐานที่พบ

                จากการขุดแต่งบริเวณปราสาทเมืองสิงห์  โดยเจ้าหน้าที่กองโบราณคดี ได้พบประติมากรรมศิลปะขอม แบบบายนในพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่สำคัญหลายชิ้น   ได้แก่  ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา และชิ้นส่วนของพระพุทธรูป เป็นต้น

เส้นทางเข้าสู่ปราสาทเมืองสิงห์


ทางรถไฟ  :
ขึ้นรถไฟสายธนบุรี - น้ำตก      จากสถานีกาญจนบุรีไปลงที่สถานีท่ากิเลน แล้วเดินทางไป
ตามทางรถยนต์ ประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร

ทางรถยนต์  :
ได้ ๒ ทาง สายกาญจนบุรี - ลุ่มสุ่ม     ถึงทางแยกเข้าสถานีรถไฟท่ากิเลน เลี้ยวซ้ายตรง
ทางแยกไปประมาณ ๒๐๐ เมตร    ส่วนอีกทางออกจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีไปตามถนนสายเอเซียประมาณ
๔๐ กิโลเมตร เข้าสถานีรถไฟท่ากิเลนเดินทางต่อไปอีกประมาณ ๗ กิโลเมตร

ทางเรือ :
ขึ้นเรือที่ปราสาทเมืองสิงห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง