Junta Ankündigung an die Presse, 18. Juli 2014


 

Am 18. Juli 2014 veröffentliche der Nationale Rat für Ruhe und Ordnung folgende Ankündigung für die Presse (in Klammern der Originaltext in Thai):

Ankündigung des Nationales Rates für Ruhe und Ordnung Nr. 97/2557 (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557)

Betrifft: Gemeinsame Unterstützung der Arbeit des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung und die Verbreitung von Nachrichten für die Bevölkerung (เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ)


Zur Sicherstellung, dass die Arbeit des nationalen Rates für Ruhe und Ordnung ordnungsgemäß verläuft und die Verbreitung von Nachrichten an die Bevölkerung auf korrekte Weise und ohne Verfälschungen und Missverständnissen geschieht und die Ruhe und Ordnung der Gesellschaft nicht beeinträchtigt wird, verkündet der Nationale Rat für Ruhe und Ordnung wie folgt: (เพื่อให้การปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนและความเข้าใจผิด อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้)

1. Folgende Ankündigungen des nationalen Rates für Ruhe und Ordnung werden außer Kraft gesetzt: (ข้อ 1ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังต่อไปนี้)

(1) Ankündigung Nr. 14/2557 des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung, betreffend das Verbot zur Verursachung von Auseinandersetzungen oder zum Widerstand gegen die Arbeit des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung, veröffentlicht am 22. Mai 2014. ((1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่14/2557 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557)

(2) Ankündigung Nr. 18/2557 des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung, betreffend der Verbreitung von Nachrichten an die Bevölkerung, veröffentlicht am 22. Mai 2014 ( (2) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557)

2. Folgenden Personen, Organisationen und Institutionen ist es verboten ihre Meinung in einer Weise zu verbreiten, die geeignet dazu ist, Auseinandersetzungen zu verursachen und anzuheizen, Angaben zu verdrehen, Verwirrung in der Gesellschaft hervorzurufen oder zur Gewalt aufzurufen: jede Person einschließlich Redakteuren, Moderatoren, Journalisten und Eigentümer von Druckerzeugnissen, Radio und Fernsehen, die Personen oder Gruppen von Akademikern oder ehemaligen Beamten einschließlich ehemaliger Angestellter von Gerichten, richterlicher Ämter und unabhängiger Organisationen einladen.  (ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใด รวมทั้ง บรรณาธิการ พิธีกร สื่อมวลชน และเจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง เชิญบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลที่เป็นนักวิชาการ หรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ รวมทั้งผู้ที่เคยปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรมตลอดจนองค์กรอิสระ มาให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดหรือขยายความขัด แย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้กับสังคม รวมทั้งอาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรง)

3. Betreiber und Anbieter von Medien aller Art, unabhängig davon, ob sie staatlich oder privat geführt sind, ob sie Fernsehsendungen lokal oder analog über Antenne, Satellit, Kabel, digital oder über das Internet übertragen, sowie Zeitungen, Magazine und andere Druckerzeugnisse, eingeschlossen alle Arten von elektronischen Dienstanbietern, einschließlich Online Social Media haben die Pflicht die von dem Nationalen Rat für Ruhe und Ordnung zur Veröffentlichung bestimmten Nachrichten zu verbreiten. ( ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการและผู้ใหบริการด้านสื่อมวลชนทุกประเภททั้งที่เป็นของราชการ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอลและโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งผู้บริการด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทอันรวมถึงการสื่อสารทาง สังคมสื่อออนไลน์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับแจ้งจากคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ).

Die Personen müssen die Verbreitung folgender Nachrichten einstellen: ( ทั้งนี้ ให้บุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลอื่นใดงดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะ ดังต่อไปนี้)

(1) Falschinformationen oder eindeutige Diffamierungen oder Hass erzeugende Nachrichten gegenüber der Monarchie, dem Erben und dem gesamten Königshaus ((1) ข้อความอันเป็นเท็จ หรือที่ส่อไปในทางหมิ่นประมาท หรือสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์)

(2) Nachrichten, die eine Gefahr für die Sicherheit der Nation darstellen, einschließlich der Diffamierung von anderen ( (2) ข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ รวมทั้งหมิ่นประมาทบุคคลอื่น)

(3) Jede Kritik gegenüber der Arbeit des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung, sowie gegenüber all seinen Beamten und Beschäftigten  ( (3) การวพากษ์ วิจารณ์การปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

(4) Sprachnachrichten, Bildnachrichten und Videonachrichten, die Teil der geheimen Arbeit von Regierungsbehörden sind ( (4) ข้อมูลเสียง ภาพ วีดิทัศน์ ความลับของการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่างๆ)

(5) Nachrichten, die Verwirrung stiften, die Streit verursachen, dazu anstacheln oder anstiften oder die zur Teilung des Königreichs aufrufen  ( (5) ข้อมูลข่าวสารที่กอให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาญาจักร)

(6) Verschwörungsaufrufe und Aufrufe zur Zusammenrottung von Personen, die sich im Widerstand gegen Beamte und Beschäftigte des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung befinden  ( (6) การชักชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อต้านเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)

(7) Bedrohungen oder Angriffe auf Personen zur Erzeugung von Angst unter der Bevölkerung ( (7) การขู่จะประทุษร้ายหรือทำร้ายบุคคล อันนำไปสู่ความตื่นตระหนก หวาดกลัวแก่ประชาชน)

 

4. Provinzgouverneure und Beamte des Innenministeriums sowie die Polizeichefs in den Provinzen haben die Pflicht jeden Protest oder alle Aktivitäten zu unterbinden und zu beenden, die sich der Arbeit des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung widersetzen. Sofern sie damit überfordert sein sollten, müssen sie dies anzeigen, damit geeignete Schritte unternommen werden können ( ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด ระงับการชุมนุมหรือกิจกรรมที่ต่อต้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติในโอกาสแรก ทั้งนี้ หากเกินขีดความสามารถให้รายงานให้ผู้บังคับหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป)

 

5. Falls eine Person gegen die Ankündigungen unter Punkt 2 und 3 verstößt oder nicht nach diesen Anweisungen handelt, ist ihnen die weitere Verbreitung oder Übertragung von Nachrichten sofort verboten, einschließlich der Übertragung von Showdarbietungen, desweiteren werden rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet ( ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ให้ระงับการจำหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการออกอากาศของรายการดังกล่าวโดยทันที และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานนั้นดำเนินการตาม กฎหมาย)

 

6. Bei Zuwiderhandlungen oder Handlungen, die nicht in Übereinstimmung mit der Ankündigung Nummer 14/2557 stehen, betreffend das Verbot zur Verursachung von Auseinandersetzungen oder zum Widerstand gegen die Arbeit des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung, veröffentlicht am 22. Mai oder Ankündigung Nr. 18/2557 des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung, betreffend der Verbreitung von Nachrichten an die Bevölkerung, veröffentlicht am 22. Mai 2014, die beide festgesetzt wurden, bevor diese Ankündigung in Kraft getreten ist, werden gemäß dieser Ankündigung gerichtlich verfolgt ( ข้อ 6 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2557 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งได้กระทำก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการ ตามกฎหมายในวันที่ประกาศนี้ใช้บัคับ ให้ยังคงเป็นความผิดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป)

 

Diese Ankündigung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft (ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

 

Verkündet am 18. Juli 2014,(ประกาศ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557)
General Prayuth Chan-ocha (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

Vorsitzender des Nationalen Rates für Ruhe und Ordnung (หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)

 

 

23. Juli  2014

Paul Martini ist Übersetzer für Englisch und Deutsch.

info at thailandprivat.com