เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์     
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
แหล่งเรียรู้/ภูมิปัญญา
โครงสร้างหลักสูตร
ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
ผลงานดีเด่น
ผลงานดีเด่นปี 52
ผลงานดีเด่นปี 53-54
ผลงานดีเด่นปี 55
เครือข่ายทางวิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
เครื่องมือปาดกิ่งพันธุ์ดีพืช
เครื่องย่อยใบไม้
โครงการ/กิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีที่7
จุลสารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีที่8

หน่วยงานต้นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.เขต17  
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สพร.
คุรุสภา
World-Class Standard
School
รร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
รร.ศรียานุสรณ์
รร.เบญจมานุสรณ์
รร.ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ฯ"
หน่วยงานอื่นๆ
สำนักงาน กปร.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี
 
หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เว็บไซต์วิชาการ&สื่อ

ข่าว&หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน  
เว็บไซต์บันเทิง
 

   ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาใน CodeTukyang.com
 

https://sites.google.com/site/inovationpari/

ข่าวประชาสัมพันธ์&กิจกรรม

"การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBECAWARDS)"ประจำปี 2555

นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2555  เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าประกวดในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
 

obecawards55


หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”  ประจำปี 2555

ผลงานนวัตกรรม "เครื่องย่อยใบไม้" ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศ ประจำปี 2555 จากคุรุสภา เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

osoil

"งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555"

         ผลงาน เครื่องย่อยใบไม้” ในโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทที่ อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000.-บาท งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2555 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 

PicasaWeb Slideshow


โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) เพื่อการประกาศรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  วันที่ 17 มกราคม 2555  โดยนายมนตรี  ทัดเทียม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะเสร็จเรียบร้อยและได้รับการประกาศรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  

PicasaWeb Slideshow

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ*
นายเสนอ นวนกระโทก นายสุรพล เย็นเจริญ นางกนกธร วงษ์จันทร์ นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับโรงเรียนมัธยมท่าแคลง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  

mou_burapa