ผังบัญชี

ร่าง - ผังบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ความหมาย
สินทรัพย์หมุนเวียน        
1000 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน      
1010 เงินสด     เงินสดในมือ รวมทั้งเงินสดย่อย ได้แก่ เงินเหรียญ ธนบัตร เช็คที่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ของธนาคารและธนาณัติ
1020 เงินฝากธนาคาร Bitmap
 
  เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน และ ออมทรัพย์  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุไม่เกิน3เดือนและปราศจากภาระผูกพัน
1100 เงินลงทุนชั่วคราว      
1110 เงินลงทุนระยะสั้น     เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เช่น พันธบัตรรัฐบาล หลักทรัพย์เพื่อค้า และ ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุเกินกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน1ปี
1200 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ      
1210 ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ     เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือบริการ
1220 ตั๋วเงินรับ     ตราสารทางการเงินที่ลูกค้าออกให้เพื่อเป็นการค้ำประกันการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
1230 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     ประมาณการยอดลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้
1300  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
1310 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี เช่น เงินให้กรรมการ/ผู้ถือหุ้น/พนักงานกู้
1320 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น     เงินให้กู้ยืมต่อบุคคลภายนอก ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
1400 สินค้าคงเหลือ      
1410 สินค้าสำเร็จรูป     ของที่ทำหรือผลิตสำเร็จไว้เพื่อขาย
1420 สินค้าระหว่างทำ     ของที่ทำหรือผลิตสำเร็จบางส่วน และต้องทำหรือผลิตเพิ่มเติมก่อนที่จะขายได้
1430 วัตถุดิบ     ของที่ซื้อหรือได้มาเพื่อใช้เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบอันสำคัญในการทำหรือผลิตสินค้าสำเร็จรูป
1440 วัสดุ/อะไหล่     ของใช้สิ้นเปลืองในสำนักงานหรือในโรงงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ 
1500 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      
1510 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีซื้อ     ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือบริการ
1520 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย     ภาษีที่กิจการถูกหักไว้เมื่อได้รับเงินจากการให้บริการตามที่กฎหมายกำหนด
1530 ลูกหนี้กรมสรรพากร     ภาษีซึ่งยังไม่ได้รับคืนจากกรมสรรพากร
1540 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     เงินที่จ่ายไปล่วงหน้าก่อนได้รับสินค้า หรือ ได้รับบริการภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
1550 รายได้ค้างรับ     รายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระ
1590 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
1600 เงินลงทุนระยะยาว      
1610 เงินลงทุนระยะยาว     เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี เช่น พันธบัตรรัฐบาล  และ ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด  หลักทรัพย์เผื่อขาย
1700 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
1710 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     เงินให้กู้ยืมนานเกินกว่า1ปีแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1720 เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น     เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
1800 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ      
1810 ที่ดิน      ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริหาร เพื่อให้เช่า หรือ เพื่อใช้บริหารงาน โดยคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า 1 รอบปีบัญชี
1820 ส่วนปรับปรุงที่ดิน     ส่วนปรับปรุงที่ดิน เช่น ค่าทำถนน ค่าทำรั้ว ค่าทำท่อระบายน้ำ
1830 อาคาร     อาคารและส่วนตกแต่งอาคารที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริหาร เพื่อให้เช่า หรือ เพื่อใช้บริหารงาน โดยคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า 1 รอบปีบัญชี
1840 เครื่องมือและอุปกรณ์     อุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริหาร เพื่อให้เช่า หรือ เพื่อใช้บริหารงาน โดยคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่า 1 รอบปีบัญชี
1850 ยานพาหนะ     พาหนะหรือยวดยานที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการขนส่ง ตลอดจนการดำเนินธุรกิจต่างๆ
1860 งานระหว่างก่อสร้าง     สินทรัพย์ อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์
  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร และอุปกรณ์      
1821 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงที่ดิน     มูลค่าเสื่อมค่า หรือ การเสื่อมราคาสะสม ของส่วนปรับปรุงที่ดิน
1831 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร     มูลค่าเสื่อมค่า หรือ การเสื่อมราคาสะสม ของอาคาร
1841 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือและอุปกรณ์     มูลค่าเสื่อมค่า หรือ การเสื่อมราคาสะสม ของเครื่องมือและอุปกรณ์
1851 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ     มูลค่าเสื่อมค่า หรือ การเสื่อมราคาสะสม ของยานพาหนะ
1900 สินทรัพย์อื่น      
1910 เงินมัดจำ/เงินประกัน (ที่กิจการจ่าย)     เงินหรือหลักทรัพย์ที่กิจการจ่ายไปเพื่อเป็นประกันในการดำเนินการตามสัญญา เพื่อเป็นประกันให้ได้มาซึ่งบุริมสิทธิหรือสิทธิหรือบริการบางอย่าง เงินหรือหลักทรัพย์นั้นจะหมดไปหรือได้รับคืนเมื่อการดำเนินงานตามเงื่อนไขดังกล่าวสิ้นสุดลง
1920 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     สินทรัพย์ ซึ่งโดยกายภาพไม่มีรูปร่าง ไม่มีรูปธรรม ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ แต่กิจการถือไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้า หรือมีไว้ให้บริการ หรือเพื่อให้ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software) สิทธิบัตร (Patents)
1990 สินทรัพย์อื่นๆ     สินทรัพย์อื่นๆ
หนี้สินหมุนเวียน        
2000 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    
2010 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
2020 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     หนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ หรือ สถาบันการเงินอื่น
2100 เจ้าหนี้การค้า      
2110 เจ้าหนี้การค้า     เงินที่บริษัทค้างชำระค่าสินค้า หรือ ค่าบริการที่ซื้อมาเพื่อให้บริการตามปกติธุระ
2200 เงินกู้ยืมระยะสั้น      
2210 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี     เงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระคืนในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
2220 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่นเงินกู้จากกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
2230 เงินกู้ยิมระยะสั้นอื่น     เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ
2300 หนี้สินหมุนเวียนอื่น      
2310 ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ภาษีขาย     ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือให้บริการ
2320 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย     ภาษีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินต้องหักเงินไว้จากจำนวนเงินที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินได้แต่ละประเภทให้แก่ผู้รับ แล้วนำส่งให้แก่กรมสรรพากร
2330 เจ้าหนี้กรมสรรพากร     ภาษีต่างๆ ซึ่งยังค้างชำระต่อกรมสรรพากร
2340 เจ้าหนี้กรรมการและผู้ถือหุ้น     เจ้าหนี้กรรมการและผู้ถือหุ้น
2350 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชี แต่ยังมิได้จ่าย
2360 รายได้รับล่วงหน้า     รายได้ที่กิจการได้รับล่วงหน้า เฉพาะส่วนที่ยังถือเป็นรายได้ในรอบระยะบัญชีปัจจุบันไม่ได้และจะถือเป็นรายได้ของรอบระยะบัญชีต่อๆ ไป
2390 หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ     หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
หนี้สินไม่หมุนเวียน        
2400 หนี้สินไม่หมุนเวียน      
2410 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี
2420 เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น     เงินให้กู้ยืมต่อบุคคลภายนอก ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี
2430 เงินมัดจำ / เงินประกัน (ที่กิจการรับ)     เงินหรือหลักทรัพย์ที่กิจการรับมาเพื่อเป็นประกันในการดำเนินการตามสัญญา เพื่อเป็นประกันซึ่งบุริมสิทธิหรือสิทธิหรือบริการบางอย่าง เงินหรือหลักทรัพย์นั้นจะหมดไปหรือได้คืนเมื่อการดำเนินงานตามเงื่อนไขดังกล่าวสิ้นสุดลง
2490 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
ส่วนของผู้ถือหุ้น        
3000 ส่วนของผู้ถือหุ้น      
  ห้างหุ้นส่วน บริษัท บุคคลธรรมดา  
3010 ทุน- ผู้เป็นหุ้นส่วน ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของเจ้าของ ห้างหุ้นส่วน หมายถึง เงินลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ว่าจะลงทุนด้วยเงินสด หรือสินทรัพย์อื่นก็ตาม ทั้งนี้ต้องแสดงเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน
        บริษัท ทุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แสดงชนิดของหุ้น จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนแต่ละชนิด
        บุคคลธรรมดา ส่วนของเจ้าของกิจการ
3011 None ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   เงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญส่วนที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ้นสามัญ
3020 กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย   สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3030 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร   กำไรสะสมและกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันคงเหลือหลังจากการจัดสรร
         
รายได้        
4000 รายได้จากการขาย/ให้บริการ และ รายได้อื่น      
  ผลิต ซื้อมาขายไป บริการ  
4010 รายได้จากการขาย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้ที่เกิดจากการให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกร้องให้ชำระเงิน หรือ สิ่งที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้
4020 สินค้ารับคืนและส่วนลด     สินค้าที่รับคืนจากลูกค้ากรณีต่างๆ เช่น แตก หัก เสียหาย และ ส่วนลดจากการขายสินค้านั้นๆ
4030 ดอกเบี้ยรับ     รายได้จากดอกเบี้ยรับ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินให้กู้ยืม
4040 รายได้อื่น     รายได้จากการดำเนินงานนอกเหนือจากรายได้หลัก
         
ต้นทุนขาย/บริการ        
5000 ต้นทุนขาย/บริการ      
  ผลิต ซื้อมาขายไป บริการ  
5010 ซื้อวัตถุดิบ ซื้อสินค้า ซื้อวัสดุบริการ ผลิต : มูลค่าซื้อวัตถุดิบมาทำการผลิตเพื่อขาย
        ซื้อมาขายไป : มูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย
        บริการ : มูลค่าวัสดุที่ซื้อมาเพื่อมาบริการ
5020 ส่วนลดรับ     ส่วนลดที่ผู้ขายยอมลดให้จากราคาที่กำหนดไว้ 
5030 เงินเดือนและค่าจ้าง     ผลตอบแทนพนักงานสำหรับการทำงานที่ทำหน้าที่ผลิต/ให้บริการโดยตรง
5031 ค่าล่วงเวลา     เงินที่จ่ายเพิ่มจากเงินเดือน/ค่าจ้างปกติเนื่องจากการการทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ
5032 เงินรางวัล     ผลตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ทำหน้าที่ผลิต/ให้บริการโดยตรง
5090 ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ     ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ (Overhead)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ        
6000 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่น      
6010 เงินเดือนและค่าจ้าง     เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต/บริการโดยตรง
6011 ค่าล่วงเวลา     เงินที่จ่ายเพิ่มจากเงินเดือน/ค่าจ้างปกติเนื่องจากการการทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ
6012 เงินรางวัล     ผลตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้แก่พนักงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ผลิต/ให้บริการโดยตรง
6020 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     เงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้แก่กองทุนประกันสังคม 
6030 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     เงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้แก่กรมแรงงาน เพื่อเข้ากองทุนเงินทดแทน 
6040 ค่าเช่าสำนักงาน     ค่าเช่าสำนักงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท
6050 ค่าสาธารณูปโภค     ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในการดำเนินกิจการ
6060 ค่าพาหนะ     ค่าโดยสารยานพาหนะทุกประเภท  ที่จ่ายไปเพื่อติดต่อธุรกิจภายในประเทศ
6070 ค่าซ่อมแซม และ วัสดุสิ้นเปลือง     ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อช่วยให้สินทรัพย์ที่ชำรุดเสียหายคงสภาพดีตามเดิม
6080 ค่ารับรอง     ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงต้อนรับบุคคลภายนอกเพื่อธุรกิจของบริษัทหรือเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองบุคคลภายนอกที่อำนวยประโยชน์ให้แก่บริษัท เช่น ค่าเลี้ยงรับรองอาหาร  สิ่งของหรือสันทนาการอื่น และเป็นไปตามกฎกระทรวงฉ.143  แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉ.222
6090 ค่าขนส่ง     ค่าบริการขนส่งสินค้าที่ชำระให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่รับจ้างขนส่ง
6091 ประกันภัย     เช่น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย  โจรกรรมภัยและภัยอื่น  ที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
6100 ค่านายหน้า     ค่าตอบแทนที่คิดให้พนักงานหรือตัวแทนสำหรับบริการเกี่ยวกับการขาย การซื้อ การจัดเก็บหนี้ หรือรายการทางธุรกิจอย่างอื่นตามปกติมักกำหนดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง
6110 ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย     ค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายสินค้าหรือบริการหรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัทผ่านสื่อโทรทัศน์  วิทยุ  สิ่งพิมพ์  อินเทอร์เน็ต  ป้ายโฆษณา  โลโก้  อุปกรณ์จัดโชว์ต่างๆ
6120 ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์     มูลค่าเสื่อมค่า หรือ การเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ยานพาหนะ
6130 ค่าธรรมเนียมธนาคาร     ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับธนาคาร
6140 ค่าธรรมเนียมอื่น     ค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากค่าธรรมเนียมธนาคาร
6150 ค่าสอบบัญชี     คชจ.ที่บริษัทจ่ายให้กับสำนักงานสอบบัญชี เพื่อการตรวจสอบบัญชีบริษัท
6160 ค่าทำบัญชี     ค่าจ้างที่จ่ายให้สำนักงานบัญชี/บุคคล เพื่อทำบัญชีของกิจการ
6170 หนี้สงสัยจะสูญ     การตั้งสำรองหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้
6180 หนี้สูญ     ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับเงิน และได้ติดตามทางถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระ และกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรตัดจำหน่ายลูกหนี้นั้นออกจากบัญชี และปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรม.65ทวิ(9)และกฎกระทรวงฉ.186(พ.ศ.2534) แล้ว
6190 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ
6200 ดอกเบี้ยจ่าย     ดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
6300 ภาษีเงินได้     ค่าภาษีที่คำนวณจากกำไรสุทธิของกิจการ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร
6900 รายการพิเศษ     รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย-บริการ นานๆครั้ง ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย
Comments