รับสมัครสอบภาษาเกาหลี (EPS-KLT) ครั้งที่ 7

โพสต์16 ก.พ. 2553 20:23โดยanancha:) epsthailandteam   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2553 21:09 ]

กระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย ตามสัญญาว่าด้วยกฎหมายการจ้างงานเกาหลี-ไทย ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จะเปิดรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-KLT) ครั้งที่ 7 คนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีต้องสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีและนำผลสอบไปสมัครไปทำงานได้

คลิก เพื่อดูประกาศฯฉบับเต็ม  ตัวอย่างข้อสอบ EPS-KLT

ลักษณะอาชีพและประเภทงาน

·       งานในกิจการอุตสาหกรรม (โรงงาน)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

• อายุระหว่าง 18-39 ปี บริบูรณ์ ณ วันสอบ(เกิดระหว่าง 10 พฤษภาคม 2514 ถึง 9 พฤษภาคม 2535)

• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

• สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง  โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น และโรคจิตวิปริต ส่วนสายตาบอดสีและสายตาสั้นไม่ถือเป็นโรคต้องห้ามแต่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน >>คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล

• มีความประพฤติดีไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก

• เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

• เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติทำผิดกฎหมายเข้าเมืองเกาหลี
 
หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร
 
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด โดยเขียนชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกับหนังสือเดินทาง
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
• สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด(ถ้ามี)
• สำเนาวุฒิการศึกษา(พร้อมตัวจริง) 1 ชุด
• รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 
กำหนดการรับสมัคร
 
• รับสมัครระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
• สถานที่รับสมัคร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
 
ค่าธรรมเนียมการสอบ

• ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบให้แก่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี(HRD) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสอบจำนวน 17 เหรียญสหรัฐ โดยจ่ายเป็นเงินไทยคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553 ประมาณ 580 บาท

กำหนดการสอบและสถานที่สอบ

• กำหนดวันสอบวันที่ 9 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.30 – 12.40 น. โดยผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบเวลา 10.30 น.เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ
• กำหนดสถานที่สอบใน 2 จังหวัดคือ กรุงเทพฯและนครราชสีมา โดยผู้ที่สมัคร ณ จังหวัดลำปางและกำแพงเพชรให้สอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ผู้ที่สมัคร ณ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และสกลนครให้เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา
• สำหรับสถานที่สอบกรมการจัดหางานจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบในวันที่ 9 เมษายน 2553 โดยจะประกาศทาง
o หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2553
o สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
o เว็บไซต์
www.doe.go.th  ในหัวข้อห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลคทรอนิกส์
o เว็บไซต์
www.epsthailand.co.cc
o เว็บไซต์ www.epsinfo.co.cc

โครงสร้างและลักษณะข้อสอบ

• โครงสร้าง
o การฟัง จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 30 นาที
o การอ่าน จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 40 นาที
• ลักษณะข้อสอบ
o เป็นคำถามหลายตัวเลือก
o การสอบจะดำเนินต่อเนื่องกันไม่มีการหยุดพัก
o ข้อสอบจะเลือกมาจากหนังสือรวมคำถาม ที่จัดพิมพ์โดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี(HRD) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.epsinfo.co.cc (หัวข้อตัวอย่างข้อสอบ EPS-KLT), www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr
 
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ

• บัตรประจำตัวผู้สอบ(จะได้รับในวันสมัคร)
• หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
o หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนต้องเป็นฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในวันสมัคร
o หากไม่มีหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
• ปากกาเมจิกหรือลูกลื่นสีดำ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

• วันจันทร์ที่ 24  พฤษภาคม 2553 ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์
www.doe.go.th (หัวข้อห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลคทรอนิกส์),  www.epsthailand.co.cc, www.epsinfo.co.cc, www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr
 

o การสอบผ่าน ทำให้มีคุณสมบัติที่จะไปทำงานในเกาหลีได้
แต่ไม่เป็นการรับประกันว่าจะได้งานทำทุกคน การจะได้ไปทำงานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนายจ้างผู้คัดเลือก
o รายชื่อที่สอบผ่านจะถูกส่งให้ทางเกาหลีเพื่อให้นายจ้างคัดเลือก จำนวน 3,000 คน เรียงตามลำดับคะแนนสอบ
o หากพบว่าข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปีเกิดในใบสมัครไม่ตรงกับหนังสือเดินทางอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี แม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม
 
สอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 0-245-9429
0-2245-6716 0-245-1186 หรือ  www.epsthailand.co.cc www.epsinfo.co.cc
Comments