ขั้นตอนการสมัครสอบภาษาเกาหลี (EPS-KLT) และสมัครไปทำงานระบบ EPS

  1.กำหนดวันสอบ EPS-KLT

         - กระทรวงแรงงานเกาหลี กำหนดวันสอบโดยหารือกรมการจัดหางาน โดยพิจารณาจากจำนวนคนหางานในบัญชีรายชื่อ และจำนวนการออกใบอนุญาตทำงานของสาธารณรัฐเกาหลี (โควตา)
        - กรมการจัดหางานและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานเกาหลีให้รับผิดชอบการสอบ EPS-KLT (ปัจจุบันคือ HRD ) หารือกำหนดช่วงเวลารับสมัคร

2. ประกาศรับสมัคร EPS-KLT

        - กรมการจัดหางานประกาศรับสมัคร EPS-KLT โดยกำหนดสถานที่รับสมัคร สถานที่สอบ วันสอบ และวันสมัครไปทำงาน
        - สำนักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
        - ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ แล้วแต่ข้อกำหนดของผู้เกี่ยวข้อง

3. รับสมัคร EPS-KLT

        - ดำเนินการรับสมัครโดยใช้ใบสมัครที่ส่งมาจากสาธารณรัฐเกาหลีและบันทึกข้อมูลผู้สมัครโดยระบบโปรมแกรม TOEA
        - รับชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามจำนวนที่ทาง HRD กำหนด และโอนค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ HRD ภายหลังเสร็จสิ้นการรับสมัคร

4. สอบ EPS-KLT

- HRD เป็นผู้รับผิดชอบการออกข้อสอบ จัดทำข้อสอบและส่งมอบข้อสอบ และรับมอบกระดาษคำตอบของแต่ละสนามสอบ และนำกลับไปตรวจที่เกาหลี และแจ้งผลการสอบกลับมายังกรมการจัดหางาน
- HRD เป็นผู้กำหนดเลขที่นั่งสอบ และผู้สมัครจะทราบในเช้าวันสอบ
- HRD และกรมการจัดหางานจะเป็นผู้อำนวยการสอบร่วมกันตลอดระยะเวลาการสอบ
5.ประกาศผลการสอบ
- หลังจากที่ HRD แจ้งผลการสอบกลับมายังกรมการจัดหางานแล้ว (ประมาณ 2เดือนนับจากวันสอบ) กรมฯจะประกาศผลการสอบ พร้อมกำหนดวันสมัครไปทำงานระบบ EPS

6.สมัครไปทำงาน

- ผู้ที่สอบผ่าน EPS-KLT ยื่นสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีระบบ EPS โดยเลือกสาขากิจการตามเงื่อนไขที่ HRD กำหนด
 
Comments