ลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภทของสมาชิกภาพ

๑ สมาชิกประเภทสามัญ คือสมาชิกที่เป็นนักเรียนปัจจุบันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่
๑.๑ สมาชิกทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการสมาคม
๑.๒ สมาชิกที่เป็นคณะกรรมการสมาคม 

๒ สมาชิกประเภทวิสามัญ คือสมาชิกที่เป็นอดีตนักเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือสมาคมในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการสมาคม มีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

๔. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป คือสมาชิกทั่วไปอื่นๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือช่วยเหลือสมาคมในด้านต่างๆเช่น นักเรียนที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือผู้ประกอบการค้าที่สนใจข้อมูลทางสถิติ


แจกแจงสมาชิกตามสถานะ


สมาชิกแจกแจงตามเมืองแจกแจงสมาชิกตามสถาบันการศึกษา
Comments