นายอสิ มะหะมัดยังกี


ประวัติสวนตัว

ข้อมูลส่วนตัว
เกิดวันที่: 10 พ.ค. 2501
ข้อมูลติดต่อ: 66 ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000
โทรสาร: 0-7473-0831

ข้อมูลการศึกษา
- ปริญญาตรี, ม.สงขลานคริทร์, แพทยศาสตร์บัณฑิต
- ปริญญาตรี, ม.สงขลานครินทร์, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ข้อมูลการทำงาน
- แพทย์
- หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร.พ.สตูล
- ผู้อำนวยการ ร.พ.สุไหงปาดี
- กรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม

ข้อมูลงานการเมือง
26 ม.ค. 2551 - 9 พ.ค. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตูล เขต 1
6 ก.พ. 2548 - 6 ก.พ. 2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตูล เขต 1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

Comments