หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
รายวิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ไทย
รหัสวิชา ศ31101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนนาฏศิลป์ไทย

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (สาระนาฏศิลป์ไทย) รหัสวิชา ศ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป์ 4 ภาค ได้แก่ง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ ภาคใต้
  • กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพศึกษาใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ จำแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปแผนภาพ ความคิดเพื่อให้ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ให้ได้ผลที่ต้องการ


Comments