นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว


ข้อมูลน่าสนใจ

ผลการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 1 สงขลา แทนนายวินัย เสนเนียม อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง


นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคประชาธิปัตย์ เข้าวินตามคาด

ได้คะแนนมากถึง 143,595 คะแนน ทิ้งห่างนายจรัญ วงศ์กระจ่าง คู่แข่งจากพรรคประชากรไทย ที่ได้เพียง 11,930 คะแนน

จากผู้มาสิทธิ์ 172,660 คน คิดเป็นร้อยละ 47.64 ของยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 362,396 คนเกิด 16 สิงหาคม 2514 ที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สมรสกับนางกานต์ธสุ ผ่องแผ้ว มีบุตรธิดา 2 คน

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังศึกษาปริญญาโท อยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประธานสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 8 กลุ่มค่ายอาสา

ทำงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์มานานกว่า 10 ปี

เป็นหัวหน้าทีมอาสาสมัครรณรงค์เลือกตั้งทั้งส.ข.-ส.ส.ของพรรค

ก่อตั้งศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขตจตุจักร ปี 2539

เคยเป็นทั้งยุวประชาธิปัตย์ เป็นผู้ช่วยให้กับนายสาวิตต์ โพธิวิหค และนายอาทิตย์ อุไรรัตน์จากการทำงานในพื้นที่จ.สงขลา มาอย่างยาวนาน

เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 เมื่อปี 2547 และเลือกตั้งปี 2550 เป็นผอ.เลือกตั้งเขต 2 สงขลา ของพรรค

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสงขลา

และเลขานุการส่วนตัวนายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย

ประวัติสวนตัว

ข้อมูลส่วนตัว
เกิดวันที่: 16 ส.ค. 2514
ข้อมูลติดต่อ: 489/28 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรสาร: 07 422 5581
อีเมล: chaiwut.democrat@hotmail.com

ข้อมูลการศึกษา
2555 - 2555 ประกาศนียบัตร, สถาบันพระปกเกล้า, ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่น 2
- ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์

ข้อมูลงานการเมือง
1 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลา เขต 4
21 ม.ค. 2553 - 9 พ.ค. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลา เขต 1
Comments