คำราชาศัพท์


บทเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ เป็นบทเรียนที่ถูกบรรจุไว้ในหนังสือเรียนทั้งของช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงขอแนะนำ เว็บไซต์ ที่เกี่วข้องกับบทเรียนเรื่องนี้ ๔ เว็บไซต์ด้วยกัน
 
    เริ่มด้วยเว็บไซต์แรก : http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=522
 
    เข้าชมครั้งล่าสุด : 24/12/2011
 
            เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับชั้น เพราะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นแล้ว ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ใหม่ๆ ได้หลากหลาย ส่วนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ผู้เรียนสามารถที่จะมาทบทวนความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ของตนอีกครั้งหนึ่งได้ สำหรับนำไปใช้สอบต่างๆ ได้
 
    หน้าแรกของเว็บ : จะมีแนะนำการใช้บทเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบวิธีการใช้ อีกทั้งยังมีการระบุจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับหลังจากได้ศึกษาแล้ว โดยการใช้งานของเว็บไซต์นั้น ผู้เรียนจะต้องมีการทดสอบก่อนเรียนก่อน ถึงจะสามารถเข้าสู่บทเรียนได้
 

     หลังจากที่ผู้เรียนศึกษาจนจบบทเรียน และได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้วนั้น จะมีการสรุปผลการเรียนให้ผู้เรียนได้รู้ว่า หลังจากศึกษาแล้วนั้นตัวผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นเช่นไร ซึ่งหากผลทดสอบหลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน ผู้เรียนสามารถที่จะทดทวนเนื้อหาใหม่ได้
                                                                                                   
 
    เมื่อผู้เรียนเข้าศึกษาเว็บไซต์นี้แล้วนั้น ผู้จัดทำเชื่อว่าผู้เรียนจะสามารถได้ศัพท์เกี่ยวกับคำราชาศัพท์เพิ่มเติมจากความรู้เดิมที่มี
 
 
    เว็บไซต์ต่อมา : https://www.myfirstbrain.com/Student4_7.aspx
 
     เข้าชมครั้งล่าสุด : 24/12/2011
 
            เว็บไซต์นี้ไม่จำกัดว่าผู้เรียนนั้นจะอยู่ในระดับไหน อีกทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ยังสามารถเข้าศึกษาเว็บไวต์นี้ได้ เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นเว็บที่รวมคำราชาศัพท์ทั้งหมดไว้ โดยที่ผู้ที่เข้ามาศึกษาสามารถเลือกค้นหาได้เหมือนกำลังเปิดพจนานุกรม
 
    หน้าแรกของเว็บ : จะมีคำศัพท์ที่เป็นคำสามัญทั่วไปให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาคลิกคำที่ตนต้องการทราบ อีกทั้งยังมีอักษร ก-ฮ สำหรับเลือกศึกษาเป็นหมวดอักษร รวมไปถึงผู้เรียนสามารถค้นหาเฉพาะคำที่ตนอยากทราบคำนั้นเลยได้ ด้วยการพิมคำที่ต้องการทราบลงไปในช่อง Search ทางมุมบนขวา 
 

 
    หลังจากที่ผู้เรียนเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้ว สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับคือคำศัพท์เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ที่มากกว่า ๑๐๐ คำ ซึ่งผู้จัดทำรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะคุ้มค่าแน่นอนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำราชาศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มเติม
 
     อีกเว็บไซต์ต่อที่จะขอแนะนำ คือ :http://mty5.chaiwit.ac.th/sea5/scorm/thai/3/3_3/index.swf
 
      เข้าชมครั้งล่าสุด : 24/9/2011
        
                เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ นั่นก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ความหมายของคำราชาศัพท์และคำสุภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำราชาศัพท์และคำสุภาพ รวมไปถึงคำสำคัญของคำราชาศัพท์และคำสุภาพ
 
       หน้าแรกของเว็บ : จะมีวีดีทัศน์แนะนำบทเรียนโดยคุณครูผู้จัดทำ รวมไปถึงจุดประสงค์และสิ่งที่นักเรียนได้รับ

        เมื่อผู้เรียนคลิกเข้าสู่บทเรียนแล้วจะมีแถบเมนูให้นักเรียนเลือกตามหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ได้
 

        ท้ายสุดของบทเรียนนี้ยังมีเกมไว้ให้สำหรับทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปได้ ชื่อเกมว่าเกมปรับเปลี่ยนสลับคำ

 
            เว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ผู้เรียนสามารถได้รับประโบชน์สูงสุดเว็บไซต์หนึ่งหลังจากที่เข้ามาศึกษา
 
     และเว็บไซต์สุดท้ายที่จะแนะนำ คือ : http://school.obec.go.th/nlp/CAI/Game05.htm  ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกมคำราชาศัพท์
 
     เข้าชมครั้งล่าสุด : 24/9/2011
       
    หน้าแรกของเว็บไซต์นี้จะอธิบายให้ผู้ที่เข้ามาเล่นเกมสำหรับทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ที่ตนได้เรียนมารู้ว่าการเล่นเกมนั้นเล่นยังไง โดยวิธีการเล่นของเกมนั้นจะมีปีศาจออกมาพร้อมคำราชาศัพท์ ๕ คำ ให้ผู้เล่นยิงไปที่ตัวปีศาจที่มีคำราชาศัทพ์ตรงกับคำสามัญทั่วไปที่กำหนดให้ ถ้ายิงถูกผู้เล่นจะได้รับคะแนน ๑ คะแนน แต่ถ้ายิงผิดระดับคะแนนก็จะลดลงไป ซึ่งผู้เรียนจะต้องทำให้ผ่าน ๑๐ ระดับด้วยกันถึงจะชนะ
 

 
        เกมนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะเนื้อหาของคำราชาศัพท์ส่วนใหญ่เป็นคำที่บรรจุอยู่ในหนังสือเรียนภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 อีกทั้งผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่ารูปแบบของเกมนี้จะสามารถดึงดูดให้เด็กอยากเล่น ซึ่งแน่นอนหลังจากที่เด็กๆ ได้เล่นแล้วสิ่งที่จะได้รับหลังจากเล่นเกมนี้คือความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคำและความหมายของคำราชาศัพท์ที่ถูกต้อง
 
 
 
Comments