ประวัติโรงเรียนชัยภูมิ

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
CHAIYAPHUMBHAKDEECHUMPHON  SCHOOL

                    โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบโรงเรียนสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ลำดับเวลา และ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
            ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2442) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระเทพมุณี
ได้ตั้งโรงเรียนสอนกุลบุตรกุลธิดา ขึ้นที่วัดประสิทธิ์ มีนักเรียน 100 คน ครู 1 คน 
ต่อมา หลวงพิทักษ์นรากร ผู้ว่าราชการเมืองชัยภูมิ ได้ขอรับบริจาคเพื่อปรับปรุงโรงเรียน โดยมีผู้บริจาคดังนี้
  
        นายแก้วเล็ก (คนใช้)                            1 บาท 
        นายต่วน (เสมียนตรี)                           1 บาท 
        นายน้อย (เสมียนสามัญ)                     2 บาท 
        หลวงอินอาญา (นักการ)                      8 อัฐ 
        หลวงสิทธิ์การภักดี (ปลัดเมือง)           12 บาท 
        ขุนศรีนิติสาร (สัสดี)                            4 บาท             
        ขุนสง่าบูริรักษ์ (จ่าเมือง)                     4 บาท          
        หลวงประกิจสรรพกร (ผู้ช่วย)              10 บาท 
        หลวงนรินทร์สงคราม (นายอำเภอจัตุรัส)    8 บาท                                                                                
         (รวม 166 บาท 8 อัฐ) 
                    
หลวงพิทักษ์นรากร ได้นำเงินที่ได้ไปจ้างครูเพิ่มเป็น 2 คน คนละ 5 บาทต่อเดือน รวมปีหนึ่ง 144 บาท 
          คงเหลือเงิน 22 บาท 8 อัฐ ได้นำไปซื้อเก้าอี้สำหรับ           นักเรียน

วันที่ 2 ธันวาคม ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2442)  หลวงพิทักษ์นรากร ผู้ว่าราชการเมืองชัยภูมิ สมัยนั้น 
          ได้เสนอขอตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 12 ธันวาคม ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2442)  พระยาศรีสหเทพราชปลัดทูลฉลอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอขอตั้งโรงเรียนไปยังพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ปลัดกระทรวงธรรมการ และได้เสนอต่อไปยังสำนักราชเลขานุการ ได้นำความกราบทูล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธ์ และความถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์มีพระราชกระแสลายพระหัตถ์    
                                                                             "อนุโมทนา"

วันที่ 27 ธันวาคม ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2442)  พระยาวุฒิการบดี ได้แจ้งเรื่องกลับมาตามลำดับ                 จนกระทั่งมาถึงจัังหวัดชัยภูมิได้สร้าง โรงเรียนใหม่ขึ้น ณ สถานที่ปัจจุบัน จากนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาทั้งการเรียนการสอนและสิ่งก่อสร้าง
           
  
ราว พ.ศ. 2445  พระอาจารย์เกิด ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้ง พระอาจารย์เปล่ง เป็นครูใหญ่แทน                   

ราว พ.ศ. 2450  พระอาจารย์เปล่ง ได้ลาออกจากราชการ กลับภูมิลำเนาเดิม ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางราชการ  จึงแต่งตั้งพระอาจารย์ป้อม เป็นครูใหญ่แทน และปีเดียวกันโรงเรียนก็ย้ายที่เรียนมาอยู่ที่วัดทรงศิลา  โดยอาศัยศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่เรียน
            
พ.ศ. 2452  นายพรหมมา ศิริพรหมมา เป็นครูใหญ่ และใน ปี พ.ศ. 2456 ทางราชการกระทรวง-กลาโหม  ได้ย้ายกองทหารไปรวมอยู่ที่นครราชสีมา จึงยกสถานที่เดิม ให้เป็นที่เรียนของโรงเรียน และเมื่อย้ายกองทหารกลับมา โรงเรียนต้องย้ายไปเรียน ที่วัดทรงศิลาอีกครั้งหนึ่ง
                
พ.ศ. 2458 ทางราชการได้สร้างโรงเรียนใหม่ขึ้น ณ สถานที่ปัจจุบัน จากนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาทั้งการเรียนการสอน และสิ่งก่อสร้าง จนกระทั่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
                
พ.ศ. 2481 แยกออกเป็นโรงเรียนหญิงล้วน โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

1พระครูจรูญ นิโรธกิจพ.ศ. 2442 - 2444
2พระอาจารย์เกิดพ.ศ. 2444 - 2445
3พระอาจารย์เปล่งพ.ศ. 2445 - 2450
4พระอาจารย์ป้อมพ.ศ. 2450 - 2452
5นายพรหมมา ศิริพรหมมาพ.ศ. 2452 - 2458
6นายหนู นาคามดีพ.ศ. 2458 - 2476
7นายกุหลาบ ประภาสโนบลพ.ศ. 2476 - 2478
8นายทอง พงศ์อนันต์พ.ศ. 2478 - 2488
9นายชลอ ปทุมานนท์พ.ศ. 2488 - 2490
10นายเฉลิม จิระนาทพ.ศ. 2490 - 2494
11นายเหลือ คำวชิรพิทักษ์พ.ศ. 2494 - 2512
12นายชุบ วงษ์นราพ.ศ. 2512 - 2517
13นายมาโนช ปานโตพ.ศ. 2517 - 2519
14นายดิลก วัจนสุนทรพ.ศ. 2519 - 2521
15นายทรวง ยุวกาญจน์พ.ศ. 2521- 2525
16นายสำลี ผดุงศรีพ.ศ. 2525 - 2529
17นายทองอินทร์ เพียภูเขียวพ.ศ. 2529 - 2540
18นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์พ.ศ. 2540 - 2541
19นายอำพัน รักษ์มณีพ.ศ. 2541 - 2543
20นายวงษ์ชัย ชนะชัยพ.ศ. 2543 - 2553
21นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนาพ.ศ. 2553 - 2555
22นายสุรวิทย์ พลมณีพ.ศ. 2555 - ปัจจุบันComments