การบริหาร

ประธานสมาคม
นางสาวนฤพร เพชรกลาง (ฝน)

ฝ่ายกิจกรรม 
นายศิวัตม์ ชื่นเจริญ (ยอด)
นายเธียรดนัย เสริมบุญไพศาล (บัส) นางสาวสุวรรณวดี ไทยวิชัย (สา)
นายฉัตรชัย หิรัญลาภ (แชมป์)

ฝ่ายการเงิน
นายเอกมณฑน์ วิรัตติพงศ์ (อ็อฟ)
นายศรัณย์  จีนะเจริญ (โอห์ม)
นางสาวนิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ (แม็ค)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวนฤมล นิลมานนท์ (น้ำส้ม)
นายชิษณุ เครือวัฒนกุล (ท็อป)
นายภาณุ อึ้งสกุล (นุ)

เลขานุการ
นางสาวทศพร สัตถาสาธุชนะ (เจ)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (1 ธันวาคม 2012 - 30 พฤศจิกายน 2013)