ประกาศ

 
          เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หน่วยที่ 1  พัฒนาการอาณาจักรอยุธยา                  # พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยา
                            การปกครองสมัยต้น        |แบบฝึก 1|
 
                            การปกครองสมัยกลาง     |แบบฝึกที่ 2|
                            สภาพสังคม                      |แบบฝึก 3|
                
                  # การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

                 # ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา

                 #  สอบหลังเรียน


หน่วยที่ 2  พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี

                  # การสถาปนาอาณาจักรธนบุรี

                  # ปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรธนบุรี

                  # พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรธนบุรี
        
                  # การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรธนบุรี

                 # ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี

                 #  สอบหลังเรียน


หน่วยที่ 3  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย

                 #  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา                      

                #   ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยธนบุรี     

               #  สอบหลังเรียน