*1st GEO strategic business game competiton 2014


 

โครงการแข่งขันเกมออนไลน์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ
ครั้งที่
1 ประจำปี 2557
1st
GEO Business Game Competition 2014

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เพราะธุรกิจทำให้เกิดการจ้างงาน รายได้ ทำให้คนมีกำลังซื้อและสามารถตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของตนเอง จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการทำธุรกิจแทบทุกประเภทคือการมุ่งหวังผลกำไร และความสำเร็จของธุรกิจจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคิด ต้องแก้ปัญหา และต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบัน การทำธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างสูง ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านธุรกิจควรจะมีความพร้อมในการคิด วางแผนในการทำธุรกิจ และรู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้ทางด้านธุรกิจที่ได้เรียนมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแวดวงธุรกิจ

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO ได้มีการออกแบบเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านธุรกิจได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และฝึกฝนทดลองทำธุรกิจ รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยผ่านทางสถานการณ์จำลองที่เสมือนจริง

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจ

๑.      วัตถุประสงค์

๑.   เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเสมือนจริงโดยผ่านเกมสถานการณ์จำลอง
๒.     
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปทางด้านการจัดการทางธุรกิจ
๓.     
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ
๔.     
เรียนรู้การเป็นผู้เรียนที่พึ่งพาตนเอง เป็นอิสระ  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (autonomous learners)
๕.     
สร้างสัมพันธภาพ  แลกเปลี่ยนความรู้และภาษาทางธุรกิจ ของผู้เรียน ผู้สอน นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป

๒.      ลักษณะการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจนั้นเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์  โปรแกรมของเกมนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ผู้จัดได้จัดทำคู่มือฉบับภาษาไทยขึ้นสำหรับผู้แข่งใช้ประกอบการเล่น

ผู้เล่นทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือดีกว่า มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ควรมีชุดหูฟังหรือลำโพงสำหรับฟังในช่วงฝึกอบรม ถ้ามีไมโครโฟนด้วยก็ดี

การแข่งขันนี้จะเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

๓.      ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครแข่งในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. กลุ่ม HS สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และต้องการรับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 
 2. กลุ่ม UG สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและต้องการรับรางวัลเป็นทุนการศึกษา
 3. กลุ่ม OT สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการรับรางวัลเป็นโล่และเงินรางวัล

๔.      รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขัน

ผู้ที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา โล่ และ เงินรางวัล ดังนี้

๑.    กลุ่ม HS  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่อันดับที่ ๑ ถึงอันดับที่ ๙ ในกลุ่มนี้  จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ๔ ปี ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเซาท์อิสท์บางกอก และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยผู้ชนะ ลำดับที่ ๑ - ๓ เลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนก่อน หลังจากนั้น  ผู้ชนะลำดับที่ ๔ เลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนต่อไป ผู้ชนะลำดับต่อมาเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนเรียงลำดับไปจนครบ ๙ ลำดับ

๒.    กลุ่ม UG ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่อันดับที่ ๑ ถึงอันดับที่ ๓ ในกลุ่มนี้  จะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นบัตรกำนัล (Voucher) มีมูลค่าดังนี้

·     ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับแรกจะได้รับบัตรกำนัลเป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

·     ผู้ที่ได้คะแนนสูงอันดับที่ ๒ และอันดับที่ ๓ จะได้รับบัตรกำนัลเป็นจำนวนเงินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ทุนการศึกษาดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้รับได้

๓.    กลุ่ม OT ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่อันดับที่ ๑ ถึงอันดับที่ ๓ ในกลุ่มนี้ จะได้รับรางวัลดังนี้

·     ผู้ที่ชนะเลิศ  จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลมูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท

·     ผู้ที่ได้รองชนะเลิศอันดับ ๑  จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

·     ผู้ที่ได้รองชนะเลิศอันดับ ๒  จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด

๕.      คณะกรรมการตัดสินผลของการแข่งขัน

๑.      ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ทวีกุลวัฒน์ Towson University, Maryland, USA
๒.     
Professor Dr. David Crookall, Université de Nice Sophia Antipolis (UNS), France
๓.     
Mr. David Wortley, Serious Games Institute, United Kingdom
๔.     
นายปรีชา เอมโอช นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
๕.     
นางสาวชัชชญา สุขกุลพัชร เลขานุการสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
๖.     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัย  นพรัตน์แจ่มจำรัส มหาวิทยาลัยมหิดล
๗.     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเกษม  กันตามระ มหาวิทยาลัยมหิดล
๘.     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๙.     
อาจารย์เอนก นามขันธ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

๖.      กำหนดการจัดการแข่งขันและการฝึกอบรม

การแข่งขัน: วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.
การฝึกอบรม: วันเสาร์ที่ ๔ และวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น
การฝึกอบรมนั้นจะทำแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม
WebEx

ดูวิดีโอแนะนำและสาธิตการเล่นเกม GEO ครั้งที่ 1 ได้ที่ https://towson.webex.com/towson/lsr.php?RCID=ada981134a865f5ae2aefa5b7467b79c

(โปรดรอระหว่างการ download ประมาณ 3-4 นาที)

๗.      คู่มือการอบรมและโปรแกรม

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม GEO Practice ก่อนวันอบรมที่ http://pages.towson.edu/precha/geoapp/practice/publish.htm
 •  ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม GEO Competition หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันแข่งขันที่ http://pages.towson.edu/precha/geoapp/compete/publish.htm

๘.      สถานที่จัดการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศสามารถทำการแข่งขันได้ในสถานที่ๆ ตนเองสะดวก อาจจะเป็นที่บ้านหรือที่สถานศึกษาของตน ไม่ต้องเดินทางไกล เพียง log in เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหลังจากที่ลงทะเบียนและชำระเงินเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

 

๙.      ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนคนละ ๑๐๐ บาท สำหรับผู้สมัครระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ ผู้สมัครเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย คือ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเซาท์อิสท์บางกอก และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 •  ค่าลงทะเบียนคนละ ๒๐๐ บาท สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๑๐.      วิธีการสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ที่  http://www.east.spu.ac.th/thaisim/  (คลิกThaiSim GEO ที่แท็บด้านซ้าย)

๑๑.      วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน

            ๑๑. การชำระเงิน

 • โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา Big C  เพชรเกษม ๒
  เลขที่บัญชี 966-0-21706-4  ชื่อเจ้าของบัญชี : สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
 • ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปณ. หนองแขม กทม ๑๐๑๖๐ ในนาม  สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)ในกรณีที่ท่านต้องการให้สมาคมออกใบเสร็จในนามของหน่วยงานกรุณาระบุ_____________________________________________

๑๑. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมทั้งระบุลำดับที่ ชื่อ-สกุลของผู้สมัคร ได้ 4 ช่องทาง

·        แฟกซ์ที่หมายเลข  ๐๒-๔๔๕-๔๑๖๔ 

·        Facebook: ThaiSimGEOGame

·        Scan หรือถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงินแล้วส่งเข้า web ที่ท่านสมัคร

·        ไปรษณีย์มาที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ (วงเล็บมุมซอง เกมกลยุทธ์ธุรกิจ และ ลำดับที่ในการสมัคร)

กรุณาส่ง

นางสาวอุไรรัตน์ แย้มชุติ

นายกสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยธนบุรี ซอยเพชรเกษม ๑๑๐ ถนนเพชรเกษม

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

 

๑๒.      การประกาศผลและมอบรางวัล

 •  ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น
 •  มอบรางวัลและโล่แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยธนบุรี ๑๑๐ เพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
๑๓. รายละเอียดอื่น ๆ
 • ติดตามข่าวสารและถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งขันและเกม GEO ที่
Facebook: ThaiSimGEOGame
 •  ดูรายละเอียดที่ https://sites.google.com/site/thaisimconference2015/calendar และ http://www.east.spu.ac.th/thaisim/
 •  ติดต่อสอบถามรายละเอียด
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร
เลขาธิการสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)
หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ต. ศาลายา  จ. นครปฐม  ๗๓๑๗๐
เว็ปไซต์ http://www.thaisim.org/

๑๔. ผู้ประสานงานโครงการ

. รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. อาจารย์ ดร. ณัฎฐพงศ์ จันทร์อยู่   มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและตามความจำเป็นในการจัดแข่งขัน
Download เอกสารเพื่อดูรายละเอียดด้านล่าง

thaisimconf@gmail.comĊ
ThaiSim Conference,
Oct 11, 2014, 3:43 PM
Ċ
ThaiSim Conference,
Oct 11, 2014, 3:44 PM
Ċ
ThaiSim Conference,
Oct 11, 2014, 3:44 PM
ą
ThaiSim Conference,
Oct 11, 2014, 3:44 PM
Comments